Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi

2017-12-30
Ulusoy, Mustafa
Altun, Dilek
Bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir üniversitenin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören ve 2016 sonbahar döneminde gönüllü olarak araştırmaya katılan 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından "Eğitim Bilimine Giriş" dersindeki notlarını özet, sorular, tepkiler vb. başlıklar altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin kalitesini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışlardır. Yansıtıcı günlükler analiz edildiğinde öğretmen adaylarının yazılarının büyük çoğunluğunun alt seviyedeki teknik (%60) düşüncelerden oluştuğu ve daha üst seviyedeki yansıtıcı düşüncelerin ise oransal olarak çok daha az olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının yazılarında özet başlığına çok önem verdikleri ve günlüklerinin büyük bir bölümünde ilgili haftanın konusunu özetlemeye çalıştıkları görülmüştür. Kişisel tepkiler, sorular ve öğrendikleri arasında bağlantılar kurma ile ilgili yazdıklarının ise sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan not alma ve yazma formatının katılımcılar tarafından yansıtıcı düşünceyi öğretmede etkili ve faydalı olarak değerlendirildiği görülmüştür.
International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2017) (7 - 8 Aralık 2017)

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
ULUSOY, MUSTAFA; Altun, Dilek (2018-12-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından Eğitim Bilimine Giriş dersindeki notlarını dört başlık altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin düzeyini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışla...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri
Şeref, Çiçek; İnce, Mustafa Levent (2005-01-01)
Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenliği programı son döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin öğrenci algısına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bu programa devam eden 24 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir tam gün olmak üzere rastgele yerleştirildikleri bir okulda öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmışlardır. Öğrencilerden dönem başında, dönem içerisinde vesonunda olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan soru formunu cevaplamaları is...
Teachers' perceptions of self-initiated professional development: a case study on Başkent University English languge teachers
Karaaslan, A. Dilşad; Yıldırım, Ali; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to investigate perceptions of self-initiated professional development of English language teachers at English Language School of Başkent University. Within this framework, teachers̕ attitudes towards their professional development, their perceptions of major professional development activities, and the factors that hinder change and growth in teachers were investigated. The data collection instrument used was a questionnaire administered to 110 English language teachers at Başk...
Öğretmen Sorularının Yapısı İle Öğrencilerin Bilişsel Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özkan, Gülşah; Öztekin, Ceren; Günel, Murat; Yılmaz Tüzün, Özgül, (2016-09-30)
Bu çalışmada Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının uygulandığı sınıftaki öğretmen sorularının yapısı (kapalı uçlu ve üst bilişsel soru tipleri) ile ünite sonunda öğrencilerin öğrenme ama çlı yazma aktivitesinde sergiledikleri bilişsel beceriler (gözlemler, ölçümler, karşılaştırmalar, analojiler, açıklamalar, iddialar, neden - sonuç ilişkileri, tümevarımlar, tümdengelimler, deneysel tasarımlar ve argümantasyon) arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma, Ankara ilinde gerçekleşen ATBÖ yaklaş...
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları
Mehmetlioglu, Deniz; Haser, Çiğdem (Pamukkale University Journal of Education, 2013-1-1)
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe kendilerini ne düzeyde hazır algıladıkları ve hazır bulunuşluğun sınıf düzeyleri, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve çekirdek ailelerinde öğretmen varlığı gibi değişkenlere göre farkını incelemektir. Veriler yedi ayrı ildeki toplam 10 üniversitenin 3. ve 4. sınıflarındaki 728 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk ölçeğiyle toplanmış ve betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yönteml...
Citation Formats
M. Ulusoy and D. Altun, “Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi,” presented at the International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2017) (7 - 8 Aralık 2017), Sakarya, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.icqh.net/publication_folder/icqh/ICQH2017AbstractBook.pdf.