Öğretmen Özdüzenlemesini Yordalayan Değişkenler.

2011-12-31
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inançları ve öğretmen özyeterlik kaynaklarının öğretmen özdüzenleme becerilerini ne derecede açıkladığını araştırmaktır. Örneklem: Araştırmaya, Türkiye'deki bazı üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde okuyan yaklaşık 300 öğretmen adayı katılacaktır. Ölçme araçları: Bu araştırmada veri toplama araçları olarak şu ölçekler kullanılacaktır: Öğretmen Özyeterlik Ölçeği: Bu ölçek Tschannen-Moran and Hoy (2001) tarafından geliştirilmiş ve Çapa Aydın, Çakıroglu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe'ye adapte edilmiştir. Ölçek, derse öğrenci katılımı sağlama özyeterliği, öğretimsel stratejileri kullanma özyeterliliği ve sınıf yönetimi özyeterliliği boyutlarında toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Araştırmacılar güvenirlik katsayısını öğrenciyle başetme özyeterliği boyutu için .82, öğretim yöntemleri özyeterliği boyutu için .86 ve sınıf yönetimi özyeterliği boyutu için .84 olarak bulmuşlardır. Öğretmen Özyeterlik Kaynakları Ölçeği: Bu ölçek Keiffer ve Henson (2000) tarafından geliştirilmiş ve Uzuntiryaki, Çapa Aydın, Temli ve Tarkın (2009) tarafından Türkçe'ye adapte edilmiştir. Ölçek performans başarıları, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durumlar boyutlarında toplam 27 madde içermektedir. Araştırmacılar güvenirlik katsayısını performans başarıları boyutu için .69, dolaylı yaşantılar boyutu için .73, sözel ikna boyutu için .61 ve fizyolojik ve duygusal durumlar boyutu için .76 olarak bulmuşlardır. Öğretmen Özdüzenleme Ölçeği: Bu ölçek, Çapa Aydın, Sungur ve Uzuntiryaki (2009) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, dokuz faktörü içeren 41 maddeden oluşmaktadır. Çapa Aydın, Sungur ve Uzuntiryaki (2009) ölçeğin faktörlerini şöyle adlandırmışlardır: hedef belirleme, içsel ilgi/değer, dışsal hedef, içsel hedef, özyönlendirme, duygusal kontrol, özdeğerlendirme, öztepki, ve yardım alma. Araştırmacılar, ölçeğin güvenirliğini hedef belirleme boyutu için .86, içsel ilgi/değer boyutu için .85, dışsal hedef boyutu için .78, içsel hedef boyutu için .67, özyönlendirme boyutu için .78, duygusal kontrol boyutu için .73, özdeğerlendirme boyutu için .62, öztepki boyutu için .66, ve yardım alma boyutu için .78 olarak bulmuşlardır. Uygulama: Çalışmada kullanılacak ölçme araçları öğretmen adaylarına 2011 yılı Bahar ve Güz dönemlerinde uygulanacaktır. Ölçeklerin doldurulması yaklaşık 25 dakika sürecektir. Analiz: Çalışmada elde edilen veriler çok yönlü regresyon analizi ile test edilecektir.

Suggestions

Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Kaynakları Ve Yapılandırmacı Öğretime Yönelik Özyeterlik İnançları.
Kondakçı, Esen(2009-12-31)
Bu çalışmanın amaçları yapılandırmacı öğretime yönelik özyeterlik ölçeği geliştirmek , Öğretmenlerin özyeterlik kaynaklarını belirlemek öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarına dair özyeterlik inançlarını belirlemek ve karşılaştırmaktır.
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim (2000-01-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir ...
Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi
Baydar, Cenap; Bulut, Safure (2002-01-01)
Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimi açısından önemini açıklayarak bu alanda yapılacak olan araştırmalara, hizmet öncesi ve hizmetiçi matematik Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmaktır. Çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançları hem matematik öğretimininin etkinliğini hem de kendi Öğrencilerinin aynı konularla ilgili inançlarının oluşmasını etki...
An exploration of teacher commitment through the perspectives of novice teachers
Ural, Fadime; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2021-8)
The purpose of this study was to explore perceptions of novice teachers regarding teacher commitment, their experiences of teacher commitment, and the factors causing changes in it. Also, it was aimed to be informed of the suggestions of novice teachers for the sustainability and increase of teacher commitment. In this study, phenomenology as a qualitative research design was used. The data were collected through semi-structured interviews from 30 novice teachers working their first three years of the teach...
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç Ve Özyeterlilik Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımını Kullanmaları Üzerine Bir Modelleme Çalışması.
Boz, Yezdan(2011-12-31)
Bu çalışmada, biyoloji, fizik ve kimya öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile özyeterliklerinin ileride kendi sınıflarında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını kullanmaları üzerinde ne kadar etkili olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın örneklemini Ankara'daki üniversitelerde ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümünde okuyan 4. ve 5. sınıf üniversite öğrencileri oluşturacaktır. Ölçme araçları olarak, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği, Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Epist...
Citation Formats
E. Kondakçı, “Öğretmen Özdüzenlemesini Yordalayan Değişkenler.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59619.