Mikro Kredi Uygulamaları ve Kırsal Yoksulluk: Chiapas Deneyimi

2016-12-31
Tarımsal yapıların dönüşümü sürecinde çeşitlilik (diversity) anahtar bir kavram haline geldi. Bu kavramın yaygın kullanımı yalnızca tarımsal faaliyetle geçinemez hale gelmiş hane halkları artık çeşitli ekonomik faaliyetlerle, çeşitli gelir kaynaklarını kullanarak yaşamlarını sürdürmek durumunda kaldığına dikkat çekiyor. Yerel nüfusun ihtiyaçları ve yaşamsallığı kriterlerine yapılan vurguyla mikro kredi kalkınma literatürüne ve politika uygulamaları arasına girerken, zamanla bir vurgu kaymasına uğrayarak finans sektörünün ve karlılığı tartışmanın merkezi haline geldi. Kırsal kalkınmayı piyasayla daha uyumlu hale getiren yaklaşımların ve bu yönde uygulanan mikro kredi uygulamalarının iki temel amacı olduğu söylenebilir: a) finans sermayesinin karlılığını sürdürülebilir hale getirmek; b) kırsal yoksulluğun etkilerini hafifletmek (Alleviate). 2005 yılından beri Meksika kırsalında hem doktora çalışmamın hem de sonrasında BAP destekli araştırmalarımın saha çalışmalarında gözlemlediğim üzere, Meksika kırsal nüfusu her yıl daha fazla mikrokredi kullanarak borçlandırılıyor. Bu araştırma projesi mikrokredi politikalarına ilişkin eleştirel bir bakış geliştirme amacını taşıyor. Mevcut kırsal kalkınma yaklaşımları ve bu yaklaşımların etkisiyle geliştirilen mikro kredi politikalarının yerel hanehalkları üzerindeki etkilerini eleştirel bir değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

Suggestions

Ekonomik Büyüme, Tasarruflar Ve Reel Döviz Kuru.
Özmen, Erdal(2013-12-31)
Bu projede reel döviz kuru ekonomik büyüme ilişkisinde tasarrufların rolü incelenecektir. İktisat yazınında bugüne kadar yapılan çalışmalarda, reel döviz kurundaki değişmelerin ekonomik büyümeyi hangi yönde etkilediği konusunda yapılan çalışmalar henüz net bir sonuca ulaşabilmiş değildir. Özellikle bu etkinin hangi kanallarla oluştuğu konusu üzerinde yapılmış yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada panel veri ekonometrik yöntemi kullanılacaktır. Ekonometrik analiz sonucunda devalüasyonun ekono...
60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sürdürülebilir Yaşam Çerçevesinde Çevrelerini Nasıl Algıladıklarının İncelenmesi
Olgan, Refika(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının sürdürülebilir yaşam perspektifi açısından çevrelerini ve çevre-insan etkileşimini nasıl algıladıklarının incelenmesidir. Yapılacak olan araştırma kapsamında sürdürülebilir kalkınma için eğitim temelli bir program tasarımı yapılacak ve 60-72 aylık öğrenci grubuna sahip iki okul öncesi eğitim kurumunda uygulaması gerçekleştirilecektir. Tasarlanacak olan sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamındaki 50 adet etkinlik yapılandırıcı yaklaşım temel alınarak ...
MSM ve MEM Stratejilerinin Refah Etkileri: Genel Denge Analizi
Küçükşenel, Serkan(2017-12-31)
Bu proje önerisinde, balıkçılık sektörünü içeren bir dinamik stokastik genel denge modeli üzerinde durulması planlanmaktadır. Hanehalklarının balık kaynaklarının sürdürebilirliğinin miras güdüsü ile içerildiği bir fayda fonksiyonu ile optimizasyon yaptığı, balık ürünleri ve diğer ürünlerin bulunduğu bir piyasa modeli çerçevesinde fiyatların ekonomideki karar alıcıların davranışlarınca belirlendiği, stokastik çevresel şokların içerildiği bir model kurulması planlanmakta ve bu model içinde MSM ve MEM çözümler...
İlköğretim Öğrencileri için İklim Değişikliği Bilgi ve Tutum Ölçeği Çalışması
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan(2013-12-31)
İklim değişikliği, dünya üzerinde yaşamış olan ve yaşayan toplumların şimdiye kadar yüz yüze kaldığı en ciddi küresel çevre sorunlarının başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler, .iklim değişikliği ve küresel ısınmaya en az sebep olan ülkeler olmalarına rağmen bundan en fazla etkilenecek bölgeler olmaları beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye’nin de iklim değişikliğinin yol açacağı olumsuzluklardan etkilenmesi muhtemeldir. Bu riski en aza indirmek, iklim o...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Citation Formats
A. Topal Yılmaz, “Mikro Kredi Uygulamaları ve Kırsal Yoksulluk: Chiapas Deneyimi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59473.