Karbon Nanotüp İnce Filmlerin Elektromanyetik Dalga Perdeleme Özelliklerinin İncelenmesi

2012-12-31
Bu calismada karbon nanotüp ince filmlerin elektromanyetik dalga perdeleme özellikleri incelenecektir.

Suggestions

Karbon Nanotüp İle Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi
Göktepe, Serdar; Gürses, Ercan; Toffoli, Hande(2018)
Bu projede karbon nanotüp (KNT) katkılı termoplastik kompozitlerin farklı ölçeklerdemodellenmesi üzerinde çalısıldı. Projenin Eylül 2015 - Eylül 2016 arasındaki ilk bir yıllıkdönemde KNT?ler, polimerler ve KNT katkılı kompozitler hakkında kapsamlı bir literatürçalısması yapıldı. Literatür çalısmasına ek olarak tek bir KNT?ün elastik özellikleri (Youngkatsayısı, Poisson oranı ve Kesme katsayısı) yogunluk fonksiyoneli teorisi, moleküler statik vekiris elemanlarından olusan sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplan...
Bakır Nanotel Esaslı Şeffaf ve İletken Elektrotların Üretimi ve Karakterizasyonu
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Bu projenin amacı bakır nanotel elektrot esaslı organik ışık yayan diyotların üretimi gerçekleştirmek ve özelliklerini incelemektir. Projede öncelikle bakır nanoteller çözelti esaslı yöntemle üretilecek, ince film şeklinde çeşitli altlıkların üzerine yoğunluğu kontrol ve tekrar edilebilir şekilde kaplanacak ve filmlerin optoelektronik özellikleri sistematik olarak incelenecektir. Daha sonra sözkonusu ince film elektrotları anot olarak kullanan organik ışık yayan diyotlar (OLEDler) üretilecektir. Projenin s...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
Functionalization of glass fiber woven fabrics by ITO coatings and characterization of their electromagnetic properties
Özdil Darıcıoğlu, Merve; Dericioğlu, Arcan Fehmi; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-1-14)
ITO sols were deposited on glass fiber woven fabrics by spray pyrolysis technique and electrical conductivity of these layers was controlled to incorporate electromagnetic (EM) wave absorbing characteristics to glass fabrics. The surface functionalized fabrics were used as reinforcement in a hybrid type multilayer EM wave absorbing composite which is a combination of Jaumann and graded type absorbers effective in 8-12 GHz frequency range (X-band). The effects of the conductivity and the cascading order for ...
Germanyum Nanotellerin Üretilmesi Ve Fotodetektörlerde Kullanımının İncelenmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah(2013-12-31)
Bu calismada germanyum nanoteller üretilecek ve nanoteller ince film formuna getirilecek ve ince filmlerin fotodetektör özellikleri incelenecektir.
Citation Formats
H. E. Ünalan, “Karbon Nanotüp İnce Filmlerin Elektromanyetik Dalga Perdeleme Özelliklerinin İncelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59233.