Gümüş Katkılı Tio2 Esaslı İnce Filmlerin Sol-Jel Tekniği İle Üretilmesi Ve Fonksiyonel Özelliklerinin İyileştirilmesi.

2011-12-31
KAPSAM ve YÖNTEM Proje genel kompozisyonlu cam yüzeylerin kaplanması üzerine yoğunlaşacaktır. Cam yüzey Ag-TiO2 kaplamaların yaygın olarak kendi kendini temizleyen dış cephe yüzeyleri, güneş pilleri, antibakteriyel yüzey olarak yaygın olarak kullanılan bir altlıktır. Proje kapsamında, bir sonraki paragrafta “kritik kaplama özellikleri” olarak adlandırılan ve büyük oranda uygulanan üretim sürecine bağlı olan birtakım değişkenlerin cam üstünde oluşturulacak Ag-TiO2 kaplamaların en önemli fonsiyonel özellikleri olan antibakteriyel ve fotokatalitik özelliğine olan etkileri tespit edilecektir. Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalarla, sol- jel yöntemiyle oluşturulacak Ag-TiO2 kaplamaların mutlak performans özelliklerini değiştirebilecek ve proje kapsamında özel olarak incelenmesi planlanan “kritik kaplama özellikleri” şunlar olarak öngörülmektedir: ■kaplamaların fiziksel özellikleri: genel film kalitesi ve görünüş, kalınlık ve düzgünlük (özdeşlik, kaplama ve cam altlık arasındaki etkileşim ve yapışma), ■kaplamaların kimyasal özellikleri (saflık, kristallinite), ■kaplamaların mikroyapısı (kristal boyutu ve dağılımı, gözenek ve boşluk boyutu ve dağılımı; ve buna bağlı olarak yoğunlukları) ■kaplamaların yüzey özellikleri (morfoloji, yüzey alanı), ■aşılanan gümüş nanoparçacıkların kimyasal durumu, boyutu ve matriks içerisinde dağılımı, ■üretim süreçlerine bağlı olarak tüm bu özelliklerin tekrarlanabilir şekilde elde edilebilirliği, BEKLENİLEN SONUÇ Bu projeden elde edilecek bilgi ve çıktılar doğal ışıma altında aktif hale getirilebilen, eş zamanlı antibakteriyel ve fotokatalitik performans gösteren Ag-TiO2 kaplamaların, daha ekonomik olarak üretilmesini sağlayacak üretim teknolojilerin geliştirilmesi alanındaki bilgi birikimine katkı sağlayacaktır. Bu kaplamaların oluşturulmasında yönelik alternatif bir kaplama üretim sürecinin, endüstriyel ölçekte üretim için potansiyeli ortaya konulmuş olacaktır.

Suggestions

Gümüş-Aşılanmış Çinko Oksit (zno):nanoparçacık Sentesi Ve İnce Film Kaplama Oluşturulması
Durucan, Caner(2012-12-31)
ZnO parçacıkların optik ve manyetik özelliklerine bağlı olarak elektronik ve opto elektronik aletlerde kullanılması parçacıkların boyut ve morfolojilerine önemli ölçüde bağlı olduğu gibi sentez esnasında parçacıkların yapısına aşılanan metallerde bu özellikleri önemli ölçüde iyileştirmektedir. ZnO nano parçacıklar çeşitli metotlarla sentezlenebilmektedirler. Bu metotlar arasında çökeltme tekniği çeşitli avantajlara sahiptir. i) metot karmaşık prosedürler ve ekipmanlar gerektirmez, ii) sentez aşamasında kull...
Yüksek dayanımlı betondan yapılan betonarme elemanların dayanım ve davranışlarının incelenmesi
Özcebe, Güney; Ersoy, Uğur; Tankut, Tuğrul(1995-02-01)
Betonarme yapılar ile ilgili yürürlükteki yönetmeliklerin yüksek dayanımlı beton, YDB, kullanılarak hazırlanan elemanlar için geçerliliklerinin araştırılması gerekmektedir. Bu bildiride ODTÜ'nde bu amaca yönelik başlatılmış olan geniş kapsamlı deneysel bir çalışmanın detayları verilmekte, deneysel verilerin değerlendirmesi yapılmakta, sonuçlar sunulmakta ve öneriler yapılmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde YDB ile yapılan betonarme elemanların minimum eğilme ve kesme donatısı gereksinimleri deneysel olarak a...
Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri
Tavukçuoğlu, Ayşe; Erdil, Meltem; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2018-12-31)
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyecek olan bu çalışmadan elde edilen veriler;-iyi niteliklere sahip harman tuğlasının ham madde, bileşim, pişme ve malzeme özellikleri spesifikasyonlarının tanımlanmasına, -bu konularla ilgili standartların geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine, -tarihi/özgün tuğlalarla uyumlu onarım tuğlal...
Immobilize Edilmiş Mikroalgal Kültür ile Eş Zamanlı Atıksu Arıtımı ve Lipid Üretimi
Demirer, Göksel Niyazi; Ülgüdür, Nilüfer(2017-12-31)
Günümüzde mikroalgler çeşitli faydalı kullanım alanları nedeniyle birçok araştırmanın konusu olmaktadır. Örneğin, kirlenmiş su kaynaklarında bulunan ve gözle görülebilecek şekilde çoğalan mikroalgler kirli sudaki inorganik azot ve fosforu, atmosferdeki karbon dioksiti kullanarak fotosentez yoluyla suyun kirlilik seviyesini azaltmaktadır. Ayrıca, miksotropik olarak adlandırılan mikroalg türleri de sudaki inorganik kirliliğin gidermenin yanı sıra, organik besinleri de tüketerek suyun kirlilik göstergelerinden...
Interface passivation of perovskite solar cells with novel cations
Çel, Gülsevim Bensu; Günbaş, Emrullah Görkem; Yerci, Selçuk; Department of Micro and Nanotechnology (2022-8)
Interface engineering and surface defect passivation play an important role in the development of state-of-the-art perovskite solar cells. Forming an additional two-dimensional (2D) layer on top of the primary perovskite absorber after treatment with organic spacers not only passivates defects and improves the device performance, but also enhances stability. In this study, two novel cations, that are 2,6-methoxy-phenylethyl ammonium iodide (2,6-MeO-PEAI) and 3,5-methoxy-phenylethyl ammonium iodide (3,5-MeO-...
Citation Formats
C. Durucan, “Gümüş Katkılı Tio2 Esaslı İnce Filmlerin Sol-Jel Tekniği İle Üretilmesi Ve Fonksiyonel Özelliklerinin İyileştirilmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59236.