Orta Anadolu'daki Kırşehir (kurançalı) Ve Aksaray (sarıkaraman,harundağı,ekecikdağı) Bölgelerindeki Gabroyik Kayaçların Sr,nd, Ve Pb İzotop Jeokimyası, Tüm Kayaç Ve Mineral Kimyası Yöntemleri İle Petrolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

2010-12-31
Orta Anadolu'da çeşitli alanlarda bulunan mafik- ultramafik (özellikle de gabroyik) kayaçların kökeni ve petrolojisi bölgenin jeolojik evriminin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ancak, bu kayaçların kökeni konusunda önemli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen net bir şekilde çözümlenememiştir. Orta Anadolu'daki gabrolar üzerinde süregelen tartışma bu kayaçların ofiyolitik birimlere mi ait olduğu, yoksa bu bölgede oluşmuş sokulum kayaçları mı olduğu şeklindedir. Magmatik kayaçların kökeni ve petrolojisi araştırılmasında izotop jeokimyası metodları önemli temel taşlarındandır. Ancak Orta Anadolu'da mafik magmatik kayaçlar üzerinde yapılan araştırmalar yalnızca arazi jeolojisi, petrografi, elementel jeokimya ile sınırlı mineral kimyası ve radyometrik yaş tayini çalışmalarını içermekte olup, bu kayaçların izotopik özellikleri ortaya konulmamıştır. Bu çalışmadaki amacımız, Orta Anadolu'daki belirli alanlardaki gabrolar üzerinde detay mineral ve tüm kayaç element jeokimyası çalışmaları yapmak ve bu kayaçlarda izotop jeokimyası analizleri de yaparak kökenlerine ve petrolojilerine ışık tutmaktır. İzotop verileri bu kayaçların bölgedeki granitik kayaçlarla ilişkisini de ortaya koyacak, bu kayaçların Orta Anadolu ve çevre bölgelerdeki diğer mafik kayaçlarla da karşılaştırılabilmesini sağlayacaktır.

Suggestions

Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Orta Anadolu granitoid ve gabrolarının zamansal ve mekansal konumu
Kadıoğlu, Yusuf Kağan; Dilek, Yıldırım; Güleç, Nilgün(2002-01-01)
İç Anadolu bölgesinde, değişik alanlarda gabroik kayaçlar ile birlikte bulunan ve metamorfik temel sokulum yapan granitoid plutonları bölgenin karakteristik litolojik özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Granitoid kütleleri üzerinde yapılan jeolojik ve jeokimyasal çalışmalar, bu kayaçların Neo-Tetis kapanımı ile ilgili yay,çarpışma ve/veya çarpışma sonrası tipinde granitler olduğunu göstermiştir. Öte yandan, granitoidler içinde kapanımlar şeklinde yer alan gabroik kayaçların kökeni araştırmacılar arasınd...
Orta Toroslarda Alt Karbonifer Kat Sınırlarının Konodont Ve Foraminifer Biyostratigrafisi Kullanılarak Belirlenmesi
Altıner, Sevinç(2010-12-31)
Bu proje kapsamında, Orta Toroslarda, Bademli (Akseki) ve Yarıcak Yayla civarı (Hadim-Taşkent), Alt Karbonifer kat sınırlarını içeren genellikle karbonat kayalarından oluşan istifin en iyi yüzeylendiği alanlardan stratigrafik kesitler ölçülecektir. Kesit yerlerinin belirlenmesi için, ön arazi çalışması yapılacak, toplanan nokta örneklerin laboratuvarda incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında kat sınırlarına yönelik çok sık örneklemenin yapılacağı ikinci arazi çalışması yapılacaktır. Bu kesitlerin...
Orta Torosların Miyosen Paleocoğrafyası’nın Paleomanyetizma Yöntemleri Kullanılarak Ortaya konulması
Koç, Ayten; Kaymakcı, Nuretdin; Van Hinsbergen, Douwe; Langereis, Cor; Zacharıasse, Jw (2017-10-01)
Türkiye’nin güneyinde yer alan Toros dağları üzerinde bulunan Alt - Üst Miyosen denizel çökellerin 2 k m'den fazla yükselmiş olması, doğmakta olan bir platonun kanıtı olarak gösterilmektedir. Yükselmiş olan bu denizel çökellerden daha alçak seviyelerde bulunan Miyosen ve daha genç çökellere sahip dağ - arası karasal (akarsu - göl) havzalar da yer almaktadır. Bu diferansiyel yükselmenin dinamik nedenleri tartışılmakla birlikte, genel olarak nedeni dalan levha hareketlerine ya da dalan ...
A Survey Of Turbine-Type Water-Mills In The Bolu Region Of The Central Anatolian Plateau
Danışman, H.H.Günhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
The problem of early water-mills, both as important implements of food production on a commercial or industrial scale for urban cultures, as distinct from individual food production instruments of peasant cultures, and in their impact as a revolutionizing advancement in technology, in the form of the rotary mill in which the first major application of rotary motion has taken place since the invention of the potter's wheel and the lathe during the Bronze Ages of the Near East, has preoccupied the scholars of...
Citation Formats
F. Toksoy Köksal, “Orta Anadolu’daki Kırşehir (kurançalı) Ve Aksaray (sarıkaraman,harundağı,ekecikdağı) Bölgelerindeki Gabroyik Kayaçların Sr,nd, Ve Pb İzotop Jeokimyası, Tüm Kayaç Ve Mineral Kimyası Yöntemleri İle Petrolojik Özelliklerinin Belirlenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59311.