Toplumsal değişimi anlamak: Toplumsal farklılıkların üniversite öğrencileri tarafından algılanması

2017-12-31
Birlik, Nurten
Erdem, Özge
Toplumsal ilişkiler yaş, din, ırk, sınıf, cinsiyet gibi toplumsal farklılıklar arasındaki güç ilişkileriyle sürmekte ve eğitim de bu güç ilişkilerinin bir parçası olarak var olan toplumsal ilişkilere ve pratiklere meşruiyet kazandırmaktadır (Ökten, 2009). Eğitimin ve öğrenim görmekte olan bireylerin toplumsal farklılıklara bakışlarının eğitim süreçlerinde değişebileceği varsayılmakta ve özellikle bireylerin toplumsal farklılıklara önyargılı bir şekilde bakmasını önlemek ve toplumsal mutabakatı sağlamak amacıyla birçok sınıf içi uygulama planlanmakta ve uygulanmakta, bilimsel araştırmalar yayımlanmakta ve proje önerileri birçok yerel, ulusal ve uluslar arası kurumlara sunulmaktadır. Toplumun bir arada huzur içinde yaşayabilmesi için her bir toplumsal grubun (ya da farklılığın) kendileri hakkındaki varlık şuurlarının toplumsal bütünleşme önünde engel olmayacak düzeyde olması beklenilmektedir (Erkal, 2004). Dolayısıyla toplumsal bütünleşmeye dayalı huzurlu bir toplumsal yapının kurulması için bireylerin farklılıkları nasıl algıladıklarının belirlenmesi gerekmektedir ki toplumsal bütünleşmenin önünde engel teşkil edebilecek algılamalar uygun planlama ve öğretim ortamlarıyla değiştirilebilsin. Bu proje önerisinde de, toplumumuzun dinamik bir kısmını teşkil eden üniversite öğrencilerinin toplumsal farklılıkları nasıl algıladıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Suggestions

Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Üniversite Yöneticilerinin URAP Üniversite Sıralamasına Dair Algıları ve Yönetim Pratikleri
Emil, Serap; Acartürk, Cengiz(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, uluslararası ve ulusal düzeyde sayıları giderek artan üniversite sıralamalarının Türkiye üniversiteleri üzerindeki, özellikle yönetim düzeyinde, etkilerini anlamaktır. Üniversite yönetimlerinin bu sıralamaları kalite anlamında nasıl yorumladıkları ve bu algının liderlik pratikleri ile karar verme mekanizmalarıyla nasıl ilişkilendiğini anlamak akademik kaliteyi arttırma konusunda önemli bulgular sağlayacaktır.
Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf kültürünün bir topolojisi çıkarmayı ve bu yapıyı Almanya, Brezilya ve Hindistan’da eşzamanlı olarak yapılması planlanan çalışmalarla karşılaştırmayı amaçlıyor.Bu araştırmada Bourdieu’nun geliştirdiği habitus kavramından yola çıkılarak yapılandırılacak olan görüşme formu kullanılarak kapsam...
Sınıf İçindeki İletişimin Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Yaratmadaki Rolü: Sosyal Bilgiler Derslerinin Konuşma Çözümleme Çalışması
Engin Demir, Cennet; Mercan, Pinar(2016-12-31)
B çalışmada sosyal bilgiler derslerinde cinsiyete ve sosyo-ekomomik ve sosyo-kültürel statüye dayalı iletişim örüntüleri olup olmadığını ortaya çıkarmak ve sınıf içi iletişim örüntülerinin fırsat eşitsizliği yaratmadaki rolünü incelemek amaçlanmaktadır.
Citation Formats
N. Birlik and Ö. Erdem, “Toplumsal değişimi anlamak: Toplumsal farklılıkların üniversite öğrencileri tarafından algılanması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59691.