Ermeni Soykırım İddiaları Ve Şarkiyatçılık

2008-12-31
Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili gerek Türkiye'de gerek yurtdışında basılmış yüzlerce yayın bulunmaktadır. Bu yayınların büyük bir çoğunluğu bu karmaşık konuyu 1915-16 yıllarında yaşanan olayların “soykırım” olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı sorunsalına indirgemekte, bu da konunun kısır bir tartışmaya dönüşmesine neden olmaktadır. Oysa Ermeni soykırımı literatürünün önemli epistemolojik ve metodolojik sorunları mevcuttur. Gerek konunun ele alınış biçimi, gerekse bu süreçte kullanılan yöntemler konuyu dar bir çerçeveye hapsetmekte ve yirminci yüzyılın ikinci on yılında yaşananların tarihsel ve siyasi boyutlarını kısmen ortaya koyarken, sosyolojik, psikolojik, antropolojik ve lingüistik/söylemsel boyutlarını büyük ölçüde göz ardı etmektedir.Bu projenin amacı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, İmparatorluk sınırları içinde faaliyet gösteren Batılı misyonerler ve sivil/askeri yetkililerin, 1915 Ermeni olayları üzerine kaleme aldıkları rapor, yazışma ve yayınlara hâkim “şarkiyatçı” söylemi analiz etmektir. Sözü edilen belge ve yayınlar, Ermeni soykırım iddialarını gerekçelendirmek üzere otantik, “birinci el” kaynaklar olarak değerlendirilmektedir. Bu belge ve yayınların oluşturulmasında anahtar bir işleve sahip olan şarkiyatçı önyargılar ise bugüne kadar bütünüyle ihmal edilmiş görünmektedir. Önerilen proje, literatürdeki bu boşluğu doldurma amacı taşımaktadır.

Suggestions

Türkiye ve Küresel Yönetişim
Bahçecik, Şerif Onur(2017-12-31)
Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan akademik çalışmalar genel olarak Türkiye'nın yakın bölgesine odaklanmıştır. Ne var ki son 15 yılda Türk dış politikası hem coğrafi olarak kendi bölgesinin ötesine ilgi göstermeye başlamış hem de uluslararası kuruluşları ve hükumet dışı kuruluşları kapsayan küresel yönetişim alanında daha fazla söz sahibi olma iddiasını dile getirmiştir. Bu çalışma Türkiye'nin küresel yönetişim yapıları içerisindeki konumunu ortaya koyarak Türkiye'nin küresel yönelimini anlamayı ...
Cumhuriyet'in Mekanları/Zamanları/İnsanları
Altan, Tomris Elvan (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını - Dipnot, 2010-12-01)
Türkiye'de Cumhuriyet döneminde mimarlık hakkında üretilen çalışmalar son yıllarda artmış ve bu üretim kapsamlı ve detaylı olarak incelenmeye başlanmış olsa da, yayınlanan çalışmaların sayısı hâlâ yetersizdir. Tarihyazımının kuramsal ve yöntemsel yeni açılımları ile olası yenilenme alanlarının, yirminci yüzyılın başından yirmi birinci yüzyıla uzanan dönemin mimarlığını çalışanlar için gerçek anlamda seçenek oluşturabilmesi ise, bu alanda bugüne kadar üretilmiş olan kısıtlı sayıdaki çalışmanın tanım ve sorun...
Türkiye Emek Tarihi Kaynakça ve Materyal Arşivi Oluşturulması
Çelik, Birten; İmren Öztürk, Sibel(2015-12-31)
Türkiye'nin emek tarihine ait Osmanlı döneminden günümüze kadar derli toplu bir kaynakça ve arşiv oluşturulamamıştır. Oysa gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında çeşitli kişi ve kurumlarda bulunan belge ve yayınlar ile dijital materyaller mevcut olup bunların büyük çoğunluğu Türkiye emek tarihi alanında çalışan akademik ve ilgili çevrelerce bilinmemekte veya kullanımına kapalıdır, dolayısıyla da unutulma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu proje ile hedeflenen ilk aşamada Türkiye emek tarihine ...
Azerbaycan'daki Siyasi Seçkinlerin Dağlık Karabağ Sorununa Yaklaşımları
Tokluoğlu, Ayşe Ceylan(2009-09-30)
Kafkaya'daki etnik sorunlar Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra giderek önem kazanan konuların başında gelmektedir. Bu bölgedeki etnik sorunlar uluslararası düzeyde olduğu kadar, her bir Kafkas ülkesinin sosyal ve siyasi dinamiklerini de ciddi bir biçimde etkilemektedir. Bölgedeki etnik sorunların başında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu gelmektedir. 1994 yılında Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana Dağlık Karabağ savaşının tar...
Local and National Level Humanitarian Diplomacy in Turkey in the Context of Syrian Civil War
Kandemir, Ali Berker; Boztemur, Recep; Department of Middle East Studies (2021-10-08)
This thesis analyzes humanitarian diplomacy efforts in Turkey in the context of the Syrian Civil War. The thesis argues that the failed relationship between the Turkish State and the International Non-Governmental Organizations at the local level causes inefficient humanitarian operations towards Syrians affected by the civil war. In addition to that, the thesis considers that the undulant Turkey – West relations have consequences on humanitarian efforts in the country. On the one hand, the thesis conside...
Citation Formats
N. Polat, “Ermeni Soykırım İddiaları Ve Şarkiyatçılık,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59566.