Orta Torosların Miyosen Paleocoğrafyası’nın Paleomanyetizma Yöntemleri Kullanılarak Ortaya konulması

2017-10-01
Koç, Ayten
Kaymakcı, Nuretdin
Van Hinsbergen, Douwe
Langereis, Cor
Zacharıasse, Jw
Türkiye’nin güneyinde yer alan Toros dağları üzerinde bulunan Alt - Üst Miyosen denizel çökellerin 2 k m'den fazla yükselmiş olması, doğmakta olan bir platonun kanıtı olarak gösterilmektedir. Yükselmiş olan bu denizel çökellerden daha alçak seviyelerde bulunan Miyosen ve daha genç çökellere sahip dağ - arası karasal (akarsu - göl) havzalar da yer almaktadır. Bu diferansiyel yükselmenin dinamik nedenleri tartışılmakla birlikte, genel olarak nedeni dalan levha hareketlerine ya da dalan levhanın kopması ile ilişkilendirilmiş bölgesel dinamik topoğrafyaya bağlanmaktadır. Bu çalışmada, Orta Toroslar ’ da yer alan den izel (Aksu, Köprüçay ve Manavgat) ve karasal (Ilgın, Altınapa ve Yalvaç) havzaları çalışılarak Miyosen paleocoğrafyası oluşturulmaya çalışılmış ve yükselmiş Miyosen topoğrafyasının oluşumunda etkin olan mekanizma(lar) belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, bahsi geçen karasal havzalarda sedimantolojik ve yapısal çalışmalar ile Ar/Ar yaşlandırma teknikleri kullanılırken, denizel havzalarda ise paleomanyetizma yöntemleri (manyetostratigrafi ve rotasyon) uygulanmaya çalışılmıştır. Karasal havzalar ile denizel havzalar arasındaki zaman ilişkisinin kurulabilmesi maksadı ile karasal havzalardaki andezitik birimlerden ve volkano - klastik seviyelerden alınan örneklerden radyometrik yaşlandırma yapılmış ve elde edilen Ar/Ar yaşlandırma sonuçları 11,8 - 11,6 My (Serraval iyen) olarak belirlenmiştir. De nizel havzalarda ise, Manavgat H avzası ’ nda yaklaşık 1 km kalınlığında alınan ölçülü stratigrafi kesiti boyunca yaklaşık 12 m’lik çözünürlükte manyetostratigrafik amaçlı örnekleme yapılmış, Serravaliyen ve Tortoniyen arasında yaklaşık 3 My’lık bir zaman boşluğu olduğu belirlenmiştir. Aynı zaman boşluğu karasal havzaların korelasyonunda da ortaya çıkmaktadır. Tüm bu çalışmalara ek ola rak, Manavgat - Köprüçay ve Aksu H avzaları ’ ndan düşey eksenli hareketi belirlemek maksadı ile Miyo sen’den Pliyosen’e kadar devam eden yaş aralığında toplam 40 lokasyondan 520 adet yönlü örnek toplanmıştır. Analiz sonuçları Köprüçay Havzası ’ nın 20 - 30° saat yönünde dönerken, Manavgat H avzası ’ nın ise 25 - 35° saatin tersi yönünde döndüğünü Orta Torosların Miyosen Paleocoğrafyası’nın Paleomanyetizma Yöntemleri Kullanılarak Ortaya Konulması Uluslararası katılımlı 18 . Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı 18 th Pal eontology - Stratigraphy Workshop with International Participation 80 göstermiştir. Aks u H avzası ise Miyosen’den bu yana herhangi bir dönme hareketine maruz kalmamıştır. Orta Torosların Miyosen paleocoğrafyasının ve tektonik geçmişinin oluşturulabilmesi için bölgede yer alan tüm karasal ve denizel havzalar anahtar rolü oynamaktadır. Bu çalı şma çerçevesinde, bölgenin yükselmesine neden olan muhtemel mekanizma dalan Antalya diliminin geriye doğru hareketi olarak önerilmektedi.
18. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı (28 Eylül - 01 Ekim 2017)

Suggestions

Orta Pontid’lerin (Türkiye) Jeolojik Evrimi’nin Yeniden Değerlendirilmesi
Çimen, Okay; Göncüoğlu, Mehmet Cemal; Sayıt, Kaan; Sımonettı, Antonıo (2017-04-10)
Orta Pontidler, Pontid-İçi Okyanus Basenini (POİB) ve Gondvana kökenli iki önemli tektonik birlik olan İstanbul-Zonguldak Tektonik Birliği ve Sakarya Tektonik Birliği’nin (SKTB) arasındaki bir sınırı içermektedir. Bu bölgenin özellikle Mesozoyik dönemindeki jeodinamik evrimi uzun bir süreden beri tartışmalıdır. Bu bölge genellikle Jura öncesi birimler, Triyas-Alt Jura yaşlı Küre Kompleksi, yaygın Orta Jura magmatizması ve Orta Jura sonrası örtü birimlerinden oluşmaktadır. Jura öncesi birimler Devrekani Meta...
Orta Toroslarda Alt Karbonifer Kat Sınırlarının Konodont Ve Foraminifer Biyostratigrafisi Kullanılarak Belirlenmesi
Altıner, Sevinç(2010-12-31)
Bu proje kapsamında, Orta Toroslarda, Bademli (Akseki) ve Yarıcak Yayla civarı (Hadim-Taşkent), Alt Karbonifer kat sınırlarını içeren genellikle karbonat kayalarından oluşan istifin en iyi yüzeylendiği alanlardan stratigrafik kesitler ölçülecektir. Kesit yerlerinin belirlenmesi için, ön arazi çalışması yapılacak, toplanan nokta örneklerin laboratuvarda incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında kat sınırlarına yönelik çok sık örneklemenin yapılacağı ikinci arazi çalışması yapılacaktır. Bu kesitlerin...
Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Kuzey Anadolu fayı batı kesiminde kabuk hareketleri: Jeodezik ölçümler ve jeofizik yorumları
Nakiboğlu, Mete S.; Ayhan, Emin Mehmet; Demir, Coşkun; Kılıçoğlu, Ali; Şanlı, İlhan(1998)
Kuzey Anadolu Fay zonu(KAFZ)'nun batı kesiminde güncel yatay kabuk hareketlerini incelemek amacıyla, 1940 yılında kurulan triyangülasyon ağının 25 ortak noktasını kapsayan bölümü 1995 yılında GPS ile bir kez. daha gözlenmiştir. GPS .ölçüsü yapılan noktaların oluşturduğu ağ, Anadolu ve Avrasya tektonik plakaları sınır bölgesinde yaklaşık 25 x l O3 km2 genişliğinde bir alanı kapsar. GPS ağı fıdutial ağ stratejisi izlerek ITRF94 koordinat sisteminde, duyarlı yörünge bilgileri ile Asya ve Avrupa'da seçilen 7 IG...
Orta Pontid’lerde Bulunan Orta Jura Yaşlı Kıtasal Magmatizmaya Ait Kalıntı Zirkonlardan U-Pb Yaşları ve Hf İzotop Verileri: Proterozoyik ve Arkeen Yaşlı Kabuksal Kayaçların Dahiliyeti Üzerine Çıkarımlar
Çimen, Okay; Göncüoğlu, Mehmet Cemal; Sımonettı, Antonıo; Sayıt, Kaan (null; 2018-10-24)
Kuzey Türkiye’de bulunan Orta Pontid’ler, İstanbul-Zonguldak ve Sakarya Kompozit Tektonik Birlikleri arasındaki sınırı içermektedir. “Jura-öncesi Temel Birimler” Devrekani Metamorfikleri, Geme Kompleksi ve Permo-Karbonifer yaşlı Deliktaş-Sivrikaya Granitoyitleri’nin içerisinde bulunduğu metaklastikler (Serveçay Birimi) gibi çeşitli metamorfik birimler ile temsil edilmektedir. Bu temel birimler Küre Kompleksi tarafından tektonik olarak üzerlenmektedir. Yaygın olarak bulunan Orta Jura yaşlı kıtasal magmatizma...
Citation Formats
A. Koç, N. Kaymakcı, D. Van Hinsbergen, C. Langereis, and J. Zacharıasse, “Orta Torosların Miyosen Paleocoğrafyası’nın Paleomanyetizma Yöntemleri Kullanılarak Ortaya konulması,” presented at the 18. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı (28 Eylül - 01 Ekim 2017), Tekirdağ, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72042.