Rusya Federasyonu Bölgesel Gelişme Dinamikleri

2018-12-31
Rusya Federasyonu özellikle doğal kaynakları ile dünya ekonomisindeki en önemli aktörlerden biridir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1990’lı yıllarda büyük bir ekonomik çöküş yaşamış olmasına karşın Rusya ekonomisi 2000’li yıllarda doğal kaynaklara dayalı olarak toparlanmıştır. Bu süreçte doğal kaynakların önemli bir rol oynamasına karşın, Rusya Federasyonu’nun teknolojik kapasitesi ve askeri gücü de küçümsenmeyecek düzeydedir. Rusya Federasyonu 17 milyon km2’lik alanı ile dünyanın coğrafi olarak en büyük ülkesidir. Bu geniş coğrafyada çok sayıda ve farklı özelliklerde idari yapılanmalar bulunmaktadır. Bu nedenle Rusya Federasyonu’nun ekonomik gelişme dinamiklerinin anlaşılması açısından bölgesel eşitsizlik ve gelişmenin incelenmesi gereklidir. Bu projede, Türkiye açısından da de önemli bir ülke olan Rusya Federasyonun’da 2000’li yıllardan itibar gözlenen bölgesel eşitsizlik ve gelişme dinamikleri incelenecektir. Çalışma kapsamında ISI Emerging Markets Russia Premium Database kullanılarak, çok sayıda zaman serisi kullanılarak Rusya Federasyonu’nda bölgesel eşitsizliklerin nasıl değiştiği ve bölgesel eşitsizliklerin ekonomik büyümeye etkileri incelenecektir.

Suggestions

savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkileri: dünya ülkeleri için doğrusal olmayan panel veri modellemesi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu projenin temel amacı savunma harcamalarının iktisadi büyümeye etkilerinin doğrusal olmayan yumuşak geçişli autoregresyon modelleri ile verisi olan bütün dünya ülkeleri ortaya çıkarılmasıdır. Analizde panel yumuşak geçişli autoregresyon modeli kullanılacaktır.
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Türkiye'de Borçlanma Maliyeti ve Kredi Notu
Derin Güre, Pınar; Öztürk, Özgen(2014-12-31)
Bu projenin amacı Türkiye’de kredi notlarındaki değişikliğin devlet tahvili spreadleri üzerine olan etkisini araştırmaktır. Standard and Poor's (S&P), Moody’s ve Fitch şirket ve devlet tahvilleri için kredi notu üretmektedir. Ülke kredi derecelerinde değişiklikler yatırımcıların kararlarını ve dolayısıyla devlet borçlanma maliyetlerini etkiler. 2008 küresel finansal krizi kredi derecelendirme kuruluşları için önemli bir kilometre taşıdır çünkü kriz sürecinde yüksek dereceli ülkeler derin ekonomik dalgalanma...
Hindistan ve Türkiye: Gelişmenin Dinamikleri, Yeni Tahayyüller ve Geleneksel Anlayışlar
Turan, Şeref Halil; Jassal, Smıta Tewarı(2015-12-31)
Bu araştırma, belli bir ekonomik kalkınma düzeyinde oldukları kabul edilen ve yıllık %6-%8 arasında kalkınma hızları olan iki doğu toplumu olarak Türkiye ve Hindistan’ın dinamizm kaynaklarını incelemeyi amaçlamaktadır.İnsanı kendi-ilgisiyle yönetilen bir varlık olarak gören ve 18. Yüzyılda gelişen siyasi iktisat görüşü, egoizmi refahı artırmak (ya da genel olarak gelişmeyi sağlamak) yoluyla topluma yararlı olabilecek bir biçimde kullanılacak bir güç olarak gören bir etiği varsayar.Bu araştırma, 3. Binyılın ...
Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Yetenekler: Bir Bölgesel İnovasyon Sistemi Yaklaşımı Uygulaması
Erdil, Erkan(2014-12-31)
Bilgi iletişim sektörü doğası itibariyle diğer sektörlere de girdi sağlayan şemsiye sektör niteliğindedir. Bu sektörde gelişmenin sağlanması ve rekabetçiliğin artması diğer sektörleri de doğrudan etkilemekte ve kamu sektörünün ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Öte yandan uluslararası gelişmelere bakıldığında sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde BİT sektörünün giderek önem kazandığı ve sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri olan, çevresel, ekonomik, sosyal, kurumsal ve yönetişim açılarından anlamlı...
Citation Formats
E. Taymaz, “Rusya Federasyonu Bölgesel Gelişme Dinamikleri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59565.