Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi (Lesson Study) Kapsamında Matematiksel Fark Etme Nitelikleri

2017-06-01
Güner, Pınar
Akyüz, Didem
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ders imecesi mesleki gelişim modeli uygulaması kapsamında öğrencilerin matematiksel düşünmelerine yönelik ne fark ettiklerini ve nasıl fark ettiklerini araştırmaktır. Bu doğrultuda, ders imecesi modelinin temel üç adımı olan planlama, dersin öğretimi ve tartışma aşamalarının her birinde öğretmen adaylarının matematiksel fark etme becerileri analiz edilmiştir. Araştırma, özel durum çalışması niteliğinde olup çalışma grubunu ilköğretim matematik öğretmenliği programının son sınıfında öğrenim gören dört öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları, “Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.” şeklindeki kazanıma yönelik öğretimi nasıl yapacaklarını ders imecesi modeli kapsamında araştırmıştır. Süreç, ders imecesi mesleki gelişim modelinin adımlarına uygun bir şekilde yürütülmüş ve tüm adımlar video ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın veri toplama araçlarını gözlem, alan notları, video transkriptleri ve ders planları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış ve Choy tarafından anlamlı matematiksel fark etmeyi ortaya koymak için önerilen kategoriler göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının ders imecesinin farklı aşamalarında matematiksel fark etmelerinin çeşitlilik gösterdiği, genel olarak bireysel anlamlı matematiksel fark etmelerinin zayıf olduğu ve ders imecesinin anlamlı matematiksel fark etmelerin zenginleşmesine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, öğretmen adaylarının matematiksel olarak önemli olan üç noktadan, kilit ve zor noktaları fark etme becerilerinin iyi olduğu fakat zor noktaların nedenlerini yorumlamakta sıkıntı yaşadıkları ve kritik noktayı belirmede ise diğer noktalardaki kadar fark etme becerilerinin iyi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Öğretmen Adaylarının STEM (FTMM) Konularının Öğretimine Yönelik İnanç ve Görüşlerinin İncelenmesi
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakır Yıldırım, Birgül (2019-12-01)
Bu çalışmanın amacı STEM etkinliklerini merkeze alan bir laboratuvar dersi kapsamında öğretmen adaylarının STEM konularının öğretimine yönelik inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Vaka incelemesi araştırma deseni kullanılan bu çalışmada, belirtilen dersi alan 18 öğretmen adayına STEM’in doğası ve fen öğretiminde kullanımı ile ilgili öğretim yapılmış ve sonrasında öğretmen adayları gruplar halinde STEM etkinlikleri geliştirip bu etkinlikleri sınıf ortamında uygulamışlardır. Çalışmada kullanılan veri toplama...
Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri
Şeref, Çiçek; İnce, Mustafa Levent (2005-01-01)
Bu araştırmada beden eğitimi öğretmenliği programı son döneminde yer alan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin öğrenci algısına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bu programa devam eden 24 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir tam gün olmak üzere rastgele yerleştirildikleri bir okulda öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılmışlardır. Öğrencilerden dönem başında, dönem içerisinde vesonunda olmak üzere açık uçlu sorulardan oluşan soru formunu cevaplamaları is...
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi
ULUSOY, MUSTAFA; Altun, Dilek (2018-12-01)
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı yazılı günlüklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından Eğitim Bilimine Giriş dersindeki notlarını dört başlık altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin düzeyini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışla...
Öğrenciler İçin Meslek Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Kağnıcı, Dilek Yelda; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan mesleki grup rehberliği programını tanıtmak ve bu programın öğrencilerin mesleki yönden kendini tanımalarına etkisini deneysel bir yöntemle sınamaktır. Araştırmanın grup uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 10 (5 kız, 5 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, öğrencilerin Mesleki Olgunluk Envanteri'nin Kendini Tanıma Testi’nden elde ettikleri son-test puanlarında anlamlı düzeyde bir...
Citation Formats
P. Güner and D. Akyüz, “Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi (Lesson Study) Kapsamında Matematiksel Fark Etme Nitelikleri,” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 47–82, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74600.