Türev konusunda uygulanan matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve öz-düzenleme becerilerine etkisi

2010-01-01
Özturan Sağırlı, Meryem
Kırmacı, Uğur Selamet
Bulut, Safure
Bu çalışmanın amacı orta öğretim öğrencilerinin akademik başarısına matematiksel modelleme yöntemi ile öğretimi yapılan türev konusunun etkisinin incelenmesi olup, yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından iki adet başarı testi geliştirilmiş olup bu testler Doğu Anadolu Bölgesinin orta ölçekli bir ilinde yer alan Fen Lisesi’ nde on ikinci sınıfta öğrenim gören iki şubedeki toplam 37 öğrenciye ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin akademik başarıları açısından anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek için Mann-Whitney U Testi kullanılmış ve veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, matematiksel modelleme yöntemi ile öğrenim alan öğrencilerin akademik başarısının arttığını göstermiştir.
Citation Formats
M. Özturan Sağırlı, U. S. Kırmacı, and S. Bulut, “Türev konusunda uygulanan matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve öz-düzenleme becerilerine etkisi,” pp. 221–247, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72070.