Öğretmen Özdüzenlemesini Yordalayan Değişkenler.

2011-12-31
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inançları ve öğretmen özyeterlik kaynaklarının öğretmen özdüzenleme becerilerini ne derecede açıkladığını araştırmaktır. Örneklem: Araştırmaya, Türkiye'deki bazı üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde okuyan yaklaşık 300 öğretmen adayı katılacaktır. Ölçme araçları: Bu araştırmada veri toplama araçları olarak şu ölçekler kullanılacaktır: Öğretmen Özyeterlik Ölçeği: Bu ölçek Tschannen-Moran and Hoy (2001) tarafından geliştirilmiş ve Çapa Aydın, Çakıroglu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe'ye adapte edilmiştir. Ölçek, derse öğrenci katılımı sağlama özyeterliği, öğretimsel stratejileri kullanma özyeterliliği ve sınıf yönetimi özyeterliliği boyutlarında toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Araştırmacılar güvenirlik katsayısını öğrenciyle başetme özyeterliği boyutu için .82, öğretim yöntemleri özyeterliği boyutu için .86 ve sınıf yönetimi özyeterliği boyutu için .84 olarak bulmuşlardır. Öğretmen Özyeterlik Kaynakları Ölçeği: Bu ölçek Keiffer ve Henson (2000) tarafından geliştirilmiş ve Uzuntiryaki, Çapa Aydın, Temli ve Tarkın (2009) tarafından Türkçe'ye adapte edilmiştir. Ölçek performans başarıları, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durumlar boyutlarında toplam 27 madde içermektedir. Araştırmacılar güvenirlik katsayısını performans başarıları boyutu için .69, dolaylı yaşantılar boyutu için .73, sözel ikna boyutu için .61 ve fizyolojik ve duygusal durumlar boyutu için .76 olarak bulmuşlardır. Öğretmen Özdüzenleme Ölçeği: Bu ölçek, Çapa Aydın, Sungur ve Uzuntiryaki (2009) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, dokuz faktörü içeren 41 maddeden oluşmaktadır. Çapa Aydın, Sungur ve Uzuntiryaki (2009) ölçeğin faktörlerini şöyle adlandırmışlardır: hedef belirleme, içsel ilgi/değer, dışsal hedef, içsel hedef, özyönlendirme, duygusal kontrol, özdeğerlendirme, öztepki, ve yardım alma. Araştırmacılar, ölçeğin güvenirliğini hedef belirleme boyutu için .86, içsel ilgi/değer boyutu için .85, dışsal hedef boyutu için .78, içsel hedef boyutu için .67, özyönlendirme boyutu için .78, duygusal kontrol boyutu için .73, özdeğerlendirme boyutu için .62, öztepki boyutu için .66, ve yardım alma boyutu için .78 olarak bulmuşlardır. Uygulama: Çalışmada kullanılacak ölçme araçları öğretmen adaylarına 2011 yılı Bahar ve Güz dönemlerinde uygulanacaktır. Ölçeklerin doldurulması yaklaşık 25 dakika sürecektir. Analiz: Çalışmada elde edilen veriler çok yönlü regresyon analizi ile test edilecektir.

Suggestions

Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Kaynakları Ve Yapılandırmacı Öğretime Yönelik Özyeterlik İnançları.
Kondakçı, Esen(2009-12-31)
Bu çalışmanın amaçları yapılandırmacı öğretime yönelik özyeterlik ölçeği geliştirmek , Öğretmenlerin özyeterlik kaynaklarını belirlemek öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarına dair özyeterlik inançlarını belirlemek ve karşılaştırmaktır.
Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi
Baydar, Cenap; Bulut, Safure (2002-01-01)
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimi açısından önemini açıklayarak bu alanda yapılacak olan araştırmalara, hizmet öncesi ve hizmetiçi matematik Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmaktır. Çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançları hem matematik öğretimininin etkinliğini hem de kendi Öğrencilerinin aynı konularla ilgili inançlarının oluşmasını etki...
The relationship between teachers’ emotional labor and vocational belonging
Çabuk, Deniz; Gökalp, Gökçe; Department of Educational Administration and Planning (2022-9)
The purpose of this study is to examine the relationship between teachers’ levels of emotional labor and vocational belonging. The study is a quantitative study adopting a relational screening model. Participants of the study included 416 primary, middle and high school teachers currently working in public and private schools in Bergama, İzmir. Data were collected through two questionnaires; Emotional Labor Scale and Vocational Belonging Scale. For data analysis, standard multiple linear regression an...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik eğilimlerini bilişsel ve duyuşsal değişkenler açısından incelemek
Çakıroğlu, Jale; Çetinkaya Aydın, Gamze; Yılmaz Tüzün, Özgül(2016-12-31)
Öğretmen ve öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine yönelik görüşlerinin, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi, uzmanların onlara yönelik tasarlayacağı eğitimleri planlayabilmesi açısından çok değerlidir. Bu bağlamda, ülkemizde öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yürütülen FeTeMM araştırmaları için geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmakta ve bu yüzden ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmaları çok önem kazamıştır (Hacıömeroğlu, & Bulut, 2016). Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, öğretmen ...
Citation Formats
E. Kondakçı, “Öğretmen Özdüzenlemesini Yordalayan Değişkenler.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59619.