Genel Esaslı Farklı Alaşımlarda Beynit Oluşumu ve Bu Oluşumun Mekanik İncelenmesi

2016-12-31
Bu projede esas amaç; laboratuvar ortamında tuz banyosu uygulanan alaşımlı çelikten beynitik yapı elde edebilmek ve daha sonra bu yapıyı büyük sanayi parçalarında da oluşturabilir hale getirmektir.

Suggestions

Hafif Zırh Uygulamaları için B4C Seramiklerinin Üretimi ve Mekanik Özellikleri
Öztürk, Abdullah; Gündoğmuş, Pelin(2018-12-31)
Projenin amacı tam yoğunlaştırılmış (>% 99) bor karbür (B4C) seramiklerini üretmektir. Belirtilen amaca ulaşmak için proje süresince aşağıdaki Ar-Ge faaliyetleri yapılacaktır.- B4C tozları gerekli ilaveler yapıldıktan sonra tek eksenli preste 10-30 MPa basınçta preslenecektir. Preslenmiş kompakt’lar daha sonra soğuk izostatik preste 100-300 MPa basınçta preslenip hem sinterleme öncesi yoğunlukları arttırılacak hemde elde edilen kompakt’ın üniform olması sağlanacaktır.- Son olarak tozlar veya hazırlanmış kom...
Hidrometalurjik Tekniklerle Lateritik Bir Nikel-Kobalt Cevherinden Skandiyum Ekstraksiyonu
Topkaya, Yavuz Ali(2014-12-31)
Başvurusu yapılan bu projede esas amaç; ülkemizde bulunan nikel, kobalt ve özellikle skandiyum elementini içeren lateritik tipteki polimetalik bir nikel cevherinden söz konusu bu elementleri en uygun biçimde kazanabilmek için gerekli olan üretim yöntemini belirlemek ve bu üretim yöntemi için gerekli olan en uygun proses parametrelerini tespit etmektir.
Boş bir boru hattında aniden basınç altında harekete geçen bir sıvı kütlesinin boru elemanları üzerinde yarattığı pik basınçların deneysel olarak araştırılması
Bozkuş, Zafer(2017-12-31)
Bu çalışmada amaçlanan; boş bir boru hattında düşük kotlarda birikerek oluşan bir su kütlesinin ani basınç altında ivmelenerek harekete geçip, boru hattında hızlı bir şekilde süren hareketi sırasında karşısına çıkan (vana, dirsek, orifis plakası vs. gibi ) boru elemanlarına çarpması sırasında ortaya çıkan pik basınçların şiddetini ve bunların zaman içinde nasıl değiştiğini deneysel olarak incelemektir.Bu pik basınçların ve/veya pik basınç kuvvetlerinin çeşitli koşullarda büyüklüklerinin tahmin edilebilmesi ...
Nonil Fenol Bileşiklerini Parçalayan Mikroorganizmaların Qpcr Ve Trflp Teknikleri İle Belirlenmesi.
Sanin, Faika Dilek(2014-12-31)
Nonil fenolleri parçalayan mikroorganizmalar üzerinde yapılmış çalışmalar sadece Ülkemizde değil tüm Dünya’da sınırlıdır. Nonil fenoller ve benzeri deterjan türevi kimyasalların hem hidrofilik hem de hidrofobik grupları olduğu için parçalanma reaksiyonlarında birden fazla sayıda mikroorganizma grubunun etkin olduğu ve birlikte çalıştığı düşünülmektedir. Arıtma çamurlarında ise nonil fenollerin yüksek konsantrasyonlarda olabileceği bilinmesine rağmen, bu tür bir biyolojik parçalanmaya sebep olan mikroorganiz...
Bor ve/veya Zirkonyum katkılı TiO2 nano parçacıklarının Sol-Jel ve Solvotermal Teknikleriyle Üretimi
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem; Ağartan, Lütfi(2013-12-31)
Projenin genel amacı başta B ve Zr olmak üzere iyon katkılı TiO2 fotokatalizörlerini üretmektir. Sol-Jel/kalsinasyon ve solvotermal metotları kullanılarak farklı çeşit ve miktarda iyonik katkıların TiO2 malzemesinin başta fotokatalitik aktivite olmak üzere yapısal ve fonksiyonel özelliklerine etkileri incelenecektir. Sol-Jel tekniği ile nano boyutta TiO2 üretimi için 30 ml etanol’ün içerisine TEOT (Tetraethilortotitanat) ve gerekli Ti/B ve Ti/Zr katılarak oluşturulan suspansiyona su, alkol ve asetik asitle...
Citation Formats
R. Gürbüz, “Genel Esaslı Farklı Alaşımlarda Beynit Oluşumu ve Bu Oluşumun Mekanik İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59280.