Mikrobiyal Yakıt Hücreleri Aracılığıyla Atıksu Çamurundan Enerji Eldesi

2016-12-31
Mikrobiyal yakıt hücreleri (MYH) mikroorganizmalar aracılığı ile organik bileşiklerin içerisindeki biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren reaktörlerdir; bu nedenle yenilenebilir biyoenerji alternatifleri arasındadırlar. MYH içerisinde yer alan mikroorganizmalar, elektrik enerjisi üretirken aynı zamanda organik maddeleri de parçaladıklarından, atıksuların ve atıksu çamurlarının MHY’de organik madde olarak kullanımı, atıksuların ve atıksu çamurlarının arıtımlarını da gerçekleştirebilen bir sürece dönüşmektedir. Arıtma çamurlarının bertarafı, gerek çamur miktarları gerekse çamurun çevre ve insan sağlığı için oluşturabildiği riskler düşünüldüğünde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli çevre sorunlarından birini oluşturur. Yıl boyunca evsel atıksu arıtma tesislerinden çok büyük miktarlarda çamur üretilmekte olması, arıtma çamurlarının bertarafı konusunu ülkemizdeki belediyelerin de en önemli problemlerinden biri haline getirmektedir. Atıksu arıtma tesisi maliyetlerinin büyük bir kısmı çamur stabilizasyonu ve bertarafından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle stabilizasyon gerçekleşirken bir yandan da enerji üretme potansiyeli, MYH’lerde substrat olarak arıtma çamurlarının kullanımını öne çıkarmaktadır . Literatürde MYH’lerin işletim maliyetinin düşürülmesi ve değişen işletim koşullarının MYH performansına etkilerine ilişkin olan çalışmalarda büyük bir eksiklik mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, farklı türdeki atıksu çamurlarında karışık mikroorganizma kültürü ile işletilecek iki bölmeli MYH reaktöründe enerji üretim verimliliğini takip etmektir. MYH’nin enerji üretimi verimi, güç yoğunluğu, akım/voltaj üretimi ve kolombik verim gibi parametrelerle takip edilirken, MYH’nin anot bölmesinde gerçekleşecek çamur stabilizasyonu ise kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM), uçucu askıda katı madde (UAKM) ve pH ölçümleri ile takip edilecektir. Elde edilen bilgilerin, MYH enerji verimini arttıracak koşulların belirlenmesinde kullanılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi
Sanin, Faika Dilek; Çelebi, Emrehan Berkay(2015-12-31)
Türkiye’deki atıksu arıtma tesisleri bazında yapılan hesaplamalara göre, yurt genelinde günlük yaklaşık 9500 ton ıslak çamur üretilmektedir. Değişen yönetmeliklerden dolayı bu miktarın çoğunluğunun depolanamayacağı ve toprakta değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünde, geriye kalan bertaraf yöntemi yakma veya beraber yakmadır. Stabilize edilmemiş çamurların kalorifik değeri yaklaşık 4500 kcal/kg’dır, stabilize olmuş çamurlarınki ise 2000-2500 kcal/kg arasında değişmektedir. Bu değerler, yüksek kalite taş kömürü...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
SUDAN ANTİMON GİDERİMİ İÇİN FARKLI ADSORBAN MADDELERİN KULLANIMI
Dursun Balcı, Derya; Yücel, Özge(2017-12-31)
Antimon (Sb) içme sularında hem akut hem de kronik sağlık etkileri olan bir kirletici olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle birçok ülke içme suyundaki antimon konsantrasyonuyla ilgili limit değerleri koymuştur. Ülkemizde de İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında yönetmelik ile Antimon için üst limit değerini 0,005 mg/l olarak belirlenmiştir. Antimon alev geciktirici olarak yanmaz kıyafetlerin üretiminde, cam ve seramik sanayinde, kalay, kurşun gibi yumuşak elementlerin alaşımlarında, batarya ve plakalarında, bo...
Kalıcı Organik Kirleticilerden Tekstil Sektöründe Kullanılan Alev Geciktiricilerin Akıbetinin İncelenmesi
İmamoğlu, İpek(2016-12-31)
Kalıcı organik kirleticiler, doğada uzun süre bozunmadan kalabilen, coğrafi olarak geniş bir alana yayılabilen, canlıların yağ hücrelerinde birikebilen ve insan sağlığı ve doğa üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi ve UNECE – CLRTAP sözleşmesi gereklilikleri çerçevesinde kalıcı organik kirleticiler ve bunlara dahil olan bazı alev geciktiriciler ile ilgili çalışmaların Türkiye’de de başlatılması gerekmektedir. Önerilen çalışmanın amaçl...
KAPASİTİF DEİYONİZASYON PROSESİNİN İYON GİDERME VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACI İLE METAL OKSİTLER KULLANILARAK KAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2017-12-31)
Acı sular, temiz sulardan daha fazla, deniz suyundan daha az tuz içeren ve tuz miktarı yaklaşık 500 ppm ile 30000 ppm arasında değişen sular olarak tanımlanmaktadır. Yakın zamanda su kaynaklarının azalması ile acı su olarak nitelendirilen kaynaklarımızda iyon giderimi yapılarak bu suların tekrar kullanımı oldukça önem kazanmaktadır. Sudan iyon giderimi için birçok termal ve membran prosesleri mevcut olsa da, bu teknolojilerin birçoğu pahallı ekipmanlara ihtiyaç duyması, yüksek enerji gereksinimi olması, yan...
Citation Formats
F. D. Sanin, “Mikrobiyal Yakıt Hücreleri Aracılığıyla Atıksu Çamurundan Enerji Eldesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59366.