Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sürdürülebilirlik Konusundaki Düşünceleri.

2009-12-31
Ertepınar, Hamide
Günümüzde yaşadığımız çevre sorunları ve beraberinde karşılaştığımız ekonomik problemler ile toplumsal yaşamdaki sıkıntılar sürdürülebilir bir dünya yaratma gereksinimini doğurmuştur (Sutton, 2004). Bireyler çok eski yıllardan buyana sürdürülebilir olmayan yaşam alışkanlıklarını devam ettirmektedirler. Bu alışkanlıkların yaşamımızın farklı boyutlarına (ekonomik, çevresel, sosyal) etkisinin olumsuz olduğu gözlenmiştir. Bu açıdan her bireyin sürdürülebilirlik yönünde olumlu davranışlara sahip olması ve bu problemlerin çözümüne aktif katılımları büyük önem taşımaktadır (Webster, 2004). Bireyleri sürdürülebilir kalkınma yönünde aktif katılıma teşvik etmenin en etkin yolunun ise ‘eğitim' olduğu savunulmuştur (United Nations Conference on Environment and Development, 1992). 2002 yılında da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde imzalanan Johannesburg Bildirgesi günümüzün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için eğitimin önemine dikkat çekmiştir (World Summit on Sustainable Development, 2002). Bu doğrultuda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma sürecine en büyük katkıyı yüksek öğretim kurumlarının vereceği savunulmuştur. Yüksek öğretim kurumları eğitim, mühendislik, mimari, fen bilimleri gibi farklı iş alanlarında çalışarak sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bilgi ve becerilerini ortaya koyacak bireyler yetiştirmelidir (Haigh, 2005). Bu çalışma ile gelecek nesillerin eğitiminde önemli roller üstlenmiş olan eğitim fakültesi öğretim elemanlarının sürdürülebilir kalkınma ile ilgili anlayışları ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim yönünde eğitim programlarının yeniden düzenlenmesi üzerine görüşleri incelenecektir

Suggestions

Eğitimci Gözüyle Anne-Baba, Öğretmen ve Çocuk: Okul Öncesi Eğitimde bir FeTeMM Uygulama Değerlendirmesi. .
Demircan, Hasibe Özlen (2016-09-28)
Disiplinler arası eğitim yeni bir yaklaşım olmasa bile son yıllarda etkisi literatürde ve okullardaki uygulamalarda daha fazla hissedilmeye başlamıştır (Ciminli, Sülün & Sanalan, 2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir arada öğrenmek hedefi ile kullanıldığı FeTeMM eğitimi, fen, teknoloji, matematik ya da mühendislik gibi tek bir alan bilgisi dışında bahsedilen bütün alanların içinde olduğu, disiplinler arası yaklaşıma bir örnektir (Corlu, Capraro, & Capraro, 2014). Erken çocukluk döneminden it...
Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Fen,matematik Ve Teknolojiye Yönelik Programlar Seçmelerini Etkileyen Faktörler.
Ertepınar, Hamide(2009-12-31)
Günümüzde öğretmenlik mesleği eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve formasyonu gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan toplumların ileri seviyedeki toplumların düzeyine ulaşabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri de iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağıdır (Bugay ve Kavas, 2007). Bunu gerçekleştirebilmek için ...
Eğitimcilerin Yüz Ve Söylemlerinde Duyguların İfadesi
Karaman, Abdullah Cendel(2011-12-31)
Bu çalışmada deneyimli öğretmenler ve öğretmen adaylarının yüz ifadelerinin otomatik çözümlemesi yapılacaktır. Seçilen ders durumlarında, bu öğretmenlerin duygusal tepkilerinin benzeştiği veya farklılaştığı durumlar incelenecektir. Belirlenen duygu ifadelerinin yanı sıra, video da yer alan anlarla eşleştirilen söylem çözümlemesi yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda öğretmenlerin dersleri ile ilgili duygu çözümlemeleri önemli göstergeler sağlayacaktır. Bunlar hem lisans düzeyinde öğretmen eğitimi hem de hizmet...
Üniversitelerin sanal yüzü ilk bakışta ne söyler?Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitelerinin açılış sayfaları görsel ve metinsel içerik analizi
Emil, Serap (2020-01-01)
Türkiye yükseköğretimi, 1990'lardan başlayarak günümüze uzanan hızlı bir sayısal dönüşüm yaşanmış ve bunun sonucunda toplumsal bir kurum olarak daha görünür olan üniversite, sağladığı hizmetlerin kalitesi açısından tartışılmaya başlanmıştır. Yükseköğretime erişim açısından gerekli bir adım olan niceliksel büyüme, niteliksel büyümenin ön koşulu olarak görülmekle beraber özellikle yeni kurulan üniversitelerin misyon ve vizyon çerçevesinde kendilerini nasıl tanımladıkları incelenmesi gereken bir konudur. Ünive...
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Citation Formats
H. Ertepınar, “Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sürdürülebilirlik Konusundaki Düşünceleri.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59751.