Hide/Show Apps

Öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışları ve öğrencilerin psikolojik uyum ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri

2017-12-31
Yıldırım, Ali
Gülmez, Gülçin
Bu projeninamacı, öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışlarının belirlenmesini ve bu davranışların öğrencilerin psikolojik uyumları ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Araştırma soruları: · • Öğrencilerde kabul algısını yaratan öğretmen davranışları nelerdir?• Öğrencilerde red algısını yaratan öğretmen davranışlarının nelerdir/• Öğrencilerde kabul-red algısı, psikolojik uyumlarını ne şekilde etkilemektedir?• Öğrencilerde kabul-red algısı, öğrenme süreçlerini ne şekilde etkilemektedir?Bu araştırma nitel yaklaşım çerçevesinde kuram oluşturma desenine göre gerçekleştirilecektir. Örneklem grubunu, farklı sınıflara devam eden Türkiye ve KKTC’de okuyan ilkokul öğrencileri oluşturacaktır. Veri toplama öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışlarının belirlenmesi ve etkilerinin incelenmesine yönelik hazırlanacak yarı-yapılandırılmış görüşme formu yoluyla gerçekleştirilecek ve toplanan veriler içerik analizine tabi tutulacaktır.Bulguların öğretmen eğitimini ve öğretim süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunması beklenmektedir.