Kıkırdak Doku Mühendisliğine Yönelik Kontrollü Büyüme Faktör Salım Sistemi İçeren İskele Tasarımı

2018-12-31
Bu projenin amacı kıkırdak doku rejenerasyonu için bFGF ve TGF-β1 yüklü polimerik nanoküreler ve ATDC5 hücreleri içeren dimetakrilat polietilen glikol (PEG)/fibroin hidrojel temelli kıkırdaksı doku konstrüktü hazırlamaktır. Büyüme faktörleri poli(laktik asit-ko-glikolik) asit nanokürelerin içine hapsedilme aşamasında biyolojik aktivitelerini kaybetmelerinin engellenmesi ve nanokürelerden salım kinetiklerin kontrol edilmesi için farklı moleküler ağırlıklara (Mw) sahip poli (2-etil-2-oksazolin) (PEtOx) ile birlikte nanokürelere yüklenmesi planlanmaktadır. Literatürde ilk defa PEtOx içeren nanokürelerin büyüme faktörlerinin salım profilleri ve biyoaktiviteleri üzerindeki etkisi incelenecektir. İpek fibroin proteinini ve dimetakrilat PEG oluşturulacak olan hidrojel sonikasyion yöntemi ve UV ile foto-çaprazlanma yöntemi ile hazırlanacaktır. Proje kapsamında hidrojeller içinde hücre çoğalmasını arttıracak bFGF’in naokürelerden salınması ve daha sonra TGF-β1 yüklü nanokürelerden TGF-β1 salımı ile kıkırdak hücrelerin fenotipik özelliklerini ifadesini arttırıcı etkisi (hücre dışı matriks sentezi) ile kıkırdak benzeri konstrükt elde edilmesi amaçlanmaktadır. bFGF ve TGF-β1 ardışık salım etkisi dimetakrilat polietilen glikol (PEG)/fibroin hidrojeller içerisinde projenin diğer yenilikçi yönüdür.

Suggestions

Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kalit...
Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Ercan, Batur(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen nanokristal yüzeyli titanyum malzeme, optik mikroskop (mikroyapı), SEM (yüzeyin nanoyapısı), XRD (kristalografik yapı) ve EBSD (yüzeydeki düzlemlerin kristolografik oryantosyonları), goniyometre (ıslanabilirlik) yöntemleri ile karakterize edilecektir. Üretilen nanotanecik yüzey...
Türev konusunda uygulanan matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve öz-düzenleme becerilerine etkisi
Özturan Sağırlı, Meryem; Kırmacı, Uğur Selamet; Bulut, Safure (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı orta öğretim öğrencilerinin akademik başarısına matematiksel modelleme yöntemi ile öğretimi yapılan türev konusunun etkisinin incelenmesi olup, yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından iki adet başarı testi geliştirilmiş olup bu testler Doğu Anadolu Bölgesinin orta ölçekli bir ilinde yer alan Fen Lisesi’ nde on ikinci sınıfta öğrenim gören iki şubedeki toplam 37 öğrenciye ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin akademik ...
MİKRO DESENLİ POLİMERİK YÜZEYLER KULLANARAK SAĞLIKLI VE NEOPLASTİK HÜCRELERİN DAVRANIŞARININ SAPTANMASI
Hasırcı, Vasıf Nejat; Ermiş Şen, Menekşe(2015-12-31)
Bu projenin amacı, mikro desenli polimerik filmler üreterek, desenlerin sağlıklı ve neoplastik hücre tipleri üzerine fiziksel etkisinin araştırılması ve kanser tanısında kullanılabilirliğinin saptanmasıdır. Mikro-elektro-mekanik sistemler (MEMS) teknolojisi kullanılarak geometrik desenli mikro kalıplar üretilecek, polimer filmler bu kalıplardan üretilen polidimetilsiloksan (PDMS) negatif kalıplarda çoğaltılacaktır. Bu çalışmada farklı hücre gruplarında hem hücre çekirdeklerinin şekillerinin ve fokal adezyon...
Ortopedik İmplantların Polimer Bazlı Melatonin Kaplanması ve Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Ratlarda İncelenmesi
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Arslan, Özüm Cem(2016-12-31)
Çalışmanın amacı kırıkların tedavisinde kullanılan titanyum tespit materyallerinin melatonin eklenmiş polimerler ile elektroeğirme yöntemiyle kaplanması ve bu kaplamalardan melatonin kontrollu salımının sağlanması amaçlanmaktadır. Melatonin kemik metabolizması üzerine osteoblast aktivasyonu, osteoklast inhibisyonu yaptıgına dair çalışmalar literatürde mevcuttur. Ancak kırık üzerine melatoninin etkisini gösteren çalışmalar oldukça az sayıdadır Literatürde titanyum yuzeyini PLGA, kolajen, ipek fibroini gibi ...
Citation Formats
A. Tezcaner, D. Keskin, and E. Bat, “Kıkırdak Doku Mühendisliğine Yönelik Kontrollü Büyüme Faktör Salım Sistemi İçeren İskele Tasarımı,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59353.