ÖYP Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri ile Çevre Okuryazarlığı İşbirliği

2013-12-31
Teksöz, Gaye
Gök, Gülsüm
Cengizoğlu, Seçil
Öztürk, Nilay
Sicim, Berna
Şahin, Elvan
Balgalmış, Esra
Mehmetlioğlu Demirkıran, Deniz
Şahin, İkbal Tuba
Alıcı, Şule
Karaaslan Semiz, Güliz
Yerdelen, Sündüs
İler, Celal
Yılmaz Yendi, Bahar
Sak, Ramazan
Yılmaz, Simge
Projenin hedefi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki 18 üniversite ile işbirliği yaparak söz konusu üniversitelerin eğitim fakülteleri öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, ODTÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde ÖYP kapsamında Yüksek Lisans veya Doktora yapmakta olan 20 araştırma görevlisi aracılığı ile, ÖYP üniversiteleri ile iletişim kurulmuş, izinler alınmıştır. Proje, 18 üniversitenin Eğitim Fakültelerinde öğrenci olan öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığının mevcut durumunun belirlenmesinin yanında, ÖYP araştırma görevlileri, üniversiteleri ve ev sahibi üniversite olarak ODTÜ arasında ortak çalışmalar yapılması konusunda yeni bir olanak yaratmayı da amaçlamaktadır. Dolayısı ile, önerilen projenin amaçları,1. Türkiye’deki ÖYP kapsamındaki 18 üniversitede eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının bilgi, tutum, endişe ve kullanımlar başlıklarından oluşan, çevre okuryazarlığını belirlemek, 2. Türkiye’deki ÖYP kapsamındaki 18 üniversitede eğitim görmekte olan öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıklarını ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki mevcut donanım, eğilim ve ihtiyaçlarını belirlemek, 3. Öğretmen eğitiminde çevre ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim gereksinimleri ile ilgili düzenlemelere kaynak oluşturmak,4. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)’nın çeşitli konulardaki üniversitelerarası ortaklıklara katkıda bulunması konusuna örnek olmaktır.

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Spor Tüketim Profilinin Belirlenmesi
Koçak, Mehmet Settar; Altun, Merve; Sözeri, Bariş(2013-12-31)
Bu proje ile sporu “seyretme” ve “spora katılım düzeyinde, üniversite öğrencilerinin tükettiği spor türlerini ve tüketim miktarlarını inceleyerek; “Spor Tüketim Profili” oluşturmak ve sporu “seyir” ve katılım yolu ile tüketen bireylerde, sporu tükettiren unsurların (güdüler) neler olduğunu tespit etmek amaçlanmaktadır.
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarının Önündeki Engeller ve Bu Engellerle Baş Etme Stratejileri
Koçak, Mehmet Settar(2014-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreatif aktivitelere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerle baş etme stratejilerinin tespit edilmesidir. Bu doğrultuda; Serbest Zaman Engelleri Ölçeği ve Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (SZEBSÖ) veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerinde bulunan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Toplanan verilerle ilgili olarak değişkenler arası ilişkile...
Avrupa Birliği'nde sektörel istihdamın bölgesel yakınsaması: Mekansal veri analizi
Öcal, Nadir; Akçagün, Pelin(2015-12-31)
Bu projenin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde sektörel istihdamın yakınsama dinamiklerini mekânsal ilişkileri ve sektörel etkileşimleri de dikkate alarak analiz etmektir. Avrupa Birliği’nin kuruluş amacında ortaya konan “ülke düzeyinde yakınlaşma ve istihdamda birlik oluşturma” tezinin veriler ışığında test edilmesi sağlanacak; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkeler arası istihdam oranlarındaki farklılıklarının gerçekte azalıp azalmadığı ortaya konabilecektir. Bu çalışma, refah göstergesi olarak ele ...
Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması
Atakuman, Çiğdem; Işıtman, Ödül; Sakarya, İlham; Erdem, Deniz(2017-12-31)
Bu projenin amacı, ziyaretçilerin ilgi ve merakını uyandıracak nitelikte bilgi panolarıyla desteklenen bir etkileşimli dijital sergi teknolojisinin geliştirilerek, ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde uygulanmasını sağlamaktır. Günümüzde müze, sadece eserlerin sergilendiği bir alan olmaktan çıkmış, arkeolojik yöntemlerle üretilen bilginin toplumla diyaloğa açıldığı bir etkileşimli öğrenme ve düşünme alanı olmuştur. Bu gelişmenin en önemli ayaklarından biri dijital teknolojilerin etkileşimli öğrenme alanında kullanılm...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
Citation Formats
G. Teksöz et al., “ÖYP Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri ile Çevre Okuryazarlığı İşbirliği,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59767.