Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Approaches to Multilingual Schools in Europe/Avrupa Okullarında Çok Dilliliğe Yaklaşımlar ( AMUSE)
Reichben, Jochen(2012-12-31)
Göçmen Öğrenci Uyumu ve Başarısı için Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin(2018-12-31)
Türkiye’de eğitimlerini sürdüren göçmen çocukları üzerine yapılan çalışmalar göçmen öğrencilerin dilsel-kültürel uyum sorunları yaşadıklarını, okullarında ayrımcılığa ve/ya akran zorbalığına maruz kaldıklarını göstermekted...
Üniversite Öğrencileri ile Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişimsel Edinç Algısı
Gündüz, Müge(2018-12-31)
Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle yükseköğretim kurumlarında uluslararası hareketliliğinin ve işbirliği arayışları artmış ve bu durum beraberinde öğrenci ve akademisyen hareketliliği aynı zamanda ülkeler arası sos...
Britanya Edebiyatında Yeni-Köle Anlatıları
Öztabak Avcı, Elif(2017-12-31)
Bu projenin amacı Britanya edebiyatında 1990’lardan itibaren sıklıkla üretilmekte olan yeni-köle anlatılarının Britanya toplumunun kölelik geçmişiyle yüzleşmesindeki rolünü ve bu metinler aracılığıyla sağlanan yüzleşmenin ...
Rizomik aklın algoritmik olarak modellenmesi
Yalçın, Şenöm Tuğba; Nasuhbeyoğlu, Duygu Gözde(2016-12-31)
Bilgi oluşum süreçleri, eğitimbilim ve bilişsel bilimlerin odak noktalarındandır. Günümüzde, bilgi oluşumu, yapısalcı yaklaşımlarla ele alınmakta, bu süreçlerin anlaşılabilmesi için çeşitli yöntem ve modeller geliştirilmek...
Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Şafak, Duygu Fatma; Gacan Ertuğrul, Pınar(2016-12-31)
Bu projeyle, Türkçe D2 konuşucularında biçimbilimsel yapıların zihinsel işlemleme örüntüleri incelenecektir. Türkçe biçimbilimsel açıdan çok zengin olsa da, bu konuda gerçekleştirilmiş çalışma sayısı son derece az ve yeter...
Yerel Edebiyat Sahnesinden Dünya Edebiyat Sahnesine Nasıl Çıkılır? Orhan Pamuk Örneğinde Eleştirel Bir Çalışma
Yıldız Bağçe, Hülya(2015-12-31)
Farklı alanlardaki globalleşmeye paralel olarak edebiyat alanı da hem üretim hem de tüketim anlamında global bir faaliyet haline gelmiştir. Dolayısıyla, edebiyat alanını da kendi dar ulusal ortamı içerisinde değil de globa...
Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi
Gracanın Yüksek, Martına(2016-12-31)
Önerilen bu çalışma, Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi üzerine yapılmış kuramsal bir çalışmadır. Seçenek soruları, konuşmada kendisine hitap edilen kişiye bir takım seçenekler sunan ve ondan, bu seçenek...
İlgi İçtümcelerini İliştirmede Karşılaşılan Belirsizliklerin İkinci Dilde Çözümlenmesi
Kırkıcı, Bilal; Şafak, Duygu Fatma; Demir, Orhan(2014-12-31)
Bu projede İngilizceyi ikinci dil olarak edinen Türkçe konuşucularının ilgi içtümcelerini iliştirmede karşılaştıkları anlam belirsizliklerini çözümlemelerinde kullandıkları stratejinin tespiti, bu stratejilerde anadildeki ...
Tablet Pc'lerin İngilizce Öğretiminde Etkin Kullanımı İle İlgili İngilizce Öğretmen Adaylarının Deneyim Ve Düşüncelerinin Araştırılması.
Savaş, Perihan(2014-12-31)
Tablet pc lerin ingilizce öğretiminde ve ingilyizce öğretmeni yetiştirmede etkin yollar araştırılacaktır. Lisans düzeyinde eğitim gören ingilizce öğretmen adayları Tablet pc lerile ingilizce öğretmeyi deneyimleyecek, çalış...