AHIRÖZÜ (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARININ JEOLOJİSİ MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU

2015-12-31
2012 senesinde Araş Gör Işıl Ömeroğlu’nun doktora tez çalışması olarak, Eskişehir-Mihalıççık ilçesi sınırlarında yer alan Ahırözü, Sazak ve Üçbaşlı mevkinde dağılım gösteren Kaolen yataklarının kökenini araştırmak hedeflenmiştir. Yapılan literatür çalışmasında bölgedeki kaolen yataklarının oluşumu ve kökenini içeren kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Haziran 2012’de yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgede cevherleşme emarelerine rastlanmış ve sonrasında arazideki gözlemlerini doğrulamak maksadıyla metalik mineral analizlerinin yaptırılması öngörülmüştür. Yapılan arazi çalışmasında elde edilen veriler göz önüne alındığında; çalışma sahası içerisinde dağılım gösteren kaolen yataklarının kökensel anlamda incelenmesini gerçekleştirmek ve metalik mineral oluşumları ile bölgedeki kaolen yataklarının ilişkisini inceleyebilmek amacıyla; ince-kesit, jeokimyasal ve mikroskobik analizlerinin yapılarak bahsedilen bölgedeki kaolen yataklarının mineralojik ve petrografik özelliklerinin incelenmesi planlanmıştır. Haziran 2012’de yapılan arazi çalışması sonucunda elde edilen numunelerden yapılan XRD analizleri yardımıyla çalışma bölgesindeki kayaçların ihtiva ettiği kil mineralleri ve diğer mineral fazları ilgili veri elde edinilmiştir. BAP-07.02.2012.101 no.lu proje bütçesinden karşılanan bu analizler yardımı ile bölgedeki taze kayaç kompozisyonuna dair genel bir kanıya varılmıştır. XRD sonuçları, örneklerimizdeki kaolen minerallerinin varlığını kesin olarak ispat etmiş; ayrıca az miktarlarda da olsa montmorilonit, smektit, antigorit gibi farklı kil minerallerine ait değerlere de rastlanmıştır. Örneklerde, özellikle tüm kayaç çekimlerinde, kil minerallerinin yanı sıra kuvars-feldspat ağırlıklı minerallerin baskınlığı söz konusudur. Çalışma kapsamında, arazide pembe renkli olarak gözlemlenen kayaçlardan alınan örneklerin XRD çekimlerinde natroalünite ait piklere rastlanması bölgedeki cevherleşmeyle ilişkili bir durumdur. Çalışma kapsamında ileri düzey bilgi edinebilmek maksadıyla, araziden alınan örnekler üzerinden kimyasal analizler yaptırmak hedeflenmektedir. Ayrıca, yapılan ince-kesit incelemelerinin yanı sıra, XRD çekimlerinde tanımlanan minerallerin daha iyi incelenmesi amacıyla SEM analizi yaptırılması öngörülmektedir.Bu araştırma sırasında arazi çalışmaları yapılacak, sistematik olarak ölçülü kesitler boyunca örnekler alınacak ve araziden alınan kayaç ve kil örneklerinin laboratuar analizleri gerçekleştirilecektir. Yapılan literatür araştırmalarında gerek lisansüstü tez, gerekse makale bazında çalışma alanında gerçekleştirilen ve Kaolen yataklarının kökensel olarak araştırılmasını kapsayan bir çalışma olmaması, bu bölgenin bir doktora tezi kapsamında araştırma sahası olarak seçilmesinde oldukça önemli bir rol oynamıştır.

Suggestions

BOĞAZKALE (ÇORUM) CİVARINDA YÜZEYLEYEN DİYABAZ DAYKLARININ JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ
Sayıt, Kaan; Balcı, Uğur(2017-12-31)
Önerilen proje ile Boğazkale bölgesinde yüzeyleyen, Neotetis’in kuzey kolunu temsil İzmir-Ankara Okyanusu’na (ör: Şengör ve Yılmaz 1981) ait diyabaz dayklarının ayrıntılı jeokimya ve yaş analizlerinin yapılması yoluyla, petrojenetik olarak yorumlanması ve İzmir-Ankara Okyanusu’nun jeodinamik evrimine ışık tutması amaçlanmıştır. İncelenmesi planlanan daykların protolit yaşlarının bulunması için amfibol üzerinde 40Ar-39Ar ve zirkon/baddeleyit üzerinde U-Pb radyometrik yaş metodları kullanılacaktır. İncelenmes...
YENİKAPI MARMARAY KAZILARINDA BULUNAN BATIKLARDAKİ TAŞ ÇAPALAR ÜZERİNE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR
Atalay, Mustafa Ümit; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Serdar, Orhan(2015-12-31)
Proje kapsamında, çeşitli dalış noktalarında ele geçirilen buluntular, özellikle taş çapalar incelenecektir. İncelemede taş çapaların seçilmesinin nedenleri, taş çapaların bulunduğu batığa dair bir imza niteliği taşıyor olmaları, ve kullanıldıkları süre içinde deniz ticaret yolları, medeniyetler arasındaki ilişkiler ve anlaşmalar, antik çağda taş çapa yapım teknikleri , çapa yapımında kullanılan taş ocaklarının bulunduğu lokasyonlar hakkında bulgular elde ederek özelde Türkiye’nin ve genelde ise Akdeni...
Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma
Toksoy Köksal, Fatma; Küçük, Aynur(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma kapsamında Aylı Dağ Ofiyolitlerinde detay petrografiye dayalı mineral kristolokimyası ağırlıklı bir çalışma yapılacak olup tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası bulgularıyla desteklenecektir. Bu doğrultuda litosferik mantodan volkaniklere tüm birimlerin (manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltlar) jenetik ilişkileri irdelenerek petrolojik özellikleri ve tektonomagmatik karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın mineral kimyası esasına dayandırılmış olması; tüm-kay...
Ankara Güneyi ve Kuzeydoğusu'ndaki Ankara Ofiyolitik Melanjı'nın Okyanusal Litosferik Birimlerinin Petrolojik İlişkilerine Mineral Kimyası ile Işık Tutulması
Toksoy Köksal, Fatma; Köksal, Serhat(2017-12-31)
İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağı (İAEKK)'nda Mesozoyik Ankara Ofiyolitik Melanjı (AOM) geniş bir alanda bulunur. Öncel çalışmaların çoğu, İAE okyanusunun evrimleşmesini belirlemek üzere AOMnda arazi gözlemleri, tüm-kayaç element jeokimyasıyla bazaltik kayaçlar ve doleritik daykların kökenine dayandırılmıştır. İAEKK’da sınırlı kayaç tipinde yapılan jeokimyasal değerlendirmelere göre ofiyolitlerin okyanus ortası sırtı, ada yayı, okyanus adası, yay önü ve yay-ardı gibi farklı tektonik ortamlarda oluştuğu bel...
ESKİŞEHİR AHIRÖZÜ DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARI VE CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYON ÜRÜNLERİNİN KÖKENSEL OLARAK İNCELENMESİ VE EPİTERMAL YATAK GELİŞİMİNE DAİR İLİŞKİLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI
Sayıt, Kaan(2017-12-31)
Ahırözü-Mihalıççık bölgesinde yapılan çevre kayaç gözlemlerinde ve ilksel analizlerde sahada arjilik alterasyon zonları dışında kloritleşme, epidotlaşma gibi çevre kayaçlarda gözlenen farklı alterasyon tiplerine rastlanmıştır. Propilitik alterasyon zonları olarak işaret edilen bu zonlar, silisleşme, karbonatlaşma gibi diğer hidrotermal kökenli alterasyonlarla birlikte gözlenmektedir. Arazideki göthit mineralleri yer yer petrografik incelemelerde rombohedral olarak gözlenmektedir. Göthit, düşük sıcaklık altı...
Citation Formats
K. Sayıt, “AHIRÖZÜ (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARININ JEOLOJİSİ MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59319.