Ultrasonik Sprey Kaplama Tekniği ile Yüksek Verimli Perovskit Esaslı Güneş Hücreleri Üretilmesi

2016-12-31
Proje kapsamında ultrasonik sprey piroliz tekniği ile flor katkılı kalay oksit tabakalar, bu tabakanın üzerine aynı teknik ile titanyum dioksit elektron taşıyıcı tabakalar ve hazırlanan bu altlık üzerine ultrasonik sprey kaplama ile perovskit tabakasının kaplanması gerçekleştirilecektir. Bu şekilde oluşturulan hücrenin anot kısmı, spiro OMETAD boşluk taşıyıcısı katman ile spin kaplama ile kaplandıktan sonra altın kontaklar sıçratma tekniği ile kaplanarak hücreler bitirilecektir. Oluşturulan FTO tabakası, TiO2 tabakası ve perovskit tabakaları XRD, SEM, AFM ve UV-Vis ölçümleri ile karakterize edilecektir. Hücrelerin enerji çevrimi verim değerleri J-V eğrileri alınarak belirlenecek ve hücreler üzerinde elektrokimyasal empedans analizi yapılacaktır.

Suggestions

KARBON TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2014-12-31)
Enerji depolama cihazları arasında süperkapasitörler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Süperkapasitörler, yüksek elektriksel güce, ortalama enerji yoğunluklarına ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Süperkapasitör’ün elektrotunda kullanılan malzemenin türü, sıvı elektrolitin türü, akım toplayıcı altlık ve benzeri sistem elemanlarının kombinasyonları süperkapasitörün kapasitesini ve kullanım ömrünü etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı karbon temelli elektrot malzemelerinin laboratuvarımızda üretilmesi, ince...
METAL OKSİT TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda metal oksit temelli süperkapasitörler geliştirilecek ve karakterizasyonları yapılacaktır.ODTÜ-BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile labora...
BAKIR NANOTEL ESASLI ORGANİK GÜNEŞ GÖZELERİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2017-12-31)
Projede bakır nanoteller altlıklar üzerine kaplanacak ve organik güneş gözelerinde şeffaf elektrot olarak kullanılacaktır.
METAL TUZLARININ AMONYAK GAZI İLE TEPKİME TERMODİNAMİĞİNİN VE KİNETİĞİNİN KİMYASAL ISI POMPALARINDA KULLANILMASINA YÖNELİK İNCELENMESİ
Uludağ, Yusuf(2017-12-31)
Bu çalışmada klasik kimyasal ısı pompasında kullanılan buharlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı üniteleri yerine ikinci farklı tuzları içeren iki reaktör arasında gaz çevrimine dayalı bir ısı pompasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilecek ısı pompasının <100ºC sıcaklıklarından, kabul edilebilir performans değerleri ile (COP>0.7) >150ºC gibi sıcaklıklara ısı aktarabilir niteliğinde olması hedeflenmiştir. Bu amaçla kullanılması planlanan amonyak gazı ile olan tepkime dengelerinin sıcaklık-basınç özelliklerin...
Mikrodalga Reaktörde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmasından Hidrojen Üretimi
Sezgi, Naime Aslı; Sarıyer, Merve(2017-12-31)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tükenmesi, alternatif yakıt ve enerji taşıyıcılarının üretimleri için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Hidrojen, yakıt pili içeren arabalar için geleceği umut vaad eden enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve...
Citation Formats
A. M. Özenbaş, “Ultrasonik Sprey Kaplama Tekniği ile Yüksek Verimli Perovskit Esaslı Güneş Hücreleri Üretilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59278.