BOĞAZKALE (ÇORUM) CİVARINDA YÜZEYLEYEN DİYABAZ DAYKLARININ JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ

2017-12-31
Önerilen proje ile Boğazkale bölgesinde yüzeyleyen, Neotetis’in kuzey kolunu temsil İzmir-Ankara Okyanusu’na (ör: Şengör ve Yılmaz 1981) ait diyabaz dayklarının ayrıntılı jeokimya ve yaş analizlerinin yapılması yoluyla, petrojenetik olarak yorumlanması ve İzmir-Ankara Okyanusu’nun jeodinamik evrimine ışık tutması amaçlanmıştır. İncelenmesi planlanan daykların protolit yaşlarının bulunması için amfibol üzerinde 40Ar-39Ar ve zirkon/baddeleyit üzerinde U-Pb radyometrik yaş metodları kullanılacaktır. İncelenmesi planlanan diyabaz daykları çeşitli derecelerde hidrotermal alterasyona maruz kalmıştır. Bu koşullarda, daykların içerisinde kristallenen ilksel amfibollerin, ikincil mineraller ile replase edilmesi olasıdır. Bundan dolayı Ar-Ar metodu ile magmatik yaşların ortaya çıkarılması için, ilksel amfibollerin mevcut olduğu örnekler seçilip, analiz için gönderilecektir. Öte yandan, baddeleyit minerali düşük dereceli alterasyon koşullarında, amfibole göre çok daha stabil bir mineral olduğu için örnek seçimi çok daha kolaydır.Bu çalışma ile, bölgede daha önce çalışılmamış bu daykların jeokimyasal karakterleri bulunarak, hangi tektonik ortamda oluştukları yorumlanacaktır. Yapılması amaçlanan yaş analizleri ise tektonik ortam bilgisine ek olarak, bu daykların ne zaman oluştuğuna dair veriler sağlayacaktır. Böylece İzmir-Ankara-Erzincan Okyanusu’nun jeodinamik evriminin zaman-mekan ilişkisi içinde değerlendirmesi mümkün olacaktır.

Suggestions

AHIRÖZÜ (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARININ JEOLOJİSİ MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU
Sayıt, Kaan(2015-12-31)
2012 senesinde Araş Gör Işıl Ömeroğlu’nun doktora tez çalışması olarak, Eskişehir-Mihalıççık ilçesi sınırlarında yer alan Ahırözü, Sazak ve Üçbaşlı mevkinde dağılım gösteren Kaolen yataklarının kökenini araştırmak hedeflenmiştir. Yapılan literatür çalışmasında bölgedeki kaolen yataklarının oluşumu ve kökenini içeren kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Haziran 2012’de yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgede cevherleşme emarelerine rastlanmış ve sonrasında arazideki gözlemlerini doğrulamak maksadıy...
Yakuplu Plutonu ile İlişkili Porfiri Cu-Au Cevherleşmesi Üzerindeki Tektonomagmatik Kontroller
İmer, Ali(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında Munzur Dağları civarında bulunan ve Çöpler-Kabataş Magmatik Kompleksi’nin güney bölümünü oluşturan Yakuplu Plutonu'nun ve bu sokulumla ilişkili porfiri bakır-altın cevherleşmesinin jeolojisinin, magmatik kayaçların petrolojik özelliklerinin ve magmatizma ile bakır-altın cevherleşmesinin yaşlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, arazi çalışması sonucu toplanacak olan yüzey ve karot örnekleri üzerinde öncel petrografik incelemeler yapılacak, ardından seçilen örnekler tüm...
Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma
Toksoy Köksal, Fatma; Küçük, Aynur(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma kapsamında Aylı Dağ Ofiyolitlerinde detay petrografiye dayalı mineral kristolokimyası ağırlıklı bir çalışma yapılacak olup tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası bulgularıyla desteklenecektir. Bu doğrultuda litosferik mantodan volkaniklere tüm birimlerin (manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltlar) jenetik ilişkileri irdelenerek petrolojik özellikleri ve tektonomagmatik karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın mineral kimyası esasına dayandırılmış olması; tüm-kay...
YENİKAPI MARMARAY KAZILARINDA BULUNAN BATIKLARDAKİ TAŞ ÇAPALAR ÜZERİNE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR
Atalay, Mustafa Ümit; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Serdar, Orhan(2015-12-31)
Proje kapsamında, çeşitli dalış noktalarında ele geçirilen buluntular, özellikle taş çapalar incelenecektir. İncelemede taş çapaların seçilmesinin nedenleri, taş çapaların bulunduğu batığa dair bir imza niteliği taşıyor olmaları, ve kullanıldıkları süre içinde deniz ticaret yolları, medeniyetler arasındaki ilişkiler ve anlaşmalar, antik çağda taş çapa yapım teknikleri , çapa yapımında kullanılan taş ocaklarının bulunduğu lokasyonlar hakkında bulgular elde ederek özelde Türkiye’nin ve genelde ise Akdeni...
AN INTERPRETIVE EXAMINATION OF ANALOGIES USED IN NINTH-GRADE MATHEMATICS CLASSROOMS ON THE UNIT OF FUNCTIONS
Ünver Sezer, Emel; Ubuz, Behiye; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2022-9-02)
The primary purpose of the current study is to examine how two mathematics teachers and their 121 ninth-grade students from five different classes employ analogies in the unit of functions in natural classroom settings and the features of used analogies. This study also portrays how the features of analogies vary from teacher to teacher and from class to class. The corpus of the materials collected for the present study includes video recordings and transcriptions of lessons, field notes, informal conversa...
Citation Formats
K. Sayıt and U. Balcı, “BOĞAZKALE (ÇORUM) CİVARINDA YÜZEYLEYEN DİYABAZ DAYKLARININ JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59326.