Öğretmen Özdüzenlemesini Yordalayan Değişkenler.

2011-12-31
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inançları ve öğretmen özyeterlik kaynaklarının öğretmen özdüzenleme becerilerini ne derecede açıkladığını araştırmaktır. Örneklem: Araştırmaya, Türkiye'deki bazı üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde okuyan yaklaşık 300 öğretmen adayı katılacaktır. Ölçme araçları: Bu araştırmada veri toplama araçları olarak şu ölçekler kullanılacaktır: Öğretmen Özyeterlik Ölçeği: Bu ölçek Tschannen-Moran and Hoy (2001) tarafından geliştirilmiş ve Çapa Aydın, Çakıroglu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe'ye adapte edilmiştir. Ölçek, derse öğrenci katılımı sağlama özyeterliği, öğretimsel stratejileri kullanma özyeterliliği ve sınıf yönetimi özyeterliliği boyutlarında toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Araştırmacılar güvenirlik katsayısını öğrenciyle başetme özyeterliği boyutu için .82, öğretim yöntemleri özyeterliği boyutu için .86 ve sınıf yönetimi özyeterliği boyutu için .84 olarak bulmuşlardır. Öğretmen Özyeterlik Kaynakları Ölçeği: Bu ölçek Keiffer ve Henson (2000) tarafından geliştirilmiş ve Uzuntiryaki, Çapa Aydın, Temli ve Tarkın (2009) tarafından Türkçe'ye adapte edilmiştir. Ölçek performans başarıları, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durumlar boyutlarında toplam 27 madde içermektedir. Araştırmacılar güvenirlik katsayısını performans başarıları boyutu için .69, dolaylı yaşantılar boyutu için .73, sözel ikna boyutu için .61 ve fizyolojik ve duygusal durumlar boyutu için .76 olarak bulmuşlardır. Öğretmen Özdüzenleme Ölçeği: Bu ölçek, Çapa Aydın, Sungur ve Uzuntiryaki (2009) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, dokuz faktörü içeren 41 maddeden oluşmaktadır. Çapa Aydın, Sungur ve Uzuntiryaki (2009) ölçeğin faktörlerini şöyle adlandırmışlardır: hedef belirleme, içsel ilgi/değer, dışsal hedef, içsel hedef, özyönlendirme, duygusal kontrol, özdeğerlendirme, öztepki, ve yardım alma. Araştırmacılar, ölçeğin güvenirliğini hedef belirleme boyutu için .86, içsel ilgi/değer boyutu için .85, dışsal hedef boyutu için .78, içsel hedef boyutu için .67, özyönlendirme boyutu için .78, duygusal kontrol boyutu için .73, özdeğerlendirme boyutu için .62, öztepki boyutu için .66, ve yardım alma boyutu için .78 olarak bulmuşlardır. Uygulama: Çalışmada kullanılacak ölçme araçları öğretmen adaylarına 2011 yılı Bahar ve Güz dönemlerinde uygulanacaktır. Ölçeklerin doldurulması yaklaşık 25 dakika sürecektir. Analiz: Çalışmada elde edilen veriler çok yönlü regresyon analizi ile test edilecektir.
Citation Formats
E. Kondakçı, “Öğretmen Özdüzenlemesini Yordalayan Değişkenler.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59619.