Sismik Ve Jeoteknik Karakterizasyon Çalışmaları İle Zeminlerin Dinamik Karakterlerinin Ve Yer Etkilerinin Sayısal Çözümlemelerle Belirlenmesine Yönelik Çalışmaların Düzce Ve Çevresinde, Kuzey Anadolu Fay Sistemi (kafs) Boyunca Uygulanması

2014-12-31
Akgün, Haluk
Koçkar, Mustafa
Cambazoğlu, Selim
Yousefibavil, Karim
Bu çalışmanın amacı Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS) boyunca, Düzce ve çevresinde yer alan Pliosen yaşlı, volkanik, fliş ve karbonat orijinli, genelde değişik kalınlıklarda kil, kum ve çakıllı düzeyler içeren, renkleri grimsi sarıdan kahverengiye kadar değişen, az pekişmiş, oldukça heterojen ve mühendislik jeolojisi açısından problemli zemin türlerinden meydana gelen, ayrışmamış karasal kırıntılı ve faylanma ile gelişmiş taraçalar ile genç Kuvaterner yaşlı akarsular ve bunlara katılan küçük yan derelerin vadi tabanı düzlüklerini örten, genelde, çakıl, kum, kilden oluşan; yer yer de faylanmadan dolayı traverten oluşuklu ve çoğunlukla fay kontrollü alüvyon yelpazesi, yamaç molozu ve birikinti konilerinden oluşan gevşek, yumuşak ve homojen olmayan yapıdaki alüvyon zeminlerin (Plio-Kuvaterner) dinamik karakterlerinin ve yerel zemin koşullarının sismik ve jeoteknik karakterizasyonlarının yapılarak belirlenmesini ve bu birimleri kapsayan bir sismik tehlike haritası geliştirilmesini kapsamaktadır. Kuzeyde Asya-Avrupa levhası ile güneyde Anadolu levhacığını birbirinden ayıran Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS), yaklaşık uzunluğu 1500 km olan sağ yanal doğrultu atımlı bir fay sistemi olup ülkemizin en önemli tektonik yapılarından biridir. Proje kapsamında incelenecek olan Düzce havzası bu fay üzerinde bulunmaktadır. KAFZ Bolu’nun batısında iki kola ayrılmıştır. Güneydeki kol ise Dokurcun’un batısında tekrar iki kola ayrılmıştır. Kuzey koldaki fay Düzce Fayı diye isimlendirilmiştir. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin (KOERI, 2011) bu fay üzerinde meydana gelmesi aktivitenin devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu çalışma ile olası bir depremden etkilenebilecek Plio-Kuvaterner zeminlerin dinamik karakterlerinin belirlenmesi içermekte ve sismik açıdan çok aktif bir alanda bulunan Düzce İli ve çevresi için büyük öneme sahiptir. Çalışmalar, yerleşimin yoğun olduğu Plio-Kuvaterner ve özellikle genç alüvyon zeminleri kapsamakta ve zeminlerin sismik karakterizasyonu ile birlikte bu zeminlerin kayma dalgası hızları, yer salınım periyotları, zemin büyütme oranlarının belirlenmesini amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar proje alanında daha önceden yapılmış ve bunun yanında bu proje kapsamında önerilen jeoteknik (SPT’li sondaj ve örselenmiş ve örselenmemiş numune alımı ile öncel mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik haritalamalar, jeoteknik sondaj çalışmaları, numune çukurları, laboratuar deneyleri, vb.) ve diğer önerilen jeofizik çalışmalarının (pasif ve aktif yüzey dalgası ölçümleri, vs.) yardımıyla desteklenerek bir bütünsellik sağlanacak ve bunun sonucunda bölge için detaylı bir veri tabanı oluşturularak bölgenin dinamik zemin karakterlerini belirlenecektir.

Suggestions

Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Killi Zeminlerin Mineralojik ve Jeoteknik Parametrelerinin Denetleştirilmesi: Çankırı İli Orta İlçesi İçin Örnek Bir Çalışma
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Yousefi Bavil, Karim; Öner, Gökalp(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Çankırı ili Orta ilçesinde bulunan özellikle Pleistosen-Üst Pliyosen yaşlı, kil oranı yüksek zeminlerin mineralojik ve jeoteknik karakterizasyonunun yapılması ve ilgili parameterlerinin denetleştirilmesini kapsamaktadır. Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve onun alt fay kuşaklarına yakın, kıta içi rejimin etkisiyle fay kontrollü olarak oluşmuş bir çöküntü ovası olan Orta ovasının kuzey kısmında yer almaktadır. Önerilen proje, çalışma alanında araştırma çukurlarının açılması, örsel...
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Deprem Kaynaklı Heyelan Riski Analizi
Gülerce, Zeynep(2015-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin hedefi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) boyunca olacak depremlerden kaynaklanabilecek heyelan (toprak kayması) duyarlılığının belirlenmesi ve bölgenin deprem kaynaklı heyelan riski analizinin yapılmasıdır. Bölgenin topoğrafyası nedeniyle deprem kaynaklı heyelanların görülme olasılığı yüksektir, örneğin 1999 Düzce Depremi sırasında Kaynaşlı Viyadüğü heyelan sebebiyle ağır hasar görmüştür. Batı Karadeniz Bölgesi’nde gelecekteki sismik...
Mudurnu İlçesi Kaya Kütlelerinin Karektarizasyonu, Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Belirlenmesi, Modellenmesi ve Islah Önerileri
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Mudurnu İlçesi sınırları içerisinde meydana gelen ve gelme potansiyeli olan şev duraysızlıkların yaratmış olduğu tehlikeler ilçenin bu alanlarda yerleşimi sebebiyle büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, tehlike altındaki bölgeler için mühendisliksel yaklaşımlarla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmeli ve bunlara bağlı olarak ıslah çalışmaları yapılmalı ve önlem ölçümleri alınmalıdır. Yapılması planlanan bu çalışmaların asıl amacı, ilçenin güvenliğini sağlayacak somut önlemlerin alınmasıdır. Bunun için, şe...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
Citation Formats
H. Akgün, M. Koçkar, S. Cambazoğlu, and K. Yousefibavil, “Sismik Ve Jeoteknik Karakterizasyon Çalışmaları İle Zeminlerin Dinamik Karakterlerinin Ve Yer Etkilerinin Sayısal Çözümlemelerle Belirlenmesine Yönelik Çalışmaların Düzce Ve Çevresinde, Kuzey Anadolu Fay Sistemi (kafs) Boyunca Uygulanması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59317.