DERİN DENİZ SONDAJLARI SIRASINDA HİDRAT İÇEREN KATMANLARIN ÇİMENTOLANMASINDA KULLANILABİLECEK DÜŞÜK ISI SALINIMLI ÇİMENTONUN TASARIMI VE LABORATUVAR UYGULAMASI

2016-12-31
Derin deniz sondajları sırasında hidrat içeren katmanların çimentolanmasında kullanılabilecek düşük ısı salınımlı çimentonun tasarım ve laboratuvar uygulamasının amacı, içinde yanıcı/zehirli gazlar bulundurabilen gaz hidrat formasyonlarının çimentolaması sırasında çözünmeyi azaltacak yeni kompozisyonun petrol kuyularında uygulanabilirliğini test etmek ve çözünme sebebiyle doğabilecek problemleri mümkün olduğunca en aza indirgemektir. Proje, geleceğin enerji kaynağı olma ihtimali yüksek olan metan hidrat formasyonlarının sondaj ve üretim aşamalarının güvenli ve verimli şekilde yürütülebilmesi açısından literatüre sağlayabileceği bilgilerle önemlidir. Ve yapılan jeosismik çalışmalar ışığında Karadeniz'de de metan hidrat formasyonlarının yoğun şekilde bulunması sebebiyle de önemini arttırmaktadır. Projede, ilk etapta ısı salınım değeri düşük çimento kompozisyonunun tasarımı yapılacak; daha sonra yapılan basınç dayanım, katılaşma zamanı, serbest su, su kaybı, gözeneklilik, geçirgenlik testleri gibi testlerle de petrol kuyularında uygulanabilirliğine bakılacaktır.

Suggestions

EUMETSAT-H10 Kar kaplı Alan ürününün kavramsal bir hidroloji modeline asimilasyonu
Akyürek, Sevda Zuhal(2014-12-31)
Bu çalışmada 2009-2011 su yılları için kalibre edilecek ve 2012 su yılı için doğrulaması yapılacak olan kavramsal yarı dağılımlı hidrolojik modele, H10 kar kaplı alan ürünü asimile edilerek akım ve kar simulasyonlarında meydana gelecek değişim değerlendirilecektir. Literatürde yer alan asimilasyon yöntemlerinden Ensemble Kalman filtreleme ve parçacık filtreleme yöntemleri kullanılacaktır.
POTASYUM TİTANAT İNCE FİBER KATKILI POLİMER KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem; Ağartan, Lütfi(2013-12-31)
Proje, günümüzde ticari kullanımı yaygın olan reçine kompozitlerine kıyasla, üstün mekanik ve tribolojik özelliklere sahip ve daha fonksiyonel diş dolgularının daha ucuz ve kolay üretilebilir, uygulanabilir şekilde tasarlanması ve üretilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla potasyum titanat (K2O. nTiO2, n=4,8) ince fiberleri, dolgu reçinelerine katkılanarak polimerik yapı mekanik olarak güçlendirilecektir. İnce fiberlerin dolgu reçinelerini güçlendirdiği bilnmektedir, fakat potasyum titanat ince fiberlerinin bu a...
Mogan Gölü'ne taşınan kirlilik yükünün tespiti ve gölün kirlilik seviyesinin belirlenmesi
Alp, Emre(2013-12-31)
Ankara Metropolitan alanın yaklaşık 20 km güneyinde yer alan ve bu nedenle yoğun kirlilik baskısı altında bulunan Mogan-Eymir Gölleri ve yakın çevresi 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olup göllerin doğal durumlarının korunması amacıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (eski ismi ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) tarafından gerekli araştırma , planlama ve proje çalışmaları başlatılmıştır. Mogan Gölü havzasının %65’inde kuru t...
Merkez Laboratuvar ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Özerinç, Sezer; Köksal, Serhat; Çam, İbrahim; Güzel, Ali; Behlülgil, Ahmet Kemal(2018-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar Türkiye’deki tüm araştırmacıların yaralanabileceği ve özel / kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılayan bir laboratuvar olarak çalışmaktadır.AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi'nde değişik türde malzemelerin (polimerik, seramik, kompozit, yarıiletken, metalik v.b) karakterizasyonunu Merkezdeki 19 laboratuvarda yapılmaktadır. Bu malzemelerin karakterizasyonlarının yapılabilmesi için mevcut laboratuvarlarda ...
Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak s...
Citation Formats
M. Parlaktuna and İ. Ö. Yaman, “DERİN DENİZ SONDAJLARI SIRASINDA HİDRAT İÇEREN KATMANLARIN ÇİMENTOLANMASINDA KULLANILABİLECEK DÜŞÜK ISI SALINIMLI ÇİMENTONUN TASARIMI VE LABORATUVAR UYGULAMASI,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59200.