Hide/Show Apps

Odtü.'de Öğretim Üyelerinin Ve Doktora Öğrencilerinin Doktora Yeterlilik Sınavı Alğılarının İncelenmesi.

2010-12-31
Haser, Çiğdem
Doktora programının gereklerinden birisi olan yeterlilik sınavı, doktora öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için başarılı olmaları gereken bir aşamadır. Yeterlilik sınavı, programdan programa değişmekle birlikte, genellikle doktora dersleri bittikten sonra ve tez çalışmasına başlamadan önce alınan bir sınavdır. Uygulamada çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle yazılı sınav, sözlü sınav ve yazılı ödev gibi aşamalar içermektedir. Her programın yeterlilik komitesi bu aşamaların nasıl olacağı ile ilgili kararlar almaktadır. Literatürde doktor programlarının değerlendirilmesi ve doktora yeterlilik sınavı ile ilgili yurtdışında yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Nerad ve Cerny'nin (1997) çalışması, doktora öğrencilerin, yeterlilik sınavının kapsamı ve standartları hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koymştur. Bu belirsizlik öğrencileri aşırı çalışmaya yöneltmekte ve sınavı aldıktan sonra da bilgilerinin sadece bir kısmını ortaya koyabildikleri için onları hayal kırıklığına uğratmaktadır. Estrem ve Lucas (2003) inceledikleri 59 doktora programının %43'ünün yeterlilik sınavının amacı ile ilgili açıklamalara yer verdiğini görmüştür. Programların %97'si ise sınavın nasıl değerlendirileceği ile ilgili herhangi bir duyuruda bulunmamuştır. Portfolyo değerlendirilmesi ve doktora projesi gibi bazı alternatif değerlendirme yöntemlerine de değinen araştırmacılar özellikle verimli bir şekilde değerlendirme yapılıp yapılmadığının sorgulanması gerektiğini savunmuşlardır. Bu çalışmada ODTÜ'deki değişik bölümlerdeki öğretim üyelerinin ve doktora öğrencilerinin doktora yeterlilik sınavı ile ilgili algılarının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada ODTÜ'deki çeşitli programlarda doktora öğrencisi olan bireylerin doktora yeterlilik sınavı sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve düşünceleri ele alınacaktır. Bu süreçte görev alan öğretim üyelerinin yeterlilik sınavı hakkındaki görüşleri incelenecektir. Sonuç olarak çalışmanın sonuçlarının bölümlere geri bildirim sağlaması ve gelecekteki doktora öğrencilerine de bu sınavla ilgili hazırlayıcı bilgi vermesi düşünülmektedir. Çalışmanın örneklemini ODTÜ'deki çeşitli bölümlerde doktora yeterlilik sınavına hazırlanan ve sınava girmiş olan doktora öğrencileri ile doktora yeterlilik sınavında soru soran veya yeterlilik komitesinde görev alan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yolu kullanılarak doktora öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin yeterlilik sınavı ile ilgili görüşlerinin ortaya çıkartılması hedeflenmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak pilot çalışmaları daha önce yapılmış ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan birebir görüşme protokolleri kullanılacaktır.