Ankara Güneyi ve Kuzeydoğusu'ndaki Ankara Ofiyolitik Melanjı'nın Okyanusal Litosferik Birimlerinin Petrolojik İlişkilerine Mineral Kimyası ile Işık Tutulması

2017-12-31
İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağı (İAEKK)'nda Mesozoyik Ankara Ofiyolitik Melanjı (AOM) geniş bir alanda bulunur. Öncel çalışmaların çoğu, İAE okyanusunun evrimleşmesini belirlemek üzere AOMnda arazi gözlemleri, tüm-kayaç element jeokimyasıyla bazaltik kayaçlar ve doleritik daykların kökenine dayandırılmıştır. İAEKK’da sınırlı kayaç tipinde yapılan jeokimyasal değerlendirmelere göre ofiyolitlerin okyanus ortası sırtı, ada yayı, okyanus adası, yay önü ve yay-ardı gibi farklı tektonik ortamlarda oluştuğu belirlenmiştir. Bu kayaçlar tüm okyanusal litosfer için bilgi vermez ve tektonizmanın etkin olduğu istifler farklı oluşumları temsil eden ofiyolitik birimleri içerebilir. Bu durumda sadece tüm-kayaç verisine dayalı çalışmalar yanıltıcı sonuç verebilir. Bu durumda aynı, magmadan farklı magma impulslarını dahi açıklayabilen mineral kristalokimya değerlendirmeleri önem kazanır. Ancak öncel çalışmalarda bu tür bir çalışma yoktur. Önerilen bu proje kapsamında Ankara Ofiyolitik Melanjının yüzeylendiği Ankara güney ve kuzeydoğusunda petrografi destekli mineral kimyası ağırlıklı ve tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltları içeren okyanusal litosfere ait birimlerin jeolojisi, petrografisi, tüm-kayaç element ve izotop jeokimyası ile mineral kristolokimyasına dayalı petrolojisi çalışılacak, okyanus litosferine ait birimlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve tektonomagmatik karakterleri açıklanacaktır.
Citation Formats
F. Toksoy Köksal, S. Köksal, and E. D. Bilgin, “Ankara Güneyi ve Kuzeydoğusu’ndaki Ankara Ofiyolitik Melanjı’nın Okyanusal Litosferik Birimlerinin Petrolojik İlişkilerine Mineral Kimyası ile Işık Tutulması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59327.