DNA' da SSR (Basit dizilim tekrarları) analizi yöntemiyle balarısı (Apis mellifera) populasyonlarının genetik yapısının araştırılması

2002-11-01
Kence, Meral
Hadimoğulları, Necva
Akkaya, Mahinur
Kence, Aykut
Bodur, Çağrı
Bu çalışmada Türkiye'deki balarısı populasyonlarının gösterdiği kalıtsal çeşitliliğin mikrosatelitler kullanılarak incelenmesi amaçlanmıtır. Beş farklı alttüre ait balarısı (Apis melliferä L) örnekleri kuzey doğu Anadolu (Artvin-A.m.caucasica), güneydoğu Anadolu (Hatay-A.m.syriaca), doğu Anadolu (Hakkari-A.m.meda), orta Anadolu (Eskişehir-A.m.anatoliaca) ve Türkiye'nin Avrupa yakasından (Kırklareli-A.m.carnica) toplanıp beş mikrosatelit lokusu yönünden araştırılmıştır. Çalışılan 4 Anadolu populasyonunda, aynı mikrosatelitler kullanılarak A soy hattı (0.234-0.400) ve C soy hattı (0.410-0.564) için bulunan ortalama heterozigotluk düzeylerinden daha yüksek olan 0.641-0.739 arası değişen ortalama heterozitluk değerleri bulunmuştur. Bulunan $F_{ST}$ değerleri Türkiye'deki balarısı populasyonlarındaki farklılaşmanın anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Hatay populasyonu diğer tüm populasyonlardan farklı bulunmuştur (P <0.05). Bu yüzden Hatay populasyonunun O soy hattına ait olduğu düşünülebilir. Türkiye'nin Avrupa yakasındaki Kırklareli populasyonu bütün Anadolu populasyonlarında farkl bulunmuş (P <0.05) ve C soy hattı ile benzer alelsel içerik ve heterozigotluk düzeyi göstermiştir. Ortalama alel sayısının (Lokus başına: 14.6) M (Lokus başına: 6.4), C (Lokus ba şına: 9) ve A soy hatlarınınkinden (Lokus başına: 13.4) yüksek olması ve nadir görülen alellerin varlığı Anadolu'nun Ruttner'in belirttiği gibi (1988) Yakın Doğu balarısı populasyonları için bir gen merkezi olduğunu desteklemektedir. Mikrosatelitler ana arı üretimi kalite kontrolünde değişik ırk ve ekotiplerin tanımlanması ve ayrıştı- rıImasında ümit verici görünmektedir.

Suggestions

Uydulardan Elde Edilen Yağış Tahminlerinin Türkiye Üzerinde Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi
Yılmaz, Koray Kamil(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı uydu gözlemlerine dayalı yağış tahminleri ile yer istasyonlarında gözlenen yağış miktarlarının Turkiye'nin çeşitli bölgelerinde karşılaştırılmasıdır. Çalışmada TMPA algoritması kullanılacaktır. Çalışma alanı ülkemizde son zamanlarda taşkın felaketlerinin en çok yaşandığı bölgelerdeki birer havzayı kapsayacaktır. Yer istasyonlarında gözlenen yağış miktarları ve TMPA yağış tahminlerinin karşılaştırması sonucunda, TMPA'nın Türkiye üzerinde bölgesel değerlendirmesi yapılacak ve bu değerlend...
Yerli koyun ırklarında bulunan genetik çeşitlilik
Soysal, İhsan M.; Togan, İnci Zehra; Ünal, Özkan Emel; Baştanlar, Koban Evren; Ergüven, Ayşe; Altunok, Vahdettin(2004)
Bu çalışmada, Türk koyun ırklarında mevcut genetik çeşitlilik 5 mikrosatelit lokusu kullanılarak incelenmiştir. Devlet üretim çiftlikleri, üniversite üretim çiftlikleri ve yerel yetiştiricilerin elinde bulunan sürülerden yerli ve melez onbir Türk ırkı (Akkaraman, Morkaraman, Kıvırcık, İvesi, Dağlıç, Karayaka, Hemşin, Norduz, Kangal, Konya Merinosu, Türkgeldi) ile bireyleri Irak'tan getirilmiş yabancı bir ırkı (Hamdani) temsil eden toplam 423 birey bu çalışmada kullanılmıştır. Bazı ır...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Toplumların genetik yapılarının araştırılması I. İnsan toplumlarının genetik yapısının araştırılması II. Alabalık (Salmo trutta L.) toplumlarının genetik yapısının araştırılması
Erduran, Ayşe; Togan, İnci Zehra; Yalın, Erdinç Ali; Yılmaz, Aslıhan; Fidan, Z. Ayşe; Bökesoy, Işık; Asal, Sevinç; Kocabaş, Şerife; Erkakan, Füsun(1996)
Projenin birinci kısmında insan toplumlarının genetik yapısı, Türkiye'den 15 coğrafi bölgeden elde edilen kan örnekleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu örneklerden ADA, AK I, ACP, ESD, GLO I, GPT, HP, PGD, PGI, PGM sistemleri ile kan gruplarından ABO, CDE, MNS, Dufiy ve Keli lokuslarımn alel sıklıkları belirlenmiştir. Buna göre elde edilen sonuçlar şöyledir: ADA/1: 0.9187; AK 1/1:0.9533; ACP/B: 0.5336, ACP/A: 0.4553; ESD/1: 0.6589; GLO 1/2: 0.6142; GPT/2: 0.7214; HP/1: 0.3663; PGD/A: 0.9778; PGI/1: 0.916...
Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yozgatlıgil, Ceylan(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç buğday verimini fenolojik evreleri detayında etkileyen meteorolojik ve diğer rassal değişkenlere bağlı olarak belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmadığı durumlarda copula modelleri ile tahmin etmektir. Buğday verimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve karmaşık bağımlılık yapıları gösteren çok değişkenli verilerin etkisini olasılıksal olarak anlamak adına faydalı bir yöntemdir. Özellikle verim tahminin daha esnek modellemelerle ortaya çıkarılmasında, R ve C-vine copula ku...
Citation Formats
M. Kence, N. Hadimoğulları, M. Akkaya, A. Kence, and Ç. Bodur, “DNA’ da SSR (Basit dizilim tekrarları) analizi yöntemiyle balarısı (Apis mellifera) populasyonlarının genetik yapısının araştırılması,” 2002. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95695.