Hide/Show Apps

Oksitli kurşun - çinko cevherlerinden seçimli flotasyon ile kurşun ve çinko konsantrelerinin üretimi

2016-12-31
Atalay, Mustafa Ümit
Altun, Naci Emre
Talan, Deniz
Flotasyon, cevher hazırlamada kimyasal olarak benzer minerallerin ayırımında uzun yıllardır oldukça yaygın olarak kullanılan fizikokimyasal bir yöntemdir. Projenin amacı, sülfürlü cevherlere alternatif olan oksitli cevherlerden konsantre elde edilmesidir. Çalışma oksitli kurşun – çinko içeren bir cevher ile yapılacaktır. Araştırma kapsamında numune temin edildikten sonra cevherin yüzey ve kimyasal analizleri yapılacak, değerli mineraller için serbestleşme derecesi hesaplanacaktır. Daha sonra konvansiyonel (mekanik) flotasyon ile flotasyona etki eden parametreler incelenecektir. Belirlenen optimum koşullar son yıllarda kullanımı yaygınlaşmış kolon flotasyonu ile de çalışılarak, elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Projenin sonunda elde edilen veriler ile ülkemizin yeterince değerlendirilemeyen yeraltı kaynaklarının ve özellikle oksitli kurşun – çinko cevherlerinin ekonomiye kazandırılması ve bu tür cevherlerin işlenmesine yönelik tesislerin kurulmasına katkı sağlanacaktır.