Avrupa Bütünleşmesine Türk Elitlerinin Bakışı.

2009-12-31
Önerilen Proje, Avrupa Birliği (AB)'nin Altıncı Çerçeve Programı tarafından finanse edilen ve otuziki farklı kurumun ortaklığı ile başta İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkeler olmak üzere ondört AB ülkesinde gerçekleştirilen “Entegre ve Birleşik Yeni bir Avrupa”(INTUNE) projesinin Türkiye'de üç büyük şehirde (Ankara, İstanbul ve İzmir) elit ayağının gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu proje AB'nin genişleme ve derinleşme sürecinin etkisiyle vatandaşlık kavramında meydana gelen değişiklikleri hem AB üyeleri ile karşılaştırmalı hem de Türkiye açısından ele almak amacını taşımaktadır. Bu amaçla özellikle entegrasyon ve ademi-merkeziyetçilik süreçlerinin, ulusal ve Avrupa düzeyinde, vatandaşlığın üç temel boyutu olan kimlik, temsil ve iyi yönetişimi nasıl etkilediği üzerine yoğunlaşılacaktır. Projemiz bu verileri toplarken üç büyük şehirdeki siyasi ve sosyo-ekonomik elitlerle mülakatlar yoluyla niceliksel yöntemleri kullanacaktır. Elde edilen bilgilerin gerek daha önce bahsedilen INTUNE projesi çerçevesinde Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen bulgularla, gerekse ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından hali hazırda yürütülmekte olan Strengthening and Integrating Academic Networks (SinAN) isimli proje ile birbirlerini tamamlar nitelikte olması hedeflenmektedir.

Suggestions

The formation and transformation of trade relationsin the European Union (1958-2018)
Akoğlu Şişman, Melda; Türkeş, Mustafa; Department of International Relations (2021-2-5)
This thesis explores the formation and transformation of the European Union’s (EU) trade relations in its integration process, mainly considering the enlargements it has completed so far. Therefore, it seeks to answer how the six founding-core members and the newcomers, who joined the EU after its establishment, have shaped the trade relations of the EU between 1958 and 2018. The methodology is to demonstrate the trade policy formation and its reflection on the EU’s actual trade relations by presenting deta...
Pre-accesion aid of European Union : the prospects for Turkey
Demir, Sırma; Ekinci, Nazım; Department of Economics (2003)
This thesis calculates the amount of pre-accession aid which will be given Turkey when Turkey starts accession negotiations with EU. By using Poland̕s receipts from pre-accession financial transfers of EU during its accession negotiations, the study makes expectation about Turkey̕s pre-accession aid. This thesis also attempts to ask the reality of this calculated value by looking at the budgetary situation of EU during Turkey̕s pre-accession period.
Avrupa'da gıda tüketimi ve kompozisyonu verilerinin kalite ve uygunluğunun geliştirilmesi
Ungan, Suat(2000)
Bu projede, Devlet İstatistik Enstitüsü'nce 1994 yılında yapılan Hane Halkı Tüketim Harcamaları Anketi verileri kullanılarak, Türkiye'de günlük kişi başına ortalama protein, yağ, karbonhidrat, enerji, posa, yağ asitleri, kolesterol, vitamin ve mineral alımları hesaplanmış ve değerler Tavsiye Edilen Günlük Alım ve Günlük Referans Değerleri ile karşılaştırılmıştır. Gıdalar tahıl ve tahıl ürünleri, et ve et ürünleri, balık, süt ve süt ürünleri, yumurta, meyveler, sebzeler, şeker ve şekerlemeler, tuz, baharatla...
Avrupa Birliği Ve Ortadoğu İlişkilerinde Süreklilik Ve Değişim Ekonomik Kriz, Kalkınma Ve Demokrasi Yardımları.
Tür Küçükkaya, Özlem(2013-12-31)
Bu araştırma, Avrupa Birliği'nin özellikle 2008-2009 ekonomik krizi sonrası Ortadoğu bölgesindeki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği'nin Ortadoğu bölgesine karşı birleşik, tek bir politikası olduğunu söylemek zordur. Bunun yerine, AB'nin Ortadoğu'nun alt-bölgelerine, belirli ülkelerine ve bazı temel konularına yönelik içiçe geçmiş bir dizi siyasi girişiminden bahsedilebilir. AB'nin bölgeyle olan ‘dış ilişkileri' beş temel başlık altında toplanabilir: Avrupa-Akdeniz ilişki...
A Neofunctionalist Approach to the EU's External Border Management: The Case of Frontex
Ozan, Zeynep; Torun, Zerrin; Department of International Relations (2021-12-3)
This thesis examines the integration of the external border management in the European Union (EU) through the theoretical lens of neofunctionalism with the case study of Frontex. Although the external border management area is under shared competence, the establishment of Frontex as an Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) agency in 2004 and its upgrading to the European Border and Coast Guard (EBCG) in 2016 to ameliorate the efficiency of management at the external borders of the Union represented a...
Citation Formats
Ö. Şenyuva, “Avrupa Bütünleşmesine Türk Elitlerinin Bakışı.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59570.