Sarsılan Örgütsel Güvenin Onarılması: Toyota Vaka Örneği.

2013-12-31
Bu çalışmanın amacı “otomotivde kalite” dendiği zaman ilk akla gelen markalardan olan ve 2009 yılında dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi unvanını kazanan Japon firması Toyota'nın 2006-2007 döneminde yaşadığı “gaz pedalı sorunu”nun ayrıntılı bir incelemesini yapmaktır. Gaz pedalı sorununun ölümlü kazalara sebep olduğu iddiası yazılı ve görsel basında yaygın şekilde yer almış, Toyota bunun sonucunda dünya çapında 8 milyondan fazla aracı bakım için çağırmak durumunda kalmıştır. Toyota içinden ve dışından bazı uzmanlar kazaların pedalda oluşan çok spesifik bir aşınma ve nem oranı kombinasyonundan olduğunu ve standart üretim testlerinin bu kombinasyonu test etmediğini belirterek Toyota'nın tamamen hatalı olmadığını iddia etmişlerdir. Ancak daha sonra bozulan gaz pedalının üreticisi (CTS) belirlenmiş, bu tedarikçiyi Toyota onayladığı için sorumluluğu kabul etmek durumunda kalmıştır. Bu çapta bir imaj zedelenmesi sonucunda Toyota firmasına duyulan müşteri güveninde sarsılma yaşanmaması imkansızdır. Firmaların güven onarmaları konusundaki akademik yazın kısıtlı ve daha çok da kuramsaldır. Ayrıca bu konudaki az sayıdaki çalışmanın büyük çoğunluğu halkla ilişkiler ve iletişim yazınında yer almakta, toplam kalite yönetimi, güven ve stratejik yaklaşım unsurlarını içermemektedir. Toyota'nın itibarını onarmak ve sorunu gidermek için yaptığı hamlelere zaman akışı ve etki-tepki yaklaşımıyla incelenmesinin stratejik yönetim, örgüt kuramı ve iletişim yazınına katkıda bulunacağı kuşkusuzdur. Kısaca belirtmek gerekirse çalışmanın temel araştırma soruları şöyledir: 1. Olayların patlak vermesi ve Toyota'nın verdiği tepkilerin ayrıntılı bir tarihsel çizgisini oluşturmak. 2. Toyota'nın “en kaliteli üretici” imajının olaylardan ne kadar aşındığının bir değerlendirmesini yapmak. 3. Toyota'nın itibarını onarmak için yaptığı hamleleri tarihsel çizgiye oturtup etki-tepki zincirini oluşturmak. 4. Toyota'nın güven onarım faaliyetlerinin günümüzdeki (ex post) değerlendirmesini yapmak. 5. Bu aşamaların dünyada ve daha sonra Türkiye içinde farklılık gösterip göstermediğini araştırmak.

Suggestions

Planlanmış Davranış Teorisi Perspektifinden Seçmenlerin Oy Verme Kararlarını Belirleyen Faktörler: Bir Türkiye Örneği
Gönül, Mustafa Sinan; Dinç, Özge(2016-12-31)
Oy verme, demokrasilerin dayandığı en köklü ve en önemli temellerden biridir. Bu nedenle, seçmenlerin oy verme davranışlarını anlamak; adaylar, siyasi partiler ve demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından oldukça önem taşır. Planlanmış Davranış Teorisi, seçmenlerin oy verme kararlarını açıklamada sıklıkla kullanılan modellerden biridir. Bu kapsamda, mevcut projede Planlanmış Davranış Teorisinin, Türk seçmenlerin oy verme davranışlarını yeterince açıklayıp açıklayamadığı test edilmektedir. Proje kapsamında, k...
Fiyat Marjı Kuralının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray(2016-12-31)
Fiyat marjı kuralı hisse senedi piyasalarının ilginç özelliklerinden birisidir. Dünyadaki bazı borsalarda gün içinde ya da seans süresince hisse senedi fiyatlarının en fazla ne kadar değişebileceği konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamaların temel amacı değişik nedenlerle paniklemiş olan yatırımcılara rasyonel bir değerlendirme yapabilmeleri için zaman tanıyarak fiyatlardaki oynaklığı kontrol altına almaktır. Akademik yazındaki kimi çalışmalar büyük ve küçük bazı borsa krizlerinin fiyat marjı ku...
Borç Yenileme Kararlarında Likidite ve İflas Risklerinin Etkisi
Danışoğlu, Seza; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande; Güner, Zehra Nuray(2017-12-31)
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmada He ve Xiong (2012) ile Diamond ve He (2014) çalışmalarında Myers’ın (1977) ortaya attığı borç sarkması kavramına getirilen eleştiri ele alınacaktır. Çalışmanın verileri 2007-2009 küresel krizinden farklı derecelerde etkilenen piyasalardan alınarak adı geçen iki teorik çalışmada öne sürülen kavramlar görgül olarak test edilecek ve birden fazla piyasadan elde edilecek bulguları karşılaştırmak ve teorilerin evrensel geçerliliği olup olmadığını ortaya koymak mü...
Uluslararası Sermaye Maliyetinin modellenmesi
Küçükkaya, Halit Engin; Uzunkaya, Mehmet(2016-12-31)
2013 yılından beri üzerinde çalışılmakta olup, 2015 senesi sonunda tamalanacak olan Mehmet Uzunkaya'nın doktora tezinden yayın yapılabilmesi için son iki senenin verilerini güncelleyecek veri setinin alınması.Bu tezde kullanılan veri seti, daha önce BAP 07-03-2013-011 projesiyle satın alınmış, tezin yazılmasında başarıyla kullanılmıştır. Araştırmanın yapılması ve tezin yazımında geçen süredeki veri setinin güncellenmesiyele, bu tezin sonuçlarının güncel haliyle bir akademik yayına dönüştürülmesi tamamlanaca...
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji fi...
Citation Formats
S. N. Wasti Pamuksuz, “Sarsılan Örgütsel Güvenin Onarılması: Toyota Vaka Örneği.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59484.