Yüksek dayanımlı betondan yapılan betonarme elemanların dayanım ve davranışlarının incelenmesi

1995-02-01
Özcebe, Güney
Ersoy, Uğur
Tankut, Tuğrul
Betonarme yapılar ile ilgili yürürlükteki yönetmeliklerin yüksek dayanımlı beton, YDB, kullanılarak hazırlanan elemanlar için geçerliliklerinin araştırılması gerekmektedir. Bu bildiride ODTÜ'nde bu amaca yönelik başlatılmış olan geniş kapsamlı deneysel bir çalışmanın detayları verilmekte, deneysel verilerin değerlendirmesi yapılmakta, sonuçlar sunulmakta ve öneriler yapılmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde YDB ile yapılan betonarme elemanların minimum eğilme ve kesme donatısı gereksinimleri deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaçla toplam 19 kiriş deneyi yapılmıştır. Deney sonuçlan, minimum donatı tanımlarının beton ve çeliğin dayanımları göz önüne alınarak yapılması gerektiğini göstermektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde YDB ile yapılan fretli ve etriyeli kolonların sargı donatısı gereksinimleri araştınlmıştır. YDB ile yapılan kolonların normal dayanımlı beton, NDB, ile yapılan kolonlara göre daha fazla sargı donatısına gereksinimi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sargılama sonucunda YDB ile yapılan kolonlarda gözlemlenen süneklik artışı NDB ile yapılan kolonlara kıyasla daha az olmaktadır. Çalışmanın sonucunda YDB ile yapılan betonarme elemanlarda kullanılması uygun görülen minimum eğilme ve kesme donatısı oranları için yeni tanımlar verilmiştir. YDB kolonlarda kullanılacak minimum fret ve etriye yüzdeleri belirlenmiş, ayrıca kullanılabilecek en büyük etriye aralığı üzerine öneriler yapılmıştır.

Suggestions

Development of Nanostructured Metallic Glasses with High Toughness
Bagheri Behboud, Ali; Özerinç, Sezer; Department of Mechanical Engineering (2021-8)
Metallic glasses are metallic alloys with disordered atomic structures and desirable mechanical properties such as high hardness, high elastic limits, and wear resistance. These properties make metallic glasses promising materials for wear-resistant, corrosion-resistant, and biocompatible coating applications. On the other hand, metallic glasses are brittle, which is a major disadvantage for their use in practice. This thesis study aimed to tackle this problem through the development of nanostructured metal...
Yüksek hidroksit basınç uygulaması ile meyve sularında mikroorganizmaların ve enzimlerin inaktivasyonu
Hızal, Mirzahan; Bayındırlı, Alev; Alpas, Hami(2003)
Bu çalışmada gıdaların işlenmesinde kullanılabilecek yüksek sıvı basınç sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur. Bu sistemde ısıl işlemle beraber yüksek sıvı basıncının elma, portakal, kayısı ve vişne suyunda seçilmiş patojenlerden Stapkylococcus aureus 485, Listeria monocytogenes CA, Escherichia coli O157:H7 933 ve Salmonella enteritidis FDA'nın inaktivasyon koşulları belirlenmiştir. Ayrıca elma suyunda polifenol oksidaz ve portakal suyunda pektin esteraz enzimlerinin yüksek sıvı basınç sistemi ile etkisiz hale...
Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi
Koz, Alper; Akyüz, Ahmet Oğuz(2019-02-01)
Gerçeklestirilen projenin amacı, büyük hacmi nedeniyle yüksek dinamik oranlı (YDO) videoya iliskin depolama ve iletme zorluklarını gidermek ve böylelikle YDO videoyu günlük hayatta kullanılabilecek bir teknoloji haline getirmek ve kullanıcıların sayısal görüntülerdeki tecrübe kalitesini artırmaktır. Bu amaçla, YDO videonun direkt ve geriye uyumlu kodlanmasına yönelik yeni ve özgün yöntemler gelistirilmesi ve bu yöntemlerin nesnel ve algısal degerlendirmelerinin gerçeklestirilmesi hedeflenmistir. Geriye...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Development of High Fracture Toughness Hard Coatings
Kaygusuz, Burçin; Özerinç, Sezer; Kazmanlı, Muhammet Kürşat; Department of Micro and Nanotechnology (2021-9-2)
Improving the machining performance of cutting tools is critical for increasing product quality and decreasing production cost and time. For this purpose, hard coatings on cutting tools are widely utilized in the industry. These hard coatings increase the lifetime of cutting tools by improving their wear resistance and allow higher cutting speeds. One of the primary drawbacks of these hard coatings is their brittle nature, which occasionally results in premature failure. This thesis investigated a solution ...
Citation Formats
G. Özcebe, U. Ersoy, and T. Tankut, “Yüksek dayanımlı betondan yapılan betonarme elemanların dayanım ve davranışlarının incelenmesi,” 1995. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95503.