Avrupa Birliği Ve Ortadoğu İlişkilerinde Süreklilik Ve Değişim Ekonomik Kriz, Kalkınma Ve Demokrasi Yardımları.

2013-12-31
Bu araştırma, Avrupa Birliği'nin özellikle 2008-2009 ekonomik krizi sonrası Ortadoğu bölgesindeki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği'nin Ortadoğu bölgesine karşı birleşik, tek bir politikası olduğunu söylemek zordur. Bunun yerine, AB'nin Ortadoğu'nun alt-bölgelerine, belirli ülkelerine ve bazı temel konularına yönelik içiçe geçmiş bir dizi siyasi girişiminden bahsedilebilir. AB'nin bölgeyle olan ‘dış ilişkileri' beş temel başlık altında toplanabilir: Avrupa-Akdeniz ilişkileri, İran, Irak, İsrail-Filistin Barış Süreci ve Körfez İşbirliği Konseyi ile ilişkiler. Bu beş ‘farklı' ilişki güvenlik, kalkınma, ve demokratikleşme gibi meselelerde ortak paydada buluşmaktadırlar. Uluslararası kalkınma yardımlarında dünyanın en büyük bağış yapan ülke ve kuruluşlarının başında gelen Avrupa Birliği, fakirliğin azaltılması, eğitimin desteklenmesi, sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi ve kadın haklarının savunulması gibi evrensel çabaların devamında son derece önemli roller üstlenmektedir. Dünyada dağıtılan kalkınma yardımlarının yarısından fazlasının Avrupa'dankaynaklandığını dikkate alırsak, Avrupa Birliği'nin yapacağı yardımlarda yapacağı potansiyel kısıntıların geniş çaplı sonuçlar doğuracağını beklemek mümkündür. Kalkınma konusunda verilen yardımlara ek olarak, Avrupa Birliği, demokrasi geliştirme ve destekleme, insani ve acil durum yardımları bakımından da önemli bir bağış merkezidir. Tüm bu yardım tiplerinden faydalanan bölgelerin başında da Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri gelmektedir. Bu proje, AB-Ortadoğu ilişkilerinde önemli bir yer tutan bu yardımların, ekonomik kriz sonrasındaki akışında ne gibi değişikliklere uğradığını ve bunun olası sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu projede öncelikle cevaplanması hedeflenen sorular şunlardır: Avrupa Birliği'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki devletlerle olan ilişkilerinde yardım politiklerinin yeri ve rolü nedir? Zaman içinde bu politikalar ne gibi değişikliklere uğramıştır? Avrupa Birliği'nin ilerletmeye ve geliştirmeye çalıştığı öncelikli alanlar hangileridir? Yardımların bölge ülkeleri üzerindeki etkisi nedir, amacına ne derece ulaşabilmektedir? Bu yardımları alan bölge ülkeleri için Avrupa Birliği'nin varlığı ve devamlılığı ne anlama gelmektedir? Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, yardımların yapıldığı çeşitli alan ve temaların içeriğine ne gibi etki ve katkıda bulunmaktadırlar? Kısaca, Avrupa Birliği'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik dış politikasının değişen ve devam eden öğeleri nelerdir? Bu proje, yukarıdaki sorulara cevap vermeye ve çok yönlü bir analiz ortaya koymaya çalışacaktır.

Suggestions

Avrupa Birliği'nde sektörel istihdamın bölgesel yakınsaması: Mekansal veri analizi
Öcal, Nadir; Akçagün, Pelin(2015-12-31)
Bu projenin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde sektörel istihdamın yakınsama dinamiklerini mekânsal ilişkileri ve sektörel etkileşimleri de dikkate alarak analiz etmektir. Avrupa Birliği’nin kuruluş amacında ortaya konan “ülke düzeyinde yakınlaşma ve istihdamda birlik oluşturma” tezinin veriler ışığında test edilmesi sağlanacak; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkeler arası istihdam oranlarındaki farklılıklarının gerçekte azalıp azalmadığı ortaya konabilecektir. Bu çalışma, refah göstergesi olarak ele ...
Avrupa Birliği ve Filistin Meselesi
Tür Küçükkaya, Özlem; Sönmez, Esma Yağmur; Akcalı Yılmaz, Öznur(2018-12-31)
Bu projenin amacı Avrupa Birliği (AB)’nin dış politikasını Filistin meselesi üzerinden incelemektir. Proje çerçevesinde AB’nin Filistin meselesine karşı dış politikasının ve güvenlik politikasının dinamikleri incelenerek AB’yi bir dış politika aktörü yapacağına inanılan Lizbon Anlaşması’nın gerçekten de bunu başarıp başaramadığı araştırılacaktır. AB'nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolünün Lizbon Anlaşması öncesi ve sonrasındaki dönemler itibariyle karşılaştırılması ile birlikte AB’nin dış politika aktörl...
Neoliberal Sosyal Poliitika: Türkiye ve Brezilya Örnekleri
Topal Yılmaz, Aylin(2018-12-31)
Bu proje kapsamında AKP döneminde uygulanan sosyal politika uygulamaları Brezilya örneğiyle karşılaştırılarak, neoliberal sosyal politika uygulamalarına ilişkin bir analiz geliştirilecektir.
Avrupa Araştırma Alanının Çerçeve Programları Üzerinden Değerlendirilmesi
Erdil, Erkan(2015-12-31)
Bu çalısma, Avrupa Birliğinin yenilikçiliğini inceleyecektir. Kompleks sistemler,yenilik sistemleri, ağ yapı çalışmaları, Çerceve Programları ve Avrupa Araştırma Alanı ile ilgili yazından faydalanılarak olusturulan kuramsal çerçeve; Avrupa Birliğinin yenilikçiliğini arttırmaya yönelik bir politika analizi yapmak amacıyla kullanılacaktır. İlk olarak bu çalışma, Yenilik Sistemlerindeki sistem kavramını kompleks sistemler acısından ele alacaktır. İkinci olarak, Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Hizmeti, Y...
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
Citation Formats
Ö. Tür Küçükkaya, “Avrupa Birliği Ve Ortadoğu İlişkilerinde Süreklilik Ve Değişim Ekonomik Kriz, Kalkınma Ve Demokrasi Yardımları.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59587.