Balya Balıkesir Kurşun Çinko Cevherleşmelerin Kökensel İncelenmesi

2008-12-31
Önerilen proje, Balya (Balıkesir) Pb-Zn yatakları olarak işletilmiş ve 1980'li yıllarda terkedilmiş olan galeriler civarında yeni sondajlarla bulunan Pb-Zn yerleşimlerinin kökensel olarak incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yeni sondajlardan elde edilen karot örnekleri üzerinde mineralojik-petrografik, jeokimyasal ve izotopik çalışmalar yapılacak ve bulgular bölgede işletilmiş olan Pb-Zn yataklarının mevcut verileriyle (ve/veya temizlenmiş galerilerden toplanacak örnekler üzerindeki incelemeler ile) karşılaştırılacaktır. Bu doğrultuda önerilen sahadaki sülfidli oluşumlar incelenerek a) cevherleşmelere ve alterasyonlara ait mineralojik parajenezler belirlenecek, b) farklı sondajlarla kesilen cevherleşme ve alterasyon zonlarının mekansal dağılımları ortaya konulacak, c) cevherleşmelerle bu cevherleşmeleri tetiklediği kabul edilen magmatik / hidrotermal süreçler arasında kökensel ilişkiler kurulacak, d) elde edilen verilerle bilinen cevherleşmelerin deneştirilmesi ve karşılaştırılması yapılacaktır. Elde edilecek bulgular, yeni sondajlarla kesilen cevherleşmelerin, bilinen cevherleşmeler ile aynı sisteme bağlı olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olacak ve - bu bağlamda - önümüzdeki yıllarda Eczacıbaşı Holding tarafından faaliyete geçirilmesi planlanan madencilik çalışmaları için yönlendirici nitelik taşıyacaktır.

Suggestions

Liyas Öncesi Yaşlı Nilüfer Birimi'nin Sakarya Komposit Birliği İçindeki Konumu Ve Jeodinamik Evriminin Petrolojik Olarak Yorumlanması
Göncüoğlu, Mehmet Cemal(2009-12-31)
Önerilen proje ile Sakarya Komposit Birliği'nin (Göncüoğlu v.d. 1997) Liyas öncesi yaşlı temelinde yer alan Nilüfer Birimi'nin (Okay v.d., 1991) jeolojik ve jeokimyasal özellikleri incelerek aynı birlik içerisinde yüzeyleyen diğer birimlerle deneştirilecek ve petrolojik olarak yorumlanacaktır. Dolayısıyla bu proje literatürde Nilüfer Birimi olarak adlandırılan veya eşleniği olarak kabul edilen birimlerin içerisindeki mafik magmatik kökenli kayaçların örneklenmesi ve jeokimyasal analizlerinin yapılması amaçl...
Şamlı Balıkesir Demir-Oksit Cevherleşmelerinin Mineralojisi, Jeokimyası Ve Skarnlaşma Süreçleri
Güleç, Nilgün Türkan(2007-12-31)
Önerilen proje, Şamlı (Balıkesir) bölgesi demir cevherleşmelerinin bakır ve altın potansiyelleri açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda cevherleşmeye neden olan magmatik kütle ve cevher içeren yan kayaçlar üzerinde jeolojik, mineralojik-petrografik, jeokimyasal ve izotopik çalışmalar yapılacak ve bulgular yatakların dunyadaki benzerleri ile karşılaştırılacaktır. Bu doğrultuda, önerilen sahadaki Fe-oksitli ve sulfidli oluşumlar incelenerek a) cevherleşmelerle alterasyonların zaman-mekan ilişkile...
Edremit Jeotermal Sahasının Araştırılması Ve Değerlendirilmesi
Güleç, Nilgün Türkan(2008-12-31)
Önerilen proje, hidrojeokimyasal modellemeler yoluyla, Edremit-Balıkesir sahasının jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda inceleme alanında açılmış sondajlardan, çevresindeki kaynaklardan su örnekleri alınarak jeokimyasal çalışmalar yapılacak ve çalışma sonuçları aşağıda belirtilen özelliklerin/süreçlerin belirlenmesi/irdelenmesinde kullanılacaktır: 1) su tipleri ve hidrojeokimyasal fasiyesler 2) kökensel özellikler (meteorik, magmatik, hidrotermal&#823...
Gökçeada (Imroz)-Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (M.Ö. 6500-5000) Seramiklerinin Karakterizasyonu: Arkeolojik ve Arkeometrik Analizler Işığında Tipoloji, Kil Kaynakları ve Üretim Teknikleri
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Burada sunulan proje ile, Uğurlu Höyük’te bulunan Geç Neolitik Dönem (6500-5000) çanak çömlek malzemesinin tipolojik özelliklerinin, hammadde kaynaklarının ve üretim tekniklerinin zaman ve mekanda değişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yazının henüz bilinmediği prehistorik dönemler için bu bilgilere ancak nesnel kültürün arkeometrik ve arkeolojik bakış açılarını birleştiren disiplinlerası yöntemleriyle ulaşılabilmektedir. Arkeolojik ve arkeometrik yöntemlerin birleştirilmesiyle, Uğurlu Höyük prehistorik ...
Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi
Zandt, George; Özacar, Atilla Arda; Gilbert, Hersh; Beck, Susan L. (2009-04-13)
Telesismik P alıcı fonksiyonları Doğu Anadolu Sismik Deneyi tarafından kaydedilen sismik verilerden hesaplandı ve aktif kıtasal kenet kuşağının kabuk ve manto yapısını belirlemek için kullanıldı. Bölgenin kabuk kalınlığı, P ve S dalga hızlarının oranı (Vp/Vs) kabuksal yansımalar kullanılarak haritalandı. Sonuçlar bölgede kabuk ve litosfer kalınlığının ince, en üst manto hızının düşük olduğunu göstermekte ve platonun sıcak astonosfer tarafından desteklendiği tezini doğrulamaktadır. Vp/Vs değişimleri, Kuzey A...
Citation Formats
N. T. Güleç, “Balya Balıkesir Kurşun Çinko Cevherleşmelerin Kökensel İncelenmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59305.