Sakarya Havzasında Çevresel Akışların Değerlendirilmesi

2018-12-31
Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Sakarya Nehri Havzası 58160 km2 drenaj alanı ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %7’sini, 7,5 milyon nufusu ile Türkiye’nin 1/10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Sakarya Nehrinin kolları ile birlikte toplam uzunluğu 720 km olan havzada bulunan birçok baraj gölünün de etkisiyle Türkiye’nin su potansiyelinin %3,4 üne sahiptir. Tarımın önemi büyük olan havzanın yaklaşık olarak %43,8’i tarım arazisidir. Sakarya Havzası içinde birçok sanayi kentini barındıran yapısıyla enerji üretimi ve ihtiyacı yüksek bir bölgedir. Havzanın içinde 20 adet faal sanayi bölgesi ve 30 MW’ın üstünde enerji üretimi yapan 14 adet tesis bulunmaktadır ve bu tesisler toplam 4162 MW üretim yapmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturan tarım, Sakarya Nehri’nin geçtiği alanlarda da ekonomik ve sosyal hayattaki yeri ile önemli bir sektördür. Suyun farklı amaçlarla kullanıldığı havzada sektörel su tahsisinin ekolojik bütünlüğü koruyacak şekilde yapılması çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, doğal kaynaklara olan talebin giderek arttığı günümüzde su kaynaklarının ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede bulunabilmesi ve verimli kullanımına yönelik bir yaklaşım olarak farklı su kullanımlarının yer aldığı Sakarya havzasında ekolojik bütünlüğün korunması için gerekli olan Çevresel Akış miktarının alt-havzalar bazında değerlendirilmesidir. Sakarya Havzasında bulunan akarsu alanlarının debileri çevresel akış ölçütleri kullanılarak değerlendirilecektir.

Suggestions

Ege Bölgesi'ndeki hava kirliliğinin biyomonitör yöntemi ile izlenmesi
Tuncel, G. Semra; Çoruh, Nursen; Karakaş, Serpil(2001)
Türkiye'de ilk biyomonitör izleme ağı Ege Bölgesi'nde kurulmuştur. Liken Xanthoria parietina biyomonitör organizma olarak seçilmiştir. 234 liken öreneğindeki 40 elementi belirlemek için INAA ve ICP-AES teknikleri kullanılmıştır. İki liken türünün toplama kapasiteleri ANOVA kullanılarak %95 güvenirlik seviyesinde incelenmiştir. İki liken türünün toplama kapasitelerinde Ca,Cl,Cu,Pb ve Zn elementleri için farklılıklar bulunmuştur. Üç liken türü ve ağaç kabuğundaki konsantrasyon sonuçları ile toplam çökelme örn...
Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarının pestisitlerle kirlenme potansiyelini değerlendiren matematik ve bilgisayar modellerin geliştirilmesi
Sözüdogru, Sonay; Ünlü, Kahraman; Özenirler, Günal; Pınar, Coşkun(1995)
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu alanlarda kontrolsüz pestisit ve gübre kullanımı ciddi toprak ve yeraltı suyu (YAS) kirliliğine sebep olmaktadır. YAS kaynaklarının kirlilikten korunması için tarımsal amaçlı kimyasalların kontrollü kullanılması YAS kaynaklarının daha fazla kirlenmesini önlemek açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda proje, ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlere ait bir veri tabanının oluşturulmasını, kontrollü pestisit kullanımına esas olacak temel bilimsel kriterlerin belirlenme...
Demir-çelik ve çinko endüstrilerinden çıkan ve metal oksit içeren atıkların kükürtlü hidrojen gazının giderilmesinde kullanılması
Atımtay, Aysel(2002)
Ülkemizde bulunan entegre demir-çelik tesisleri yılda yaklaşık 4-5 milyon ton çelik üretmekte, bu üretimden yaklaşık 1.5-2 milyon ton cüruf hasıl olmaktadır. Bu cüruf FeO, MnO, CaO, vs. gibi metal oksitleri açısından zengin olmasına rağmen, cüruf için bugüne kadar yapı ve çimento sanayiinden başka yararlı bir kullanım alanı bulunamamıştır. Ayrıca çinko endüstrisi atıklarında da önemli miktarda ZnO ve FeO bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla bu atıklardan çeşitli endüstrilerden çıkan ve $H_2S$ içeren atık gaz...
Kağıt sanayii atık sularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi
Dilek, B. Filiz(2001)
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasın...
Yüzey sularında cadmium direnç genlerinin metagenomik analizi
İçgen, Bülent; Onur, Gözde; Erdem, Çağrı Utku(2014-12-31)
Ağır metal dirençliliği gösteren mikroorganizmalar, biyoremidasyon çalışmaları için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ağır metal direncine sahip mikroorganizmaların izole edilmesi, tanımlanması ve in situ olarak takip edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu projede endüstriyel ve evsel atıklardan etkilenen yüzey sularında kadmiyum dirençliliği gösteren bakterilerin izole edilmesi, tanımlanması ve kadmiyum direnç genlerinin (cadA) mevsimsel olarak takip edilerek metagenomik analizlerinin yapılması planlanmıştır...
Citation Formats
E. Alp, “Sakarya Havzasında Çevresel Akışların Değerlendirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59379.