Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Kritik Olaylar Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması

2019-10-01
Günümüzde yansıtıcı düşünme, öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterliliği için ön koşul olma özelliğini korumaktadır. Yansıtıcı düşünebilen öğretmen hangi noktalarda değişime ve gelişime ihtiyacı olduğunun farkına varabilir. Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birinci amaç Ankara merkez ilçelerinde bulunan devlet ortaokullarında çalışmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin yansıtıcı olma odakları ve düzeylerini belirlemektir. İkinci amaç ise çalışmaya gönüllü olarak katılan çeşitli öğretmenlik deneyimleri olan fen bilimleri öğretmenlerinin araştırmacı rehber eşliğinde deneyimledikleri sistematik yansıtıcı öğretim uygulamalarıyla süresinde gösterdikleri mesleki gelişim ve değişimlerini araştırmaktır. Bu bağlamda, bu çalışma fen bilimleri öğretmenlerinin sistematik olarak kendi öğretim uygulamalarını değerlendirmelerine imkan sunmaktadır. Böylece, öğretmenlerin hem kendilerini hem de mesleki gelişimlerini sağlamak adına yansıtıcı düşünmeleri için gerekli yöntem ve metotları uygulayabilmektedir. Çalışmanın birinci amacını gerçekleştirmek için, maksimum çeşitleme örneklem yöntemiyle okul türü, öğretim düzeyi, cinsiyet ve öğretmenlik tecrübesi gibi değişkenler dikkate alınarak Ankara ili Yenimahalle, Gölbaşı ve Sincan merkez ilçelerinde bulunan 94 devlet ortaokulundan 66 (62.04 %) farklı okulda görev yapmakta olan fen bilimlerine (n =236) ulaşılmıştır. Çalışmanın ikinci amacı doğrultusunda Etimesgut (n = 4) ve Sincan (n = 6) ilçelerinden öğretmenlik deneyileri 10 ile 26 yıl arasında değişmekte olan toplam 10 kadın fen bilimleri öğretmeni çalışmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Çalışma kapsamında, yansıtıcı öğretimin düzenli ve sistematik uygulanması için, yansıtıcı günlük, yansıtıcı video analizleri, kritik olay analizleri ve meslektaşlarla tartışma oturumları yansıtıcı öğretim araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre fen bilimleri öğretmenleri genel anlamda teknik düzeyde yansıtmada bulunmaktadırlar. Öğretmen belirlenen kritik durumlar üzerinde yansıtma yaparken daha çok eğitim durumları (strateji, yöntem, teknikleri, etkinlik, materyal, öğrenci motivasyonu, sınıf atmosferi, sınıf yönetimi, zaman yönetimi, vb.) üzerine yoğunlaşarak yansıtma yapmakta oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sistematik ve rehberlikli yansıtıcı öğretim uygulama süreci boyunca öğretmenlerin özgün öğretim ortamlarında deneyim kazanmalarının, uygulamalarına ilişkin video kayıtları kullanılmasının, meslektaşlarının önerilerinin ve gerçekleştirilen tartışma oturumları sırasındaki etkileşimin, düzenli günlük tutmalarının, yansıtma kararları doğrultusunda geliştirilen eylem planlarının destekleyici ortamda uzun süreli etkileşimlerinin ve araştırmacı tarafından yapılan yönlendirilmelerinin yansıtma düzey ve odakların değişiminde ve paralelinde mesleki değişim ve gelişiminde önemli olduğu belirlenmiştir

Suggestions

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zorunlu hale gelmesi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) araştırmalarına verilen önemi artırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu temel amaç kapsamında fen b...
Comics in science teaching: A case of speech ballon completing activity for heat related concepts
Özdemir, Ertuğrul; Eryılmaz, Ali (2019-04-01)
Comics have an important role in non-formal learning environments. However, how comics may be effective teaching/learning activitities in formal education is an ongoing debate in literature. The purpose of this study is to create and evaluate a series of instructional comics about heat related concepts to be used as teaching/learning activities in real classroom settings. This research is designed as a case study aiming to observe and explain students’ reactions to the implementation of an instructional int...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının Değer-İnanç-Norm Teorisine Göre Açıklanması: İklim Değişikliği Örneği
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Sürdürülebilir bir gelecek doğal kaynakların korunması ve tüketilmeden kullanılmasını gerektirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, ormanların yok edilmesi ve kentleşme gibi birçok problemlerden dolayı doğa tahrip edilmekte, doğal kaynaklar büyük bir hızla tüketilmektedir. Mevcut yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve gelecek kuşakların da en az bizim kadar kaliteli yaşayabilmelerine olanak yaratılması için insan-çevre etkileşiminin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu etkileşimin en ön...
Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri
Nalbantoğlu, H.ünal; Acar, Güneş M. Can; Kodalak, Metin C.(2007)
Bu araştırma projesi, üretim ve iş örgütlenmesinde geçirilen dönüşümün, kurum ve çalışanlar üzerindeki kültürel yansımalarını incelemektedir. İş süreçlerindeki dönüşümün kilit kavramları, esneklik, enformelleşme, piyasaların devingenliği ve ekonominin küreselleşmesidir. Esnek istihdam ve üretim yöntemlerinin, piyasa yönelimlerine hakim çok uluslu şirketler ve ileri teknoloji firmalarında standart haline gelmesi, gelecekte bu paradigmanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Yeni tip örgütlenmelerin hızl...
Citation Formats
E. Yılmaz and H. Akar, “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Kritik Olaylar Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95884.