Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu

2016-12-31
Altun, Naci Emre
Çetin, Mahir Can
Türkiye dünyada asfaltit rezervlerine sahip ülkelerden birisidir. Kömürden farklı bir yakıt olan asfaltit petrolün metamorfozu sonucu oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yapılan yatırımla asfaltit termik bazlı elektrik üretiminde kullanılmaktadır ve asfaltitin yakılmasıyla ortaya çıkan atığın %70-80’i uçucu küldür. Tüm dünyada yapılan çok sayıda çalışma ile kömür kaynaklı uçucu küllerin çeşitli amaçlarla kullanılabileceği belirlenmiştir. Asfaltitin yanmasıyla oluşan uçucu küllerin değerlendirilmesine yönelik ise literatürde herhangi bir çalışma yoktur. Projede asfaltit uçucu küllerinin alternatif bir malzeme olarak değerlendirilebilme potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak detaylı bir şekilde karakterize edilmesi amaçlanmaktadır. Kömür uçucu külleri için geçerli kullanım koşulları bakımından asfaltit uçucu külleri ele alınacak ve asfaltit uçucu küllerinin fiziksel ve kimyasal karakteristikleri çeşitli analitik yöntemlerle belirlenecektir. Ayrıca asfaltit uçucu külleri manyetik ve manyetik olmayan fraksiyonlarına da ayrılarak karakterize edilecektir. Yine, asfaltit uçucu küllerinin içeriğinde bulunan alternatif malzemeler ele alınacak asfaltit uçucu küllerinin potansiyeli içerdiği senosfer, yanmamış karbon gibi malzemelerin miktarı ve niteliği bakımından belirlenecektir. Öneri literatürde bu konuda bir ilk olup çalışmanın sonuçları asfaltit uçucu küllerinin değerlendirilmesine yönelik ileriki araştırmalar için temel ve bilgi birikimi oluşturma niteliği taşıyacaktır

Suggestions

Arsenikli Mineral İçerikli Cevherlerden Altın Kazanımında Kavurma İşleminin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Altun, Naci Emre; Büyüktanır, Karden(2017-12-31)
Ülkemiz Avrupa’nın en büyük altın üreticisi konumundadır. Bu önemli konuma rağmen, ülkemizdeki altın içerekli cevherlerin büyük bir bölümü düşük tenörlü (<5 ppm Au), refrakter ve kompleks mineralojik yapıya sahip, yani altın kazanımı bakımından işletilmesi sorunlu rezervlerden oluşmaktadır. Altın içeren cevherlerden altın kazanımında, düşük tenörlü cevherler için uygulanan en etkin yöntem ‘‘Siyanür Liçi’’dir. Öte yandan bu yöntem, bazı cevherlerde, mineralojik yapı ve refrakter özellikler, cevherin bileşimi...
Üleksit ve kolemanit tozlarının, kalsinasyon ürünlerinin ve boraks penta hidratın briketlenmesi
Özbayoğlu, Gülhan; Topkaya, Yavuz Ali; Şener, Savaş; Özdemir, Zeynep(1997)
Dünyanın en büyük bor minerali rezervleri yurdumuzda bulunmaktadır. Çok az bilginin yayınlandığı, çoğunlukla gizliliğin hüküm sürdüğü bor piyasasında Türkiye'nin en büyük rakibi A.B.D'dir. Türkiye'nin bor piyasasındaki payını artırabilmesi için know-kow üretmesi ve yeni bor ürünleri piyasaya sürmesi gereklidir. Bor minerallerinin madenciliği ve zenginleştirilmesi sırasında ortaya çıkan toz değerlendirilmemekte ve biriktirilmektedir. Bu tozların ekonomiye kazandırılması için zenginleştirilmesi ve daha sonra...
Oksitli kurşun - çinko cevherlerinden seçimli flotasyon ile kurşun ve çinko konsantrelerinin üretimi
Atalay, Mustafa Ümit; Altun, Naci Emre; Talan, Deniz(2016-12-31)
Flotasyon, cevher hazırlamada kimyasal olarak benzer minerallerin ayırımında uzun yıllardır oldukça yaygın olarak kullanılan fizikokimyasal bir yöntemdir. Projenin amacı, sülfürlü cevherlere alternatif olan oksitli cevherlerden konsantre elde edilmesidir. Çalışma oksitli kurşun – çinko içeren bir cevher ile yapılacaktır. Araştırma kapsamında numune temin edildikten sonra cevherin yüzey ve kimyasal analizleri yapılacak, değerli mineraller için serbestleşme derecesi hesaplanacaktır. Daha sonra konvansiyonel ...
Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Günümüzde düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi zorunluluğu birim konsantre ürün başına üretilen atık miktarını artırmaktadır. Cevher zenginleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atıklar çoğu zaman ‘‘yaş’’ formda bertaraf edilmekte fakat bu yöntem çeşitli sorunlar nedeniyle sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır. Bu uygulamaya alternatif çözümlerden biri cevher zenginleştirme tesis atıklarının susuzlandırma sonrasında bir bağlayıcı ile karıştırılarak macun formuna getirilmesi ve bu macunun yer altı ocaklar...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Citation Formats
N. E. Altun and M. C. Çetin, “Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61986.