Yakuplu Plutonu ile İlişkili Porfiri Cu-Au Cevherleşmesi Üzerindeki Tektonomagmatik Kontroller

2018-12-31
Önerilen proje kapsamında Munzur Dağları civarında bulunan ve Çöpler-Kabataş Magmatik Kompleksi’nin güney bölümünü oluşturan Yakuplu Plutonu'nun ve bu sokulumla ilişkili porfiri bakır-altın cevherleşmesinin jeolojisinin, magmatik kayaçların petrolojik özelliklerinin ve magmatizma ile bakır-altın cevherleşmesinin yaşlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, arazi çalışması sonucu toplanacak olan yüzey ve karot örnekleri üzerinde öncel petrografik incelemeler yapılacak, ardından seçilen örnekler tüm kayaç jeokimyası ve izotop jeokronolojisi (40Ar/39Ar ve Re-Os) yönünden analiz edilecektir. Elde edilen bulgular yakın civarda bulunan Çöpler epitermal Au, Karakartal porfiri Cu-Au ve Cevizlidere porfiri Cu-Mo-Au yataklarıyla karşılaştırılarak bölgenin metalojenik evrimi ve cevherleşme üzerindeki tektonomagmatik kontroller belirlenecektir.

Suggestions

ESKİŞEHİR AHIRÖZÜ DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARI VE CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYON ÜRÜNLERİNİN KÖKENSEL OLARAK İNCELENMESİ VE EPİTERMAL YATAK GELİŞİMİNE DAİR İLİŞKİLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI
Sayıt, Kaan(2017-12-31)
Ahırözü-Mihalıççık bölgesinde yapılan çevre kayaç gözlemlerinde ve ilksel analizlerde sahada arjilik alterasyon zonları dışında kloritleşme, epidotlaşma gibi çevre kayaçlarda gözlenen farklı alterasyon tiplerine rastlanmıştır. Propilitik alterasyon zonları olarak işaret edilen bu zonlar, silisleşme, karbonatlaşma gibi diğer hidrotermal kökenli alterasyonlarla birlikte gözlenmektedir. Arazideki göthit mineralleri yer yer petrografik incelemelerde rombohedral olarak gözlenmektedir. Göthit, düşük sıcaklık altı...
Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma
Toksoy Köksal, Fatma; Küçük, Aynur(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma kapsamında Aylı Dağ Ofiyolitlerinde detay petrografiye dayalı mineral kristolokimyası ağırlıklı bir çalışma yapılacak olup tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası bulgularıyla desteklenecektir. Bu doğrultuda litosferik mantodan volkaniklere tüm birimlerin (manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltlar) jenetik ilişkileri irdelenerek petrolojik özellikleri ve tektonomagmatik karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın mineral kimyası esasına dayandırılmış olması; tüm-kay...
BOĞAZKALE (ÇORUM) CİVARINDA YÜZEYLEYEN DİYABAZ DAYKLARININ JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ
Sayıt, Kaan; Balcı, Uğur(2017-12-31)
Önerilen proje ile Boğazkale bölgesinde yüzeyleyen, Neotetis’in kuzey kolunu temsil İzmir-Ankara Okyanusu’na (ör: Şengör ve Yılmaz 1981) ait diyabaz dayklarının ayrıntılı jeokimya ve yaş analizlerinin yapılması yoluyla, petrojenetik olarak yorumlanması ve İzmir-Ankara Okyanusu’nun jeodinamik evrimine ışık tutması amaçlanmıştır. İncelenmesi planlanan daykların protolit yaşlarının bulunması için amfibol üzerinde 40Ar-39Ar ve zirkon/baddeleyit üzerinde U-Pb radyometrik yaş metodları kullanılacaktır. İncelenmes...
UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT ELDE EDİLMESİ: SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
Akata Kurç, Burcu; Kazanç Özerinç, Feyza(2018-12-31)
Bu projenin temel amaçlarından biri, ülkemizde bol miktarda bulunan ve yerel enerji üretiminin en önemli kaynaklarından biri olan Türk linyitinden, kontrollü yanma deneyleri sonucunda elde edilecek olan uçucu külleri kullanarak, birçok uygulama alanı bulunan sentetik zeolitin üretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda üretilmesi planlanan zeolit tipi, şu anda bile ülkemize dış kaynaklardan senede en az 50 bin ton ihraç edilen zeolit 4A üretimidir. Proje kapsamında, yurt dışından ve/veya bilinen kimyasal yollarla ...
Mudurnu Havzasının Erken Kretase Sonrası - Miyosen Öncesi Tektonik Evrimi
Rojay, Fuat Bora(2018-12-31)
Bu araştırma projesinin amacı Orta Sakarya bölgesinde yer alan Mudurnu havzasında bulunan kayaların termal evriminin ortaya konulması ve böylece havzanın tektonik evrimi hakkında süregelen tartışmalara önemli bir katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında 3 noktadan alınacak örnekler düşük sıcaklık termo-kronoloji tekniklerini kullanarak iki yöntemle (Apatit-Helyum ve Apatit Fizyon İzi) analiz edilecektir.
Citation Formats
A. İmer, “Yakuplu Plutonu ile İlişkili Porfiri Cu-Au Cevherleşmesi Üzerindeki Tektonomagmatik Kontroller,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62124.