8-18 yaş Arası Çocuk ve Ergenlerin Korkularının Zaman Farkı (Boylamsal Enlemesine-Kesitsel) Deseniyle İncilenmesi

2016-12-31
Bu çalışmada 1992-2002 ve 1997-2007 yılları arasında doğan 2 farklı grup çocuk ve ergenin korkuları karşılaştırılacak, 5 sene içinde korkuların içerik, şiddet ve yoğunluklarında gerçekleşen değişim incelenecektir. Türkiye’nin ve yakın komşularının maden göçükleri, trafik kazaları, sel ve deperem felaketleri, uzun süren terör olayları, işgaller, ekonomik kriz ve kadın cinayetleri gibi doğal ve insan kaynaklı pek çok afet deneyimlediği göz önünde bulundurularak, çocuk ve ergenlerin korku çeşit ve yoğunluğunun değişebileceği düşünülmektedir. Bu değişimin incelenmesi, hem psikolojik danışmanlara hem de aile ve eğitimcilere çocuk ve ergenleri öncelikle gözlemleyebilme sonrasında da onlara önleme ve iyileştirme programı sunabilmeleri açısından yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın sonuçları a) aynı yaştaki çocuk ve ergenlerin korkularının farklı zaman aralıklarında nasıl değişkenlik gösterdiğini b) farklı yaş gruplarındaki çocuk ve ergenlerin korku çeşit ve yoğunluklarının nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koyacaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranacaktır:1. Farklı zaman aralıklarında yaşayan, aynı yaştaki çocuk ve ergenlerin korkuları farklılık gösterir mi?2. 1997-2007 yılları arasında doğan 8-18 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin korkuları ve korkularının yoğunluğu nedir?

Suggestions

Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların toprağı, kompost döngüsünü ve sürdürülebilirliği öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir.
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
ODTÜ ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK ve BEDEN İMAJI
Demir, Ayhan Gürbüz(2016-12-31)
Bu projede ODTÜ öğrencilerinde yalnızlık ve beden imajı arasındaki ilişki incelenecektir.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekân Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi
Erden, Feyza; Yalçın, Fatma(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan ve içeriğinde dış mekan oyunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve becerileri içeren dersleri alan öğretmen adaylarının dış mekan oyunlarına ilişkin inanışlarındaki değişimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan iki farklı dersin içeriği, dış mekan oyunlarıyla ilgili teorik bilgi ve uygulamayı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ç...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, “8-18 yaş Arası Çocuk ve Ergenlerin Korkularının Zaman Farkı (Boylamsal Enlemesine-Kesitsel) Deseniyle İncilenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59658.