Hide/Show Apps

Önceliklendirilmiş Alanlarda Ar-Ge Proje Destekleri: Bir Etki Analizi Çalışması

Ar-Ge faaliyetlerinin ve desteklerinin önceliklendirilmesi, ulusal inovasyon sistemi yazınında geniş yer tutan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım kıt kaynakların hangi ölçütlerle dağıtılması gerektiğini araştırırken, kanıta dayalı bir politika yaklaşımını benimsemektedir. Bu bağlamda, önerilen proje ulusal önceliklendirme yapılmış sektör ve teknolojilere yönelik TÜBİTAK 1003 Ar-Ge teşvik programı verilerini analiz ederek her öncelikli teknoloji alanında desteklenen Ar-Ge projelerinin etkilerini belirlemeyi hedeflemektedir.