KAPASİTİF DEİYONİZASYON PROSESİNİN İYON GİDERME VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACI İLE METAL OKSİTLER KULLANILARAK KAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ

2017-12-31
Acı sular, temiz sulardan daha fazla, deniz suyundan daha az tuz içeren ve tuz miktarı yaklaşık 500 ppm ile 30000 ppm arasında değişen sular olarak tanımlanmaktadır. Yakın zamanda su kaynaklarının azalması ile acı su olarak nitelendirilen kaynaklarımızda iyon giderimi yapılarak bu suların tekrar kullanımı oldukça önem kazanmaktadır. Sudan iyon giderimi için birçok termal ve membran prosesleri mevcut olsa da, bu teknolojilerin birçoğu pahallı ekipmanlara ihtiyaç duyması, yüksek enerji gereksinimi olması, yan kirletici üretilmesi ve sürekli bakıma ihtiyaç duyması sebebiyle uygulanabilirliği sınırlıdır. Kapasitörlerle deiyonizasyon yada kapasitif deiyonizasyon (CDI), bu amaç ile son yıllarda hızla gelişen teknolojilerin başında gelmektedir. CDI, özellikle acı sulardan yüksek verimlerde iyon giderimi yapabilen ve günümüz arıtma teknolojilerine alternatif olabilecek bir teknoloji olarak son yıllarda öne çıkmaktadır. Bu projenin amacı, acı sulardan iyonların giderilmesi amacıyla geliştirilecek olan CDI ünitesinin iyon giderme veriminin arttırılabilmesi için nanokompozit esaslı süperkapasitör elektrotların hazırlanması, bu malzemenin detaylı karakterizasyonlarının yapılarak elektrosorpsiyon kapasitesinin belirlenmesidir. Projede ulaşılmak istenilen hedef ise ileri malzeme bilgisini kullanarak CDI prosesinde iyon giderimini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek elektrotların geliştirilmesidir.

Suggestions

SUDAN ANTİMON GİDERİMİ İÇİN FARKLI ADSORBAN MADDELERİN KULLANIMI
Dursun Balcı, Derya; Yücel, Özge(2017-12-31)
Antimon (Sb) içme sularında hem akut hem de kronik sağlık etkileri olan bir kirletici olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle birçok ülke içme suyundaki antimon konsantrasyonuyla ilgili limit değerleri koymuştur. Ülkemizde de İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında yönetmelik ile Antimon için üst limit değerini 0,005 mg/l olarak belirlenmiştir. Antimon alev geciktirici olarak yanmaz kıyafetlerin üretiminde, cam ve seramik sanayinde, kalay, kurşun gibi yumuşak elementlerin alaşımlarında, batarya ve plakalarında, bo...
Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi
Sanin, Faika Dilek; Çelebi, Emrehan Berkay(2015-12-31)
Türkiye’deki atıksu arıtma tesisleri bazında yapılan hesaplamalara göre, yurt genelinde günlük yaklaşık 9500 ton ıslak çamur üretilmektedir. Değişen yönetmeliklerden dolayı bu miktarın çoğunluğunun depolanamayacağı ve toprakta değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünde, geriye kalan bertaraf yöntemi yakma veya beraber yakmadır. Stabilize edilmemiş çamurların kalorifik değeri yaklaşık 4500 kcal/kg’dır, stabilize olmuş çamurlarınki ise 2000-2500 kcal/kg arasında değişmektedir. Bu değerler, yüksek kalite taş kömürü...
Mikrobiyal Yakıt Hücreleri Aracılığıyla Atıksu Çamurundan Enerji Eldesi
Sanin, Faika Dilek(2016-12-31)
Mikrobiyal yakıt hücreleri (MYH) mikroorganizmalar aracılığı ile organik bileşiklerin içerisindeki biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren reaktörlerdir; bu nedenle yenilenebilir biyoenerji alternatifleri arasındadırlar. MYH içerisinde yer alan mikroorganizmalar, elektrik enerjisi üretirken aynı zamanda organik maddeleri de parçaladıklarından, atıksuların ve atıksu çamurlarının MHY’de organik madde olarak kullanımı, atıksuların ve atıksu çamurlarının arıtımlarını da gerçekleştirebilen bir sürec...
SUDAN İYONLARIN GİDERİLMESİ İÇİN KAPASİTİF DEİYONİZASYON YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Dursun Balcı, Derya; Ünalan, Hüsnü Emrah; Yüksel, Recep; Özkul, Selin(2016-12-31)
Hızla artan dünya nüfusu ve kullanılabilir tatlı su kaynaklarının sınırlı olması gözönüne alındığında, içme ve kullanma suyu temin etmek için acı su (brackish water) ve deniz suyunun arıtılarak kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Bu su kaynaklarının kullanımındaki en büyük engel, iyon konsantrasyonlarının yüksek olmasıdır. Son yıllarda, kapasitörler yardımı ile sudan iyonların giderilmesi (capacitive deionization- CDI), bu amaç ile geliştirilmeye çalışan teknolojilerden birisidir. CDI prosesi elektrosorptif ...
Kalıcı Organik Kirleticilerden Tekstil Sektöründe Kullanılan Alev Geciktiricilerin Akıbetinin İncelenmesi
İmamoğlu, İpek(2016-12-31)
Kalıcı organik kirleticiler, doğada uzun süre bozunmadan kalabilen, coğrafi olarak geniş bir alana yayılabilen, canlıların yağ hücrelerinde birikebilen ve insan sağlığı ve doğa üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi ve UNECE – CLRTAP sözleşmesi gereklilikleri çerçevesinde kalıcı organik kirleticiler ve bunlara dahil olan bazı alev geciktiriciler ile ilgili çalışmaların Türkiye’de de başlatılması gerekmektedir. Önerilen çalışmanın amaçl...
Citation Formats
H. E. Ünalan and M. B. Durukan, “KAPASİTİF DEİYONİZASYON PROSESİNİN İYON GİDERME VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACI İLE METAL OKSİTLER KULLANILARAK KAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59375.