Orta Anadolu granitoid ve gabrolarının zamansal ve mekansal konumu

2002-01-01
Kadıoğlu, Yusuf Kağan
Dilek, Yıldırım
Güleç, Nilgün
İç Anadolu bölgesinde, değişik alanlarda gabroik kayaçlar ile birlikte bulunan ve metamorfik temel sokulum yapan granitoid plutonları bölgenin karakteristik litolojik özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Granitoid kütleleri üzerinde yapılan jeolojik ve jeokimyasal çalışmalar, bu kayaçların Neo-Tetis kapanımı ile ilgili yay,çarpışma ve/veya çarpışma sonrası tipinde granitler olduğunu göstermiştir. Öte yandan, granitoidler içinde kapanımlar şeklinde yer alan gabroik kayaçların kökeni araştırmacılar arasında tartışma konusudur. Gabroik kayaçların bölgenin bazı kesimlerinde serpantinit ve/veya pelajik sedimanlar ile birlikte bulunuşu, çeşitli araştırmacıları gabroların Neo-Tetisin kapanımı sırasında metamorfikler üzerine bindiren ofiyolitik birime ait olduğu sonucuna götürmüştür. Bu proje, Tuz Gölü'nin doğusunda yüzeylenen granitoid-gabro topluluğunun jeokronolojik ve jeofizik çalışmalarını içermektedir. Granitoid kayaçların bileşimi granitten monzogranite ve monzonite kadar değişmektedir. Granitoid içerisinde stoklar şeklinde yer alan mafik kayaçlar diyorit ve gabro bileşimindedir. Granitoid ile gabro arasındaki dokanak arazide genellikle toprak ile örtülmektedir;ancak, bazı yerlerde gabro granitoid ile sinus (kıvrımlı) dokanak ilişkisi göstermekte ve bu dokanak boyunca, osellar dokusu oluşturacak şekilde, kuvars mineralleri amfibol mineralleri tarafından kuşatılmaktadır. Gerek sinüs dokanak ilişkisi gerekse osellar doku özelliği, gabro-granitoid topluluğunun kökeninde magma karışım sürecinin etkili olduğu ve dolayısıyla gabro ile granitoidin eş yaşlı kütleler olduğunu işaret etmektedir. Elde edilen jeokronolojik verilere göre, gabrolar 78.0$\pm$ 0.3 Ma-78.8$\pm$ 1.0 Ma granitler ise 77.6$\pm$ 0.3 Ma yaşlarını vermektedir. Jeofizik verilere göre gabro kütleleri yaklaşık 1.55 km derinliğindeki ana gabronun apofizleri olarak granit ve mermerlere sokulum yapmaktadır. Jeokronolojik verilerin ve jeofizik modelleme sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi, granit ile gabronun eş yaşlı sokulum kütleleri olduğu bulgusunu ortaya koymaktadır.

Suggestions

Orta Anadolu'daki Kırşehir (kurançalı) Ve Aksaray (sarıkaraman,harundağı,ekecikdağı) Bölgelerindeki Gabroyik Kayaçların Sr,nd, Ve Pb İzotop Jeokimyası, Tüm Kayaç Ve Mineral Kimyası Yöntemleri İle Petrolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Toksoy Köksal, Fatma(2010-12-31)
Orta Anadolu'da çeşitli alanlarda bulunan mafik- ultramafik (özellikle de gabroyik) kayaçların kökeni ve petrolojisi bölgenin jeolojik evriminin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ancak, bu kayaçların kökeni konusunda önemli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen net bir şekilde çözümlenememiştir. Orta Anadolu'daki gabrolar üzerinde süregelen tartışma bu kayaçların ofiyolitik birimlere mi ait olduğu, yoksa bu bölgede oluşmuş sokulum kayaçları mı olduğu şeklindedir. Magmatik kayaçların kökeni ve petroloji...
Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Orta Toroslarda Alt Karbonifer Kat Sınırlarının Konodont Ve Foraminifer Biyostratigrafisi Kullanılarak Belirlenmesi
Altıner, Sevinç(2010-12-31)
Bu proje kapsamında, Orta Toroslarda, Bademli (Akseki) ve Yarıcak Yayla civarı (Hadim-Taşkent), Alt Karbonifer kat sınırlarını içeren genellikle karbonat kayalarından oluşan istifin en iyi yüzeylendiği alanlardan stratigrafik kesitler ölçülecektir. Kesit yerlerinin belirlenmesi için, ön arazi çalışması yapılacak, toplanan nokta örneklerin laboratuvarda incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında kat sınırlarına yönelik çok sık örneklemenin yapılacağı ikinci arazi çalışması yapılacaktır. Bu kesitlerin...
Ege Denizi körfezlerinde denizel kuvaterner sedimanların mikropaleontolojisi ve deniz seviyesi ve ortamsal değişmelere ait veri ve modellemeler
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Akçar, Naki(1999)
Ege Deniz'nin kuzeydoğu ucunda bulunan ve aktif faylarla denetlenen Saroz Körfezi'nin tabanından alınan Geç Kuvaterner (güncel) yaşlı örneklerdeki foraminifer faunası çalışılmıştır. 24.5 m-631 m 1er arası derinlikten gelen 50 örnekte ortaya konulan bentik ve planktonik foraminifer tür sayısı 210 dur. Textulariina, Spirillinina, Miliolina, Lagenina ve Rotaliina'ya ait 197 bentik foraminifer türü örnek bazında sayılmış ve dağılımları yüzde üzerinden göreceli olarak hesaplanmıştır. Pliyosen-Geç Kuvaterner zama...
Orta Torosların Miyosen Paleocoğrafyası’nın Paleomanyetizma Yöntemleri Kullanılarak Ortaya konulması
Koç, Ayten; Kaymakcı, Nuretdin; Van Hinsbergen, Douwe; Langereis, Cor; Zacharıasse, Jw (2017-10-01)
Türkiye’nin güneyinde yer alan Toros dağları üzerinde bulunan Alt - Üst Miyosen denizel çökellerin 2 k m'den fazla yükselmiş olması, doğmakta olan bir platonun kanıtı olarak gösterilmektedir. Yükselmiş olan bu denizel çökellerden daha alçak seviyelerde bulunan Miyosen ve daha genç çökellere sahip dağ - arası karasal (akarsu - göl) havzalar da yer almaktadır. Bu diferansiyel yükselmenin dinamik nedenleri tartışılmakla birlikte, genel olarak nedeni dalan levha hareketlerine ya da dalan ...
Citation Formats
Y. K. Kadıoğlu, Y. Dilek, and N. Güleç, “Orta Anadolu granitoid ve gabrolarının zamansal ve mekansal konumu,” 2002. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95715.