Türkiye’de Ordunun Dönüşümü: TSK’nın NATO’yla Bütünleşme Sürecine Eleştirel ve Tarihsel Bir Bakış

2018-12-31
Devletin neoliberal dönüşümünün en önemli unsurlarından biri de güvenlik bürokrasisinin yeniden yapılanmasıdır. Silahlı kuvvetlerin devlet hiyerarşisindeki yerinin ve parlamenter siyaset ile ilişkisinin yeniden belirlenerek orduların siyasi etkisinin kırılması ve polisin sivil toplum ile kuracağı ilişki ile şeffaf ve hesap verilebilir yapıya kavuşturulacağı tezleri neoliberalizmin güvenlik bürokrasisi reformunun demokratikleşme söyleminin temellerini oluşturmaktadır. Bu süreçler, aynı zamanda, ulusal orduların teknolojik kapasitesinin arttırılarak yıkıcı gücünün geliştirilmesi, polisin işlevlerinin ve kabiliyetlerinin çeşitlendirilerek para-militer bir aygıt haline getirilmesi, özel güvenlik şirketleri aracılığıyla güvenlik servisinin metalaştırılması ve yaygınlaştırılması ile eş güdümlü olduğu ölçüde, bu kurumların toplumsal muhalefetin ana muhatabı ve devletin dönüşümünün ana unsuru haline getirilmesine neden olmuştur. Bu proje, devletlerin neoliberal dönüşümü sürecinin genellikle gözden kaçırılan bir boyutu olan güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması konusunu bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, genel olarak ulusal ordularda yaşanan küresel ölçekli dönüşümler sermaye-devlet ilişkileri bağlamında, özel olarak ise TSK’nın kurumsal yapılanmasında Türkiye’nin NATO üyeliğinden bu yana yaşanan değişimler eleştirel bir bakış açısıyla anlaşılmaya çalışılacaktır.
Citation Formats
P. Bedirhanoğlu Toker and A. Akkaya, “Türkiye’de Ordunun Dönüşümü: TSK’nın NATO’yla Bütünleşme Sürecine Eleştirel ve Tarihsel Bir Bakış,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59608.