Magnezyum Oksiklorür ve Oksisülfat Çimentolu Harç Yapımında Atık ve Katkı Malzemeleri Kullanımı

2018-12-31
Erdoğan, Sinan Turhan
Canbek, Oğulcan
Bu çalışmanın amacı magnezyum oksiklorür ve magnezyum oksisisülfat (Sorel çimentoları) bağlayıcıları üretmek, üretimlerinde hammadde olarak endüstriyel atıklar kullanarak maliyet azaltmaya, ve oluşan tepkime ürünlerinin dayanıklılıklarını artırmaya çalışmaktır. Sorel çimentolu sistemler ilk yapıldıkları 1850 ve 1860’lı yıllardan beri yapı malzemesinden biyomalzemeye kadar çeşitli uygulamalar için önerilmiş, çabuk katılaşması, yüksek erken dayanım ve yüksek elastik modül gibi üstün mekanik özelikleri, estetik renk/görünüşleri, ve düşük toksisiteleri sayesinde cazip bulunmuştur. Ancak özellikle suya dayanıklılıklarının çok yüksek olmayışı ve üretimlerinde kullanılan malzemelerin maliyetinin portland çimentosu gibi malzemelerin hammaddelerine kıyasla pahalı olması kullanımlarını ciddi şekilde kısıtlamıştır. O halde bu malzemenin kullanımının artması için bu iki olumsuzluğun azaltılması yani maliyetin ve suda çözünürlüğün azaltılması önemlidir. Ayrıca klorür içeren sistemlerdeki klor stabilitesinin artırılması da hedeflenmektedir. Proje sonunda bu bilinen ancak bazı temel sorunlar sebebiyle gözardı edilmiş malzemenin kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlanması ümit edilmektedir.

Suggestions

Türkiye uçucu küllerinin farklı incelik aralıklarına ayrılıp karakterize edilmesi
Akgül, Çağla; Seyedian Choubi, Sepehr(2018-12-31)
Uçucu kül, kazanlarda pulverize kömürün (ve varsa ikincil yakıtların) yakımı sonucunda açığa çıkan baca gazları içerisinde sürüklenen tozsu parçacıkların elektrostatik veya mekanik filtreler yardımıyla toplanması sonucu elde edilen bir yan üründür. 2015 itibari ile dünya yıllık uçucu kül üretimi 800 milyon tonu aşmıştır. Türkiye’de uçucu kül üretimine, geri kazanımına ve bertarafına ilişkin veriler oldukça sınırlıdır. 2015 üretim miktarının 19 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde uçucu...
Silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzey pürüzlülüğü ölçümü
Yaman, İsmail Özgür; Aleessa Alam, Burhan(2017-12-31)
Asfalt yollara kıyasla silindirle sıkıştırılmış beton yolların daha az pürüzlü yüzeye sahip olmasından dolayı SSB yol hız limitleri daha düşüktür. Yüzeyi pürüzlü arttırmak adına birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemlerin ne kadar verimli olduklarını tayin etmek için standart bir deney ya da metot bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı laboratuvar ortamında üretilen SSB yol numunelerinin yüzey pürüzlüğünü ölçmek için bir deney metodu ve cihazı geliştirmektedir. Bu cihaz hazırlandıktan sonra, fa...
2 Boyutlu Beton Elemanların Büzüşme Birim Yer Değiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması
Kurç, Özgür(2017-12-31)
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihti...
Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci
Yeğinobalı, Asım; Dilek, Tuncer Faruk(1994)
Ferrosilisyum ve silikoferrokrom alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen iki tip silis dumanının katkı maddesi olarak çimento harçlarının sülfat direnci üzerindeki etkileri çeşitli metodlarla araştırılmıştır. Normal, katkılı ve sülfatlara dayanıklı çimento türlerini içeren beş tip çimentonun kullanıldığı çalışmada mukayese amacı ile F sınıfı bir uçucu kül de yer almış ve bazı karışımlarda süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. ASTM C 452 ve ASTM C 1012 standard deney metodlarma ilaveten kübik harç ...
Çimento-Uçucu Kül İkili Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi
Akgül, Çağla; Tangüler Bayramtan, Meltem(2016-12-31)
Portland çimentosunun üretiminde yüksek miktarlarda hammadde ve enerji tüketilmekte; bununla beraber yüksek oranda küresel ısınmanın önemli parametrelerinden CO2 açığa çıkmaktadır. Bu durum oldukça endişe vericidir. Çimento dışı destek malzemelerin ikamesi ile CO2 emisyonunu minimize edilmekte, doğal kaynaklara ve enerjiye olan gereksinim azalmaktadır. Böylece daha sürdürülebilir katkılı çimentolar üretilebilmektedir.Bu destek malzemelerindenden biri de uçucu küldür. Uçucu küller, termik santrallerde pulver...
Citation Formats
S. T. Erdoğan and O. Canbek, “Magnezyum Oksiklorür ve Oksisülfat Çimentolu Harç Yapımında Atık ve Katkı Malzemeleri Kullanımı,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59080.