Ankara Güneyi ve Kuzeydoğusu'ndaki Ankara Ofiyolitik Melanjı'nın Okyanusal Litosferik Birimlerinin Petrolojik İlişkilerine Mineral Kimyası ile Işık Tutulması

2017-12-31
İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağı (İAEKK)'nda Mesozoyik Ankara Ofiyolitik Melanjı (AOM) geniş bir alanda bulunur. Öncel çalışmaların çoğu, İAE okyanusunun evrimleşmesini belirlemek üzere AOMnda arazi gözlemleri, tüm-kayaç element jeokimyasıyla bazaltik kayaçlar ve doleritik daykların kökenine dayandırılmıştır. İAEKK’da sınırlı kayaç tipinde yapılan jeokimyasal değerlendirmelere göre ofiyolitlerin okyanus ortası sırtı, ada yayı, okyanus adası, yay önü ve yay-ardı gibi farklı tektonik ortamlarda oluştuğu belirlenmiştir. Bu kayaçlar tüm okyanusal litosfer için bilgi vermez ve tektonizmanın etkin olduğu istifler farklı oluşumları temsil eden ofiyolitik birimleri içerebilir. Bu durumda sadece tüm-kayaç verisine dayalı çalışmalar yanıltıcı sonuç verebilir. Bu durumda aynı, magmadan farklı magma impulslarını dahi açıklayabilen mineral kristalokimya değerlendirmeleri önem kazanır. Ancak öncel çalışmalarda bu tür bir çalışma yoktur. Önerilen bu proje kapsamında Ankara Ofiyolitik Melanjının yüzeylendiği Ankara güney ve kuzeydoğusunda petrografi destekli mineral kimyası ağırlıklı ve tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltları içeren okyanusal litosfere ait birimlerin jeolojisi, petrografisi, tüm-kayaç element ve izotop jeokimyası ile mineral kristolokimyasına dayalı petrolojisi çalışılacak, okyanus litosferine ait birimlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve tektonomagmatik karakterleri açıklanacaktır.

Suggestions

Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma
Toksoy Köksal, Fatma; Küçük, Aynur(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma kapsamında Aylı Dağ Ofiyolitlerinde detay petrografiye dayalı mineral kristolokimyası ağırlıklı bir çalışma yapılacak olup tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası bulgularıyla desteklenecektir. Bu doğrultuda litosferik mantodan volkaniklere tüm birimlerin (manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltlar) jenetik ilişkileri irdelenerek petrolojik özellikleri ve tektonomagmatik karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın mineral kimyası esasına dayandırılmış olması; tüm-kay...
AHIRÖZÜ (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARININ JEOLOJİSİ MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU
Sayıt, Kaan(2015-12-31)
2012 senesinde Araş Gör Işıl Ömeroğlu’nun doktora tez çalışması olarak, Eskişehir-Mihalıççık ilçesi sınırlarında yer alan Ahırözü, Sazak ve Üçbaşlı mevkinde dağılım gösteren Kaolen yataklarının kökenini araştırmak hedeflenmiştir. Yapılan literatür çalışmasında bölgedeki kaolen yataklarının oluşumu ve kökenini içeren kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Haziran 2012’de yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgede cevherleşme emarelerine rastlanmış ve sonrasında arazideki gözlemlerini doğrulamak maksadıy...
YENİKAPI MARMARAY KAZILARINDA BULUNAN BATIKLARDAKİ TAŞ ÇAPALAR ÜZERİNE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR
Atalay, Mustafa Ümit; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Serdar, Orhan(2015-12-31)
Proje kapsamında, çeşitli dalış noktalarında ele geçirilen buluntular, özellikle taş çapalar incelenecektir. İncelemede taş çapaların seçilmesinin nedenleri, taş çapaların bulunduğu batığa dair bir imza niteliği taşıyor olmaları, ve kullanıldıkları süre içinde deniz ticaret yolları, medeniyetler arasındaki ilişkiler ve anlaşmalar, antik çağda taş çapa yapım teknikleri , çapa yapımında kullanılan taş ocaklarının bulunduğu lokasyonlar hakkında bulgular elde ederek özelde Türkiye’nin ve genelde ise Akdeni...
Ankara ofiyolitli melanj içindeki okyanus litosferi malzemesinin yapısal özellikleri ve petrolojisi
Tankut, Ayla; Dilek, Yıldırım; Kansu, Erhan; Arcasoy, Arda; Önen, Pırıl A.(1999)
Ankara Melanji içinde bir yığışım karmaşasını temsil eden Kretase yaşlı ofiyolitli melanj kuşağı Neo-Tetise ait çeşitli boyutlardaki okyanusa! malzemeyi içerir. Melanjın karmaşık iç yapısına karşın, içersindeki ofiyolitik kütleler (km boyutlarında) ve bir kaç yüz metre büyüklüğünde plaka içi alkali bazalt niteliğindeki bazalt blokları okyanus litosferini temsil eden iyi korunmuş litolojilerdir. Neo-Tetis okyanus tabanının yapısal ve jeokimyasal özelliklerini belirlemek amacı ile yürütülmüş olan proje çalışm...
Ege Denizi körfezlerinde denizel kuvaterner sedimanların mikropaleontolojisi ve deniz seviyesi ve ortamsal değişmelere ait veri ve modellemeler
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Akçar, Naki(1999)
Ege Deniz'nin kuzeydoğu ucunda bulunan ve aktif faylarla denetlenen Saroz Körfezi'nin tabanından alınan Geç Kuvaterner (güncel) yaşlı örneklerdeki foraminifer faunası çalışılmıştır. 24.5 m-631 m 1er arası derinlikten gelen 50 örnekte ortaya konulan bentik ve planktonik foraminifer tür sayısı 210 dur. Textulariina, Spirillinina, Miliolina, Lagenina ve Rotaliina'ya ait 197 bentik foraminifer türü örnek bazında sayılmış ve dağılımları yüzde üzerinden göreceli olarak hesaplanmıştır. Pliyosen-Geç Kuvaterner zama...
Citation Formats
F. Toksoy Köksal and S. Köksal, “Ankara Güneyi ve Kuzeydoğusu’ndaki Ankara Ofiyolitik Melanjı’nın Okyanusal Litosferik Birimlerinin Petrolojik İlişkilerine Mineral Kimyası ile Işık Tutulması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59327.