Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Model Test Etme Çalışması.

2010-12-31

Suggestions

Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
ÖNEN, ÖZGÜR; Kondakçı, Yaşar (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendi ahlaki değerlerinden vazgeçmelerinde okulun temel paydaşları olan iş arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve velilerin ne derecede etkili olduklarını ölçmeye yönelik Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık (AKADA) ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak sırasıyla alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda ölçek maddeleri hazırlanmış, uzman görüşü ve öğretmen düşünceleri alınmıştır. Bu aşamalardan sonra elde edilen iki düz...
Teachers’ Commitment to Change: An Analysis with the Integrative Model of Behavioral Prediction
Karakuş, Gülsüm Betül; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Administration and Planning (2022-9-2)
Change is inevitable in all evolving societies. Thus, it is accepted as a fact of life. The shutdown during the pandemic imposed by the coronavirus has been one of the latest changes that have impacted the whole world. This situation, of course, influenced the educational system. In line with the recent situations, this study examined teachers' commitment to the educational change they experienced during the pandemic and examined whether the Integrative Model of Behavioral Prediction (IMBP) predicts teacher...
Öğretmenlerin Sosyobilimsel Konulardaki Kavram Karikatürleri İle Argümantasyon Temelli Yürüttükleri Diyalojik Tartışmaların Değerlendirilmesi
Atasoy, Şengül; Tekbıyık, Ahmet; Atasoy, Ercan; Çalık, Muammer; Yılmaz Tüzün, Özgül; Camcı Erdoğan, Sezen (null; 2018-10-29)
Öğretmenlerin Tasarım Tabanlı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde İnteraktif Videoların Kullanımı
Yıldırım, İbrahim Soner; Alkış, Yunus; Çelik, Berkan(2017-12-31)
Tasarım süreci "tasarım zorlukları" olarak adlandırılan problem senaryolarıyla öğretilir (Creating Engagement through Innovation, n.d.). Bu yolla, öğretmenlerin, videoyu izlerken, etkileşimde bulunmaları, katılmaları, yanıt vermeleri ve etkin şekilde katılmaları gerekir (Cherrett, Wills, Price, Maynard, and Dror, 2009). Medina insanlar pasif olarak sunulan öğretim materyallerine maruz kaldıklarında, yaklaşık 10 dakika sonra kişilerin dikkat sürelerinin azaldığını önermiştir. Ayrıca, Renkl ilgili anlamlı det...
Öğretmen Adaylarının Masallardaki İkili Zıtlıkların Kültürü Kodlayıcı Özellikleri Hakkındaki Farkındalıklarını Ölçmek
Birlik, Nurten; Erdem, Özge; Sert, Gökçe (2019-10-05)
Citation Formats
O. Güneri, “Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Model Test Etme Çalışması.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59640.