Üniversite Öğrencilerinin Spor Tüketim Profilinin Belirlenmesi

2013-12-31
Koçak, Mehmet Settar
Altun, Merve
Sözeri, Bariş
Bu proje ile sporu “seyretme” ve “spora katılım düzeyinde, üniversite öğrencilerinin tükettiği spor türlerini ve tüketim miktarlarını inceleyerek; “Spor Tüketim Profili” oluşturmak ve sporu “seyir” ve katılım yolu ile tüketen bireylerde, sporu tükettiren unsurların (güdüler) neler olduğunu tespit etmek amaçlanmaktadır.

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarının Önündeki Engeller ve Bu Engellerle Baş Etme Stratejileri
Koçak, Mehmet Settar(2014-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreatif aktivitelere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerle baş etme stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda; Serbest Zaman Engelleri Ölçeği ve Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (SZEBSÖ) veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerinde bulunan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Toplanan verilerle ilgili olarak değişkenler arası ilişkile...
Üniversite Yöneticilerinin URAP Üniversite Sıralamasına Dair Algıları ve Yönetim Pratikleri
Emil, Serap; Acartürk, Cengiz(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, uluslararası ve ulusal düzeyde sayıları giderek artan üniversite sıralamalarının Türkiye üniversiteleri üzerindeki, özellikle yönetim düzeyinde, etkilerini anlamaktır. Üniversite yönetimlerinin bu sıralamaları kalite anlamında nasıl yorumladıkları ve bu algının liderlik pratikleri ile karar verme mekanizmalarıyla nasıl ilişkilendiğini anlamak akademik kaliteyi arttırma konusunda önemli bulgular sağlayacaktır.
Antrenörlerin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stilleri
İnce, Mustafa Levent(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, 14-18 yaş grubu sporcu antrenörlerinin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stillerini incelemektir. Bu amaçla Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışan toplam 100 antrenör ve bunların çalıştırdığı 300 sporcuya "Öğretim Stilleri Kullanımı Anketi" uygulanacaktır. Ayrıca, anket bulgularına göre “antrenör merkezli” ve “sporcu merkezli” öğretim stili kullanımını vurgulayan 6 antrenör ve 16 sporcu ile “kritik olay inceleme” bakış açısıyla, görüşme yapılarak derinlemesine veri topl...
Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Sakarya, İlham; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günümüzde müze, sadece eserlerin sergilendiği bir alan olmaktan çıkmış, arkeolojik yöntemlerle üretilen bilginin toplumla diyaloğa açıldığı bir etkileşimli öğrenme ve düşünme alanı olmuştur. Bu gelişmenin en önemli ayaklarından biri dijital teknolojilerin etkileşimli öğrenme alanında kullanılm...
ÖYP Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri ile Çevre Okuryazarlığı İşbirliği
Teksöz, Gaye; Gök, Gülsüm; Cengizoğlu, Seçil; Öztürk, Nilay; Sicim, Berna; Şahin, Elvan; Balgalmış, Esra; Mehmetlioğlu Demirkıran, Deniz; Şahin, İkbal Tuba; Alıcı, Şule; Karaaslan Semiz, Güliz; Yerdelen, Sündüs; İler, Celal; Yılmaz Yendi, Bahar; Sak, Ramazan; Yılmaz, Simge(2013-12-31)
Projenin hedefi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki 18 üniversite ile işbirliği yaparak söz konusu üniversitelerin eğitim fakülteleri öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde ÖYP kapsamında Yüksek Lisans veya Doktora yapmakta olan 20 araştırma görevlisi aracılığı ile, ÖYP üniversiteleri ile iletişim kurulmuş, izinler alınmıştır. Proje, 18 üniversitenin Eğitim Fakültelerinde öğrenci olan öğretmen adaylarının çev...
Citation Formats
M. S. Koçak, M. Altun, and B. Sözeri, “Üniversite Öğrencilerinin Spor Tüketim Profilinin Belirlenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59713.