Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Akiferi’nin Sayısal Modellenmesi

2017-12-31
Proje ÖzetiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ deki sınırlı miktardaki mevcut su kaynakları arasında, Güzelyurt Akiferi ülkenin en önemli ve aynı zamanda en büyük içme, kullanma ve sulama suyu kaynağıdır. Ancak, yoğun talep karşısında beslenim ve boşalım dengesi gözetilmeksizin yapılan aşırı ve kontrolsüz su çekimleri sonucunda akiferdeki su rezervinin yıllar içerisinde ciddi olarak azalması ve denize yakın kesimlerde deniz suyu girişimi nedeniyle tuzlanarak su kalitesinin ciddi ölçüde bozulması, Güzelyurt Akiferinin karşı karşıya bulunduğu önemli sorunlar olarak tespit edilmektedir. KKTC’de yoğun bir şekilde yaşanan su kıtlığı sorununa uzun vadeli çözüm getirme amacına yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyeti tarafından “KKTC Su Temin Projesi” geçtiğimiz aylarda uygulamaya konmuştur. Bu projenin önemli katkılarından birisi de halen Güzelyurt Akiferi üzerinde yoğun su talebi nedeniyle oluşan aşırı stresin ciddi ölçüde azaltılacak olması ve bunun sonucu olarak da orta ve uzun vadede akiferin beslenim/boşalım dengesinin yeniden tesis edilerek rehabilite edilmesi imkânının ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede önerilen projede, Güzelyurt Akiferi’nin günümüz modern teknolojilerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve sayısal modelleme teknikleri ile entegre sistem modelleme yaklaşımı kullanılarak, üç-boyutlu (3-B) ayrıntılı kavramsal ve sayısal simülasyon modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi (J&MD) bünyesinde bulunan Güzelyurt Akiferi ile ilgili mevcut jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik veriler; J&MD nin yürüttüğü izleme çalışmalarıyla toplanan aylık su seviyesi ve su kalitesi (EC, Cl, pH vb) verileri ile pompaj kuyularından yapılan su çekimlerine yönelik derlenen veriler kullanılacaktır. Sayısal modelin geliştirilmesinde ise GMS10.0 yazılımı kullanılacaktır. Proje, veri derleme; veri analizi ve kavramsal modelin geliştirilmesi; sayısal simülasyon modelinin kurulumu, kalibrasyonu ve doğrulanması; simülasyon senaryolarının tanımlanması ve simülasyonların yapılması olmak üzere toplam 4 iş paketinden oluşmaktadır; ve toplam 24 ay sürelidir.

Suggestions

Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi
Sanin, Faika Dilek; Çelebi, Emrehan Berkay(2015-12-31)
Türkiye’deki atıksu arıtma tesisleri bazında yapılan hesaplamalara göre, yurt genelinde günlük yaklaşık 9500 ton ıslak çamur üretilmektedir. Değişen yönetmeliklerden dolayı bu miktarın çoğunluğunun depolanamayacağı ve toprakta değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünde, geriye kalan bertaraf yöntemi yakma veya beraber yakmadır. Stabilize edilmemiş çamurların kalorifik değeri yaklaşık 4500 kcal/kg’dır, stabilize olmuş çamurlarınki ise 2000-2500 kcal/kg arasında değişmektedir. Bu değerler, yüksek kalite taş kömürü...
TARIMSAL KAYNAKLI KIRLETİCİLERDEN ATRAZİNİN DOĞAL ATENÜASYON İLE GİDERİLEBİLME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE SAHAYA UYGULANABİLİRLİĞİNİN MODELLENMESİ
Kurt, Zöhre(2018-12-31)
Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi güçlü bir biçimde kimyasal üretime ve tüketimine bağlıdır. Bu kimyasallar ağırlıklı olarak tarım, otomotiv, tekstil, inşaat ve kağıt ürünleri endüstrisinde kullanılmaktadır. Herhangi bir kimyasalın üretimi ve tüketilmesi kaçınılmaz olarak yakın çevresel kaynakların kirlenmesine neden olmaktadır. Endüstride kullanılan kimyasalların potansiyel arıtılabilirliğini araştırmak ve toksik kimyasalların kullanımını en aza indirecek yollar bulmaya çalışmak, endüstrinin çevresel etkil...
KAPASİTİF DEİYONİZASYON PROSESİNİN İYON GİDERME VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACI İLE METAL OKSİTLER KULLANILARAK KAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2017-12-31)
Acı sular, temiz sulardan daha fazla, deniz suyundan daha az tuz içeren ve tuz miktarı yaklaşık 500 ppm ile 30000 ppm arasında değişen sular olarak tanımlanmaktadır. Yakın zamanda su kaynaklarının azalması ile acı su olarak nitelendirilen kaynaklarımızda iyon giderimi yapılarak bu suların tekrar kullanımı oldukça önem kazanmaktadır. Sudan iyon giderimi için birçok termal ve membran prosesleri mevcut olsa da, bu teknolojilerin birçoğu pahallı ekipmanlara ihtiyaç duyması, yüksek enerji gereksinimi olması, yan...
Mikrobiyal Yakıt Hücreleri Aracılığıyla Atıksu Çamurundan Enerji Eldesi
Sanin, Faika Dilek(2016-12-31)
Mikrobiyal yakıt hücreleri (MYH) mikroorganizmalar aracılığı ile organik bileşiklerin içerisindeki biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren reaktörlerdir; bu nedenle yenilenebilir biyoenerji alternatifleri arasındadırlar. MYH içerisinde yer alan mikroorganizmalar, elektrik enerjisi üretirken aynı zamanda organik maddeleri de parçaladıklarından, atıksuların ve atıksu çamurlarının MHY’de organik madde olarak kullanımı, atıksuların ve atıksu çamurlarının arıtımlarını da gerçekleştirebilen bir sürec...
Kalıcı Organik Kirleticilerden Tekstil Sektöründe Kullanılan Alev Geciktiricilerin Akıbetinin İncelenmesi
İmamoğlu, İpek(2016-12-31)
Kalıcı organik kirleticiler, doğada uzun süre bozunmadan kalabilen, coğrafi olarak geniş bir alana yayılabilen, canlıların yağ hücrelerinde birikebilen ve insan sağlığı ve doğa üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi ve UNECE – CLRTAP sözleşmesi gereklilikleri çerçevesinde kalıcı organik kirleticiler ve bunlara dahil olan bazı alev geciktiriciler ile ilgili çalışmaların Türkiye’de de başlatılması gerekmektedir. Önerilen çalışmanın amaçl...
Citation Formats
K. Ünlü, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Akiferi’nin Sayısal Modellenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62070.