Hide/Show Apps

Ege Denizi körfezlerinde denizel kuvaterner sedimanların mikropaleontolojisi ve deniz seviyesi ve ortamsal değişmelere ait veri ve modellemeler

1999
Altıner, Demir
Altıner, Sevinç Özkan
Yılmaz, Ömer İ.
Akçar, Naki
Ege Deniz'nin kuzeydoğu ucunda bulunan ve aktif faylarla denetlenen Saroz Körfezi'nin tabanından alınan Geç Kuvaterner (güncel) yaşlı örneklerdeki foraminifer faunası çalışılmıştır. 24.5 m-631 m 1er arası derinlikten gelen 50 örnekte ortaya konulan bentik ve planktonik foraminifer tür sayısı 210 dur. Textulariina, Spirillinina, Miliolina, Lagenina ve Rotaliina'ya ait 197 bentik foraminifer türü örnek bazında sayılmış ve dağılımları yüzde üzerinden göreceli olarak hesaplanmıştır. Pliyosen-Geç Kuvaterner zaman diliminde deniz seviyesi değişimlerinin tespitinde kullanılabilecek şekilde hazırlanan ve seçilmiş taksonlardan oluşan dağılım şeması örneklerin daha sık olduğu 24.5m-195m aralığında 10 batimetrik aralık tespit edilmesini sağlamıştır. Textulariina'ya ait 4, Rotaliina'ya ait 20 ve Miliolina'ya ait 7 taksonun sık oluş, bolluk ve üst ve alt batimetrik limitleri ile tanımlanan bu batimetrik aralıklar, en azından Kuvaterner zaman dilimi içinde, deniz sondajlarında dikine izlenebilecek sediman paketlerinde bulunan foraminifer toplulukları ile tespit edilebilecek, dolayısı ile göreceli deniz seviyesi değişimleri östatik kayıtların bilinmesi halinde aktif tektonik hareketlerin kayıtları olarak değerlendirilebilecektir.