Dünya Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Finans Ve Emtia Piyasalarına Etkisi.

2010-12-31
Dünya petrol fiyatlarındaki değişimlerin farklı makroekonomik ve finansal değişkenlere etkileri literatürde oldukça fazla yer bulmuştur. Özellikle petrol fiyatlarındaki artışların krizleri tetikleyebileceği varsayımı ile pek çok ampirik çalışma yapılmıştır. Son yıllardaki gelişmeler, dünya petrol piyasalarının bir başka yüzünü de ortaya koymaktadır. Emtia piyasaları alternatif yatırım alanları haline gelmiş ve spekülatif hareketlere açılmıştır. Böylece, finansal piyasaları yönlendiren dinamikler, başta petrol piyasaları olmak üzere emtia piyasalarında da kendini göstermeye başlamıştır. Bu piyasalar arasındaki bağın varlığı da bir çok yeni çalışmada ortaya konmuştur. Bu nedenle dışa açık ekonomilerdeki finansal piyasalar incelenirken, dünya petrol piyasalarını göz ardı etmemek gerekir. Bir ülkedeki finans ve emtia piyasalarının dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan nasıl etkilendiği bilgisi hem politika yapıcılar hem de yatırımcılar için oldukça önemlidir. Yöntem olarak zaman serisi teknikleri kullanılacaktır. Dünya petrol piyasalarının ülke emtia ve finans piyasalarına anlamlı etkisinin bulunması beklenmektedir.

Suggestions

G-8 ülkelerinde cari hesabı etkileyen faktörler
Aktunç Demirbaş, Emine (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6)
Gelişmiş ülkelerde cari işlemler hesabındaki dengesizlikleri önlemek ve kontrol altında tutmak üzere cari hesabı etkileyen ekonomik faktörlerin belirlenmesi makroekonomik politikalar açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada da 1996-2016 yılları arasında G-8 ülkelerinde yaşanan cari hesap dengesizliklerine neden olan faktörler tespit edilmektedir. Panel veri analiz yöntemlerinden “Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) Tahmincisi” yapılan analiz sonucunda cari hesap ile bütçe dengesi ve enflasyon arasınd...
Understanding enclaves in the world and in the territory of the Kyrgyz republic
Abdraimov, Oskonbek; Polat, Necati; Department of International Relations (2002)
In this study, the aim is an empirical survey of the enclaves in the world, with specific reference to those in Kyrgyzstan, a former Soviet Republic. Offering a physical description of enclaves, the thesis also tries to depict the historical account and history of the issue of enclaves generally. The study seeks to pay particular attention to the status of enclaves in the Kyrgyz Republic, which have been a formidable source of instability in the region since the Soviet breakup in 1991.
Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Dönemde Değişim ve Dönüşüm
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Akademik Yayıncılık, 2013-09-01)
Önemli hidrokarbon enerji kaynaklarına yakınlığı ve Sovyet sonrası dönemde içine düştüğü çevresel, ekonomik, siyasal ve askeri istikrarsızlık unsurlarıyla gündeme gelen Kafkasya, uluslararası aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar bölge ülkelerinin bağımsızlıklarının ilk yıllarındaki siyasi tedirginlikler azalmış, uluslararası alandaki konumları daha belirginleşmişse de, 1990'lı yılların ilk yarısında ortaya çıkan çatışma dinamikleri hemen hiç değişmeden 2000'li yıllara taşındı. Bölge dışı a...
Balya Balıkesir Kurşun Çinko Cevherleşmelerin Kökensel İncelenmesi
Güleç, Nilgün Türkan(2008-12-31)
Önerilen proje, Balya (Balıkesir) Pb-Zn yatakları olarak işletilmiş ve 1980'li yıllarda terkedilmiş olan galeriler civarında yeni sondajlarla bulunan Pb-Zn yerleşimlerinin kökensel olarak incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yeni sondajlardan elde edilen karot örnekleri üzerinde mineralojik-petrografik, jeokimyasal ve izotopik çalışmalar yapılacak ve bulgular bölgede işletilmiş olan Pb-Zn yataklarının mevcut verileriyle (ve/veya temizlenmiş galerilerden toplanacak örnekler üzerindeki incelemeler ile) ...
Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti
Severcan, Yücel Can(2016-12-31)
Şehir planlaması yazınında kentsel dönüşüm alanındaki yayınların çoğunluğu bu süreçlerin sonunda dönüşüme uğrayan mekanların nitelikleri ve bu niteliklerin insan davranışlarına etkisi üzerinedir. Üzerinde yeterince araştırma yapılmamış diğer bir sorunsal ise kentsel dönüşümün hedef aldığı ve çoğunlukla gecekonduları ve yozlaşmakta olan mahalleleri kapsayan alanlardan ayrılmak durumunda bırakılan alt gelir gruplarına devlet eliyle üretilip sunulan toplu konut alanlarının, burada yaşamaya başlayan grupların i...
Citation Formats
U. Soytaş, “Dünya Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Finans Ve Emtia Piyasalarına Etkisi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59480.