Hide/Show Apps

Sismik Ve Jeoteknik Karakterizasyon Çalışmaları İle Zeminlerin Dinamik Karakterlerinin Ve Yer Etkilerinin Sayısal Çözümlemelerle Belirlenmesine Yönelik Çalışmaların Düzce Ve Çevresinde, Kuzey Anadolu Fay Sistemi (kafs) Boyunca Uygulanması

2014-12-31
Akgün, Haluk
Eker, Arif Mert
Koçkar, Mustafa
Cambazoğlu, Selim
Yousefibavil, Karim
Bu çalışmanın amacı Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS) boyunca, Düzce ve çevresinde yer alan Pliosen yaşlı, volkanik, fliş ve karbonat orijinli, genelde değişik kalınlıklarda kil, kum ve çakıllı düzeyler içeren, renkleri grimsi sarıdan kahverengiye kadar değişen, az pekişmiş, oldukça heterojen ve mühendislik jeolojisi açısından problemli zemin türlerinden meydana gelen, ayrışmamış karasal kırıntılı ve faylanma ile gelişmiş taraçalar ile genç Kuvaterner yaşlı akarsular ve bunlara katılan küçük yan derelerin vadi tabanı düzlüklerini örten, genelde, çakıl, kum, kilden oluşan; yer yer de faylanmadan dolayı traverten oluşuklu ve çoğunlukla fay kontrollü alüvyon yelpazesi, yamaç molozu ve birikinti konilerinden oluşan gevşek, yumuşak ve homojen olmayan yapıdaki alüvyon zeminlerin (Plio-Kuvaterner) dinamik karakterlerinin ve yerel zemin koşullarının sismik ve jeoteknik karakterizasyonlarının yapılarak belirlenmesini ve bu birimleri kapsayan bir sismik tehlike haritası geliştirilmesini kapsamaktadır. Kuzeyde Asya-Avrupa levhası ile güneyde Anadolu levhacığını birbirinden ayıran Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS), yaklaşık uzunluğu 1500 km olan sağ yanal doğrultu atımlı bir fay sistemi olup ülkemizin en önemli tektonik yapılarından biridir. Proje kapsamında incelenecek olan Düzce havzası bu fay üzerinde bulunmaktadır. KAFZ Bolu’nun batısında iki kola ayrılmıştır. Güneydeki kol ise Dokurcun’un batısında tekrar iki kola ayrılmıştır. Kuzey koldaki fay Düzce Fayı diye isimlendirilmiştir. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin (KOERI, 2011) bu fay üzerinde meydana gelmesi aktivitenin devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu çalışma ile olası bir depremden etkilenebilecek Plio-Kuvaterner zeminlerin dinamik karakterlerinin belirlenmesi içermekte ve sismik açıdan çok aktif bir alanda bulunan Düzce İli ve çevresi için büyük öneme sahiptir. Çalışmalar, yerleşimin yoğun olduğu Plio-Kuvaterner ve özellikle genç alüvyon zeminleri kapsamakta ve zeminlerin sismik karakterizasyonu ile birlikte bu zeminlerin kayma dalgası hızları, yer salınım periyotları, zemin büyütme oranlarının belirlenmesini amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar proje alanında daha önceden yapılmış ve bunun yanında bu proje kapsamında önerilen jeoteknik (SPT’li sondaj ve örselenmiş ve örselenmemiş numune alımı ile öncel mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik haritalamalar, jeoteknik sondaj çalışmaları, numune çukurları, laboratuar deneyleri, vb.) ve diğer önerilen jeofizik çalışmalarının (pasif ve aktif yüzey dalgası ölçümleri, vs.) yardımıyla desteklenerek bir bütünsellik sağlanacak ve bunun sonucunda bölge için detaylı bir veri tabanı oluşturularak bölgenin dinamik zemin karakterlerini belirlenecektir.