Fiyat Marjı Kuralının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

2016-12-31
Fiyat marjı kuralı hisse senedi piyasalarının ilginç özelliklerinden birisidir. Dünyadaki bazı borsalarda gün içinde ya da seans süresince hisse senedi fiyatlarının en fazla ne kadar değişebileceği konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamaların temel amacı değişik nedenlerle paniklemiş olan yatırımcılara rasyonel bir değerlendirme yapabilmeleri için zaman tanıyarak fiyatlardaki oynaklığı kontrol altına almaktır. Akademik yazındaki kimi çalışmalar büyük ve küçük bazı borsa krizlerinin fiyat marjı kuralı sayesinde önlenebileceğini ileri sürmektedir (Blume, MacKinlay and Terker, 1989, Greenwald and Stein, 1991). Bunların yanısıra bazı görgül çalışmalar da fiyat marjları devreye girdikten sonra fiyatlarda geri dönüşler olduğunu ve oynaklığın düştüğünü göstererek yukarıda bahsedilen teorik çıkarımları desteklemektedir (Ma, Rao and Sears, 1989a, 1989b).Öte yandan bazı araştırmacılar da fiyat marjı kuralının hisse senedi piyasalarında üç farklı probleme yol açacağını öne sürmektedirler. İlk olarak Kyle (1988), Fama (1989) ile Kuhn, Kurserk ve Locke (1991) çalışmaları fiyat marjlarının piyasada fiyat oluşumu sürecinin tamamlanmasını engelleyeceğini söylemektedir. Böyle bir durumda piyasadaki arz talep dengesizliğinin giderilebilmesi için fiyat değişimi izleyen günlerde de devam edeceğinden fiyat oynaklığı birden fazla güne yayılacaktır. İkinci olarak Fama (1989) ile Lee, Ready ve Seguin (1994) çalışmaları birden fazla güne yayılan fiyat oynaklığı nedeniyle denge fiyatının oluşmasının gecikeceğini söylemektedir. Son olarak da yukarıda anlatılan biçimde gün ya da seans içinde fiyat marjına takılan hisselerin o gün ya da seansın kalanı boyunca denge fiyatından yukarıda ya da aşağıda işlem görmesi gerekeceğinden bu hisselerin likiditesi düşecek ve bu durum da yatırımcılar için ek bir maliyet oluşturacaktır.Bu projenin amacı Borsa Istanbul’da uygulanmakta olan fiyat marjı kuralının getiri oynaklığı ve piyasaya gelen yeni bilgilerin fiyatlara yansıtılması üzerindeki etkilerini yukarıda bahsedilen çerçevede araştırmaktır.

Suggestions

Tedarik Tabanı Yapısının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkisi
Akın Ateş, Melek; Luzzini, Davide(2018-12-31)
Giderek karmaşıklaşan ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin sadece ekonomik performanslarının değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal performanslarının da yüksek olmasını gerektirir. Birçok güncel araştırma, şirketlerin öz kaynaklarının artık yeterli olmadığını ve sürdürülebilirlik performansını arttırmak için şirketlerin tedarikçileri ile stratejik işbirliği içinde bulunması gerektiğini...
Yatırımcı İlgisi ile Halka Arz Edilen Firmaların Kısa ve Uzun Dönem Performansları Arasındaki İlişki
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı şirketlerin halka arzları öncesinde piyasalarda şirketle ilgili bilgi akışının ne kadar etkin biçimde oluştuğunu değerlendirerek halka arz edilen şirketlerin halka arz getirilerinin bu etkinliğin derecesinden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Bu değerlendirmeler yapılırken piyasaya şirket ile ilgili olarak akan bilgilerin ne kadarının yatırımcıların dikkatini çektiğine ve bilgi akışındaki yoğunluğun gösterilen dikkati nasıl etkilediğine bakılacaktır. Ayrıca halka arz edilen bir firma...
Planlanmış Davranış Teorisi Perspektifinden Seçmenlerin Oy Verme Kararlarını Belirleyen Faktörler: Bir Türkiye Örneği
Gönül, Mustafa Sinan; Dinç, Özge(2016-12-31)
Oy verme, demokrasilerin dayandığı en köklü ve en önemli temellerden biridir. Bu nedenle, seçmenlerin oy verme davranışlarını anlamak; adaylar, siyasi partiler ve demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından oldukça önem taşır. Planlanmış Davranış Teorisi, seçmenlerin oy verme kararlarını açıklamada sıklıkla kullanılan modellerden biridir. Bu kapsamda, mevcut projede Planlanmış Davranış Teorisinin, Türk seçmenlerin oy verme davranışlarını yeterince açıklayıp açıklayamadığı test edilmektedir. Proje kapsamında, k...
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji fi...
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Karlılık
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2016-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı 1958 – 2008 yılları arasında toplanan bankacılık verileri kullanılarak Türk bankacılık sektörü için etkinlik ve karlılık analizi yapmaktır. Çalışmada ilk olarak stokastik sınır yaklaşımı çerçevesinde bankaların maliyet ve karlılık etkinlikleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk bankacılık sektörü için bir karlılık denklemi tahmin edilecek ve endüstriyel organizasyon literatüründe yer alan “işbirliği” ve “etkin yapı” hipotezi gibi hipotezler test edilecektir. Çalışman...
Citation Formats
S. Danışoğlu and Z. N. Güner, “Fiyat Marjı Kuralının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61691.