Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma

2017-12-31
Önerilen bu çalışma kapsamında Aylı Dağ Ofiyolitlerinde detay petrografiye dayalı mineral kristolokimyası ağırlıklı bir çalışma yapılacak olup tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası bulgularıyla desteklenecektir. Bu doğrultuda litosferik mantodan volkaniklere tüm birimlerin (manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltlar) jenetik ilişkileri irdelenerek petrolojik özellikleri ve tektonomagmatik karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın mineral kimyası esasına dayandırılmış olması; tüm-kayaç jeokimyası ile heterojeniti, çoklu impuls, magma kompozisyonundaki değişimler, soğuma tarihçesi gibi magma karakterini belirlemede sınırlı kalabilmesinden kaynaklıdır çünkü mineral kristolokimyası bu hususlarda daha güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu çalışmayla, okyanus sırtının açılması ve gelişiminden okyanus adası oluşumuna ve hatta dalma-batma üstü gelişen okyanusal kabuğun tektonomagmatizmasına (yay-ardı, yay, yay önü) kadar okyanus evrimleşmesini ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Citation Formats
F. Toksoy Köksal and A. Küçük, “Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59332.