Toplumsal değişimi anlamak: Toplumsal farklılıkların üniversite öğrencileri tarafından algılanması

2017-12-31
Birlik, Nurten
Tokdemir, Gökçe
Erdem, Özge
Toplumsal ilişkiler yaş, din, ırk, sınıf, cinsiyet gibi toplumsal farklılıklar arasındaki güç ilişkileriyle sürmekte ve eğitim de bu güç ilişkilerinin bir parçası olarak var olan toplumsal ilişkilere ve pratiklere meşruiyet kazandırmaktadır (Ökten, 2009). Eğitimin ve öğrenim görmekte olan bireylerin toplumsal farklılıklara bakışlarının eğitim süreçlerinde değişebileceği varsayılmakta ve özellikle bireylerin toplumsal farklılıklara önyargılı bir şekilde bakmasını önlemek ve toplumsal mutabakatı sağlamak amacıyla birçok sınıf içi uygulama planlanmakta ve uygulanmakta, bilimsel araştırmalar yayımlanmakta ve proje önerileri birçok yerel, ulusal ve uluslar arası kurumlara sunulmaktadır. Toplumun bir arada huzur içinde yaşayabilmesi için her bir toplumsal grubun (ya da farklılığın) kendileri hakkındaki varlık şuurlarının toplumsal bütünleşme önünde engel olmayacak düzeyde olması beklenilmektedir (Erkal, 2004). Dolayısıyla toplumsal bütünleşmeye dayalı huzurlu bir toplumsal yapının kurulması için bireylerin farklılıkları nasıl algıladıklarının belirlenmesi gerekmektedir ki toplumsal bütünleşmenin önünde engel teşkil edebilecek algılamalar uygun planlama ve öğretim ortamlarıyla değiştirilebilsin. Bu proje önerisinde de, toplumumuzun dinamik bir kısmını teşkil eden üniversite öğrencilerinin toplumsal farklılıkları nasıl algıladıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
N. Birlik, G. Tokdemir, and Ö. Erdem, “Toplumsal değişimi anlamak: Toplumsal farklılıkların üniversite öğrencileri tarafından algılanması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59691.